Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

2 förkylningsubstantiv~en, ~artekn. precooling
1 förkylningsubstantiv~en, ~arsjukdom cold
präktigadjektiv~tutmärkt fine, splendid, grand; stadig stout; tjock thick; stark strongen präktig förkylning a proper (stark. awful) cold
envisadjektiv~tobstinate, stubborn; halsstarrig äv. headstrong; tjurskallig äv. pigheaded; ihållande t.ex. hosta persistentenvist motstånd stubborn (segt dogged) resistanceen envis förkylning a stubborn (persistent) cold
2 ådra och ådragatransitivt verb-drog, -dragitcausereflexivt verb-drog, -dragitådra sig sjukdom contract; förkylning catch; skada suffer; utsätta sig för:t.ex. kritik el. straff incur, bring down…on oneselfådra sig skulder incur (contract) debts
ordentligadjektiv~tordningsam orderly, methodical; noggrann careful, accurate <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>; välartad well-behaved; anständig decent, nice; prydlig neat; proper tidyfriare:riktig proper; rejäl real, regular; grundlig thorough, sound, goodjag har fått en ordentlig förkylning …a terrible (awful) coldett ordentligt mål mat a square mealen ordentlig smäll slag a nasty bang (knock)
1 svidaintransitivt verbsved, sviditsmart, sting; göra ont äv. ache, hurtdet svider i halsen [på mig] vid förkylning I have a sore throatdet svider i ögonen [på mig] av all rök my eyes are smarting with smokedet svider i hjärtat när man ser… it breaks your (one's) heart to see…
rejäladjektiv~tpålitlig reliable, trustworthy; redbar honestgöra ett rejält arbete do [a piece of] solid workförstärkandeen rejäl förkylning a nasty (a stinker of a) coldett rejält kok stryk a good thrashing, a thorough hidingett rejält mål mat a substantial ([good] square, hearty) mealen rejäl skattesänkning a substantial tax reductionen rejäl utskällning a proper telling-off
klaratransitivt verb~de, ~teg.:göra klar clarify; strupen clearbildl.klara (ofta äv. klara av, upp): a) reda upp settle; ordna äv. arrange; lösa el. t.ex. problem solve, do; få…gjord get…done; gå i land med manage; lyckas med el. t.ex. en svår uppgift cope with, tackle…successfully; stöka undan do b) tåla:om person be able to stand; om sak be able to stand up to c)räddaklara…ur en knipa help…out of straitsdet ska jag nog klara! I'll take care of that (fix it)!klara sin examen pass (get through) one's examklara [sig igenom] krisen get through (overcome) the crisis; friare pull throughklara ut, se reda utunder reda
reflexivt verb~de, ~tklara sig reda sig el. t.ex. bra manage, get on (by), do; speciellt amer. make out; t.ex. utan hjälp (missöde) get along; bli godkänd i examen pass; rädda sig get off, escape; vid sjukdom pull throughhan klarar sig alltid i alla lägen he always falls on his feethan klarar sig nog! äv. he'll do all right!, he'll make it!, he'll pull it off!klara sig bra i skolan do well at schoolklara sig dåligt come off (do) badly, give a poor account of oneselfklara sig själv help oneself; ekonomiskt fend for oneselfklara sig från förkylning avoid…jag kan inte klara mig på den här lönen I cannot manage (make both ends meet) on…klara sig utan ngt do without…klara sig undan get off, escape
svåradjektiv~tatt förstå el. utföra o.d. difficult, hard; mödosam heavy, stiff; vard. tough; påfrestande trying; farlig el. allvarlig grave, serious, severe; tekn.:tung el. grov heavy
Ex.: a)attr. användning:ett svårt jobb a difficult (hard, tough) jobett svårt fall a difficult caseett svårt fall av lunginflammation a serious case of…en svår fråga a difficult (hard) questionsvåra förhållanden äv. trying conditionsen svår förkylning a bad (severe) colden svår förlust a heavy (severe) lossvara i svår knipa be in a great fix (a great mess, a very tight corner)svår köld severe colden svår olycka olyckshändelse a serious accidentha svåra plågor be in great painen svår sjukdom (skada) a serious (severe, starkare grave) illness (injury)ett svårt slag bildl. a sad blowfartyget har svår slagsida …a heavy listsvår terräng rough countryen svår uppgift a difficult (a hard, an arduous) taskett svårt val dilemma a difficult (hard) choicesvår värk severe pain
b)övrigt:göra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt lida suffer greatly; slita ont have a rough (tough) time of it; ekonomiskt be badly offhan har svårt för sig nothing comes easy to himha svårt för engelska find…difficultha svårt [för] att (+ inf.) find it difficult (hard) to + inf., have [some] difficulty in + ing-formha svårt att fatta vara dum be slow on the uptakeha svårt för att lära be slow [to learn], be a slow learnerhan är svår att ha att göra med he is difficult to get on withdet är svårt [för mig] att (+ inf.) it is difficult (hard) [for me] to + inf.vara svårbegiven på spriten be fond of the bottlehan är svår på fruntimmer he is always running after women
© NE Nationalencyklopedin AB