Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förloppsubstantiv~et, =tids lapsehändelse~ course of events; skeende course
skeendesubstantiv~t, ~n[händelse]förlopp course [of events]; fortskridande development; process process
processsubstantiv~en, ~erförlopp el. utvecklingsgång process, operationjur. lawsuit, action, case; jfr rättegångförlora (vinna) en process lose (win) a casegöra processen kort med ngn bildl. make short work of sb, deal summarily with sbtekn. process
loppsubstantiv~et, =löpning run; tävling racedött lopp dead heatflods utsträckningflodens övre (nedre) lopp the upper (lower) reaches (pl.) of the riverförloppi det långa loppet in the long runinom loppet av ett par dagar within…under dagens lopp during (in the course of) the daybildl.loppet är kört it's all over; it's too late to do anything about it; ge fritt lopp åt sina känslor give vent to…gevärs~ bore
gångsubstantiv~en a) gående [till fots] walking äv. sportgren; sätt att gå (om levande varelser):allm. gait, walk; om häst pace20 km gång 20 km walkha [en] spänstig gång walk with a springy step (gait)känna igen ngn på gången recognize sb by his walk b) färd el. om fartyg run; genom is, vatten passage <genom, i through> c) rörelse, verksamhet o.d.:om maskin o.d. working, running, motion, actionavvakta händelsernas gång wait and see what happensmotor med tyst gång …that runs silentlyfå i gångmaskin (samtal) get…going (started), start…jag kan inte få i gång bilen I can't get the car startedhålla…i gång keep…goingkomma i gång get started (going)sätta i gång itr. start, go ahead; med arbete get busysätt i gång! get going!vara i gång be going; om maskin el. företag o.d. äv. be running (working), be in operationvara i full gång om arbete o.d. be in full swinggång i görningen el. under arbete in hand, in preparation, in progress, underwayhan har en ny bok på gång he's got a new book on the waydet är någonting på gång there's something going on d) fortgång progress; förlopp coursevärldens gång the way of the worldallting går sin gilla gång things are going on just as usualunder samtalets gång in the course of the conversation
~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväg path[way], walk, walkway; i o. mellan hus passage; i kyrka, teater,flyg. m.m. aisle
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillfälle el. omgång m.m. time a)ex. i sg.:en gång once; om framtid one (some) day, some timeen gång för alla once [and] for allen gång [i tiden] förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång i saga once upon a time [there was]en annan gång som adv. another time, on another occasion; avseende framtid some other timeförra (första) gången last (the first) timenågon gång ibland once now and then, from time to timenågon gångi maj some time [or other]…någon enda (enstaka) gång once in a while, very occasionallyför en gångs skull for once [in a while]det får räcka för den här gången that's enough for nowinte en gång inte ens not evenmed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a (the same) time, at once b) i en enda omgång in one gogånggång time after time, again and againtvå åt gången two at a time b)ex. i pl.:några gånger a couple of timestvå gånger twice, a couple of timestre gånger three timestvå gånger två är… twice (two times) two is…, two twos are…två gånger till twice more, two more timesrummet är fem gånger fem meter the room is five by five metres (amer. meters)
© NE Nationalencyklopedin AB