Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förklara1verbskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. psa-group saknasexplain <för to>det förklarar saken that accounts for it, that explains itförklara bort ngt make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of>
utdömaverbstraff imposeförklara oduglig condemn; förkasta reject
ogiltigadjektivinvalid, not validförklara ogiltig sport. disallow
avslutadadjektivfinished, completedförklara sammanträdet avslutat declare the meeting closed
upphävaverbavskaffa abolish, do away with; förklara ogiltig cancel; annullera annul; avbryta t.ex. belägring, blockad raise
klargöraverbklargöra ngt förklara etc. make sth clear, demonstrate sth <för ngn to sb>, clarify sthklargöra för ngn att… make it clear to sb that…
fällasubsttrapgillra en fälla för set a trap for
verbfå att falla fell; spec. jakt. bring down; låta falla drop; sänka, t.ex. bom lowerfälla ett förslag defeat a proposalfälla tårar shed tearsförlora, t.ex. blad, hår shed, castavgefälla ett yttrande make a remarkförklara skyldig convict <för of>om tyg etc. lose its colour, fadefärgen fäller the colour runs
verb och partikelverbfälla ihopt.ex. fällstol fold upfälla ihop ett paraply fold an umbrella, take down an umbrellafälla nedlock shut; bom, sufflett lower; krage turn downfälla upplock open; krage turn up; paraply put up
klaraverbgå i land med manage; lyckas med cope withklara sin examen pass one's examreda upp settle, arrange; lösa solveklara sig manage, get on, get byhan klarade sig på provet he passed the testhon klarar sig bra i skolan she does well at schoolhan klarar sig vid sjukdom he'll pull throughklara sig själv a) utan hjälp manage by oneself b) ekonomiskt fend for oneself
verb och partikelverbklara avfå något gjort get sth doneordna clear offbli kvitt get rid ofklara uppreda upp clear upklara sig undanget off, escapeklara utförklara explain; reda ut clear up; klargöra make clear
© NE Nationalencyklopedin AB