Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förklaratransitivt verb~de, ~tförtydliga explain <för to>; klargöra äv. make…clear, elucidate; ge förklaring på account fordet förklarar saken that accounts for itförklara bort ngt explain away sth, make excuses for sthtillkännage declare; uppge stateförklara krig mot declare war onförklaras skyldig be found guilty <till of; till att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof + ing-form>reflexivt verb~de, ~t~ sig a) förtydliga sig explain oneself b) uppge sig declare oneself [to be] <för in favour of; mot against>
förtydligatransitivt verb~de, ~tförklara make…clear (resp. clearer), elucidate
avslutadadjektiv-slutat, ~efinished osv.; jfr avsluta; done, overförklara sammanträdet avslutat declare…closedefter avslutade studier reste han… on completing (having completed) his studies he went…
omyndigadjektiv~tminderårig …under agehan är omyndig äv. he is a minorpsykiskt o.d.förklara ngn omyndig jur. declare sb incapacitated
ogiltigadjektiv~tallm. invalid; (pred. äv.) not valid, null and void; sport., om t.ex. hopp el. kast disallowedförklara ogiltig sport. disallow; se vidare ogiltigförklara
blockadsubstantiv~en, ~ersjö. blockade; av t.ex. arbetsplats boycotthäva blockaden raise the blockade; call off the boycottförklara…i blockad proclaim a blockade of…; put…under a boycott
klargöratransitivt verb-gjorde, -gjortförklara o.d. make…clear; utreda elucidate, explain; påvisa demonstrate <för ngni samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto sb>klargöra för ngn (sig själv) att (hur)… make it clear to sb (to oneself) that (how)…
bekännatransitivt verb-kände, -känterkänna confess; öppet tillstå avow; förklara sin tro på professbekänna [sin skuld] confess; jur. äv. plead guiltybekänna färg (kort) kortsp. follow suit; bildl. show one's handjag måste bekännatillstå att… I must confess that…reflexivt verb-kände, -käntbekänna sig till t.ex. en religion profess; t.ex. ett parti profess oneself an adherent of
upphävatransitivt verb-hävde, -hävtlåta höraupphäva sin stämma make one's voice heardavskaffa abolish, do away with; förklara (göra)…ogiltig declare…null and void, nullify, invalidate; annullera annul; t.ex. kontrakt äv. cancel; lag äv. repeal; dom reverse; tillfälligt suspendupphäva varandra naturv.el.friare neutralize each other
solidariskadjektiv~tloyal; jur. joint and severalförklara (känna) sig solidarisk med ngn declare one's (have a feeling of) solidarity with sbvara solidarisk med ngn el. visa sig solidarisk mot ngn be loyal to sb, be on sb's side, back sb upen solidarisk lönepolitik a wage policy which shows solidarity with low-paid workers
© NE Nationalencyklopedin AB