Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

föreställatransitivt verb-ställde, -ställtåterge represent; skildra depict; spela äv. play the part of, bevad ska det föreställa? what is this supposed to be?reflexivt verb-ställde, -ställtföreställa sig imagine, picture [to oneself], visualize
livligtadverbvividlydet kan jag livligt föreställa mig I can vividly imagine it
presenteratransitivt verb~de, ~tföreställa introduce <för (i) to>får jag presentera… may I introduce…, have you met…presentera sig introduce oneselfframlägga el. förete present äv. hand.; exhibit; framvisa äv. show
tänkatransitivt verbtänkte, tänkt (med inf. el. sats som obj.jfr tänka)tänka [att] (+ inf.): ämna el. avse att be going (intend, mean, propose, amer. äv. aim) to + inf.; fundera på att be thinking of + ing-formtänker du stanna hela kvällen? are you going (intending) to stay…?, do you intend (mean) to stay…?jag borde ha gjort som jag först tänkte …have done (handlat acted) as I first intended [to] (meant to)jag hade tänktatt du skulle diska my idea was…boken var tänkt som (att vara) ett debattinlägg the book was meant as (to be)…
reflexivt verbtänkte, tänkt~ sig a) föreställa sig imagine; t.ex. en annan möjlighet conceive[kan man] tänka sig! el. tänk dig [bara]! just think (imagine, fancy)!kan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine…?; i betydelsen 'skulle ni kunna tro' would you believe…?jag kunde just tänka mig det! just as I might have imagined!han är något av det dummaste man kan tänka sig he's as stupid as they come, he's as stupid as they make themkan du tänka dig honom som ordförande? can you imagine (picture) him as…jag tänker mig saken så här I imagine (see) the matter like thisjag har tänkt mig, att vi skulle my idea is that…tänka sig [väl] för think carefully (twice) b)ämna [bege] sigvart har du tänkt dig [att resa]? where have you thought (did you think) of going [to]?
intransitivt verb och transitivt verbtänkte, tänkt (jfr äv. tänka)allm. think < of>; fundera äv. reflect < on>; använda sin tankeförmåga el. resonera reason; vänta sig expect; föreställa sig imagine; tro äv. believetänk att hon är så rik! to think that she is…!tänk först och handla sedan! think before you act!; som ordspr. look before you leaptänk bara! just think (fancy, imagine)!tänk själv! använd hjärnan think for yourself!tänk själv om (vad) just think (imagine)…tänk om vasen skulle gå sönder! what (imagine) if…were to break!tänka för sig själv inom sig think to oneselfhan tänker långsamt (snabbt) he is a slow (quick, rapid) thinkersäga vad man tänker vanl. speak one's mindvar det inte det jag tänkte! el. jag tänkte väl det! just as I thought!, I thought as much!det var inte så det var tänkt that is not how it was meant [to be]det är inte så dumt tänkt that is not such a bad ideatänka påpartikelverbtänka efterthink, reflect, considertänk efter! try to remember!låt mig tänka efter äv. let me seenär man tänker efter äv. when one comes to think of ittänk noga efter…! a) innan du svarar think [the matter (it) over] carefully…! b) hur du ska gå till väga consider carefully…!tänka igenom en sakthink…out; speciellt amer. think…throughtänka sig in iföreställa sig imagine; leva sig in i el. t.ex. ngns känslor enter intotänka omdo a bit of rethinking, reconsider matters (resp. the matter)tänka tillvard.se tänka efterovantänka tillbakatänka tillbaka på let one's thoughts go back to, recalltänka tillbaka på gamla tider think of the old times (days)tänka utfundera ut think (work) out; hitta på think of, hit [up]on; t.ex. en plan äv. conceive, devise; planlägga plantänka ut presenter åt ngn think of (up)…tänka överthink over, consider
sigreflexivt pronomenallm.:mask. himself; fem. herself; neutr. itself; pl. themselves; bl.a. syftande på pron. 'man' (eng. 'one') oneselfhan (en av pojkarna) försvarade sig he (one of the boys) defended himselfman måste försvara sig one must defend oneself, you must defend yourself
spec. fall: a) i adverbial med betonad rumsprep. vanl. him, her, it, them, onehon hade inga pengar på sig she hadn't any money on (about) her b)angivande ägaren o.d.han tvättade sig om händerna he washed his hands c)i ackusativ med infinitiv vanligen omskrivninghan (resp. hon) sa (förklarade) sig vara nöjd he said (declared) that he (resp. she said etc. that she) was… d)utan motsvarighet i eng.föreställa (inbilla) sig imagine, fancykänna sig trött feel tiredlära sig learnskrynkla sig crease, get creased e)gråta sig till sömns cry oneself to sleep f)med preposition[lite] rädd (vidskeplig) av sig [a bit] timid (superstitious)vi får ta frågorna var för sig …one by one, …separately, …individuallyhan lever i en värld för sig …of his ownhan hade ingenting på sig …nothing ongå hem till sig go home
trosubstantiv~nallm. belief < in>; åsikt opinion; tilltro el. tillit, relig. faith äv. trosläratro[n] faith intro, hopp och kärlek faith, hope, and charitytron kan försätta berg faith removes (amer. moves) mountainssätta tro till ngt trust…, believe…, give credit (credence) to…svag i tron of little faithleva i [den] tron att be convinced that, think thathandla i god tro act in good faithtrofasthet el. trohetsvära någon tro och lydnad swear allegiance to sb
transitivt verb och intransitivt verb~dde, ~ttallm. believe; anse el. förmoda äv. think, suppose; vard. reckon; speciellt amer. guess; föreställa sig fancy, imagine; amer. äv. figure
a)utan efterföljande preposition:har han kommit? – Ja, jag tror det …Yes, I think (believe) so, …Yes, I think (believe) he hasdet tror jag beton. det! rather!; amer. absolutely!, you bet!; vard. not half!, for sure!det var det jag trodde [that is] just what I thought, I thought as muchdet tror jag också (vard. med) that's what I think (vard. reckon)!, I think (vard. reckon) so, too!det tror du bara el. det är bara som du tror that's only your idea (imagination), that's what you think, that's all you knowoch det trodde du! you've got some hopes (a hope)!, not likely!jag tror honom inte I don't believe himtro mig, han kommer att take my word for it (believe me)…tro sina [egna] ögon believe (trust) one's [own] eyesjag tror [att] jag stannar en liten stund till I think I'll stay…tror du [att] jag är en idiot? äv. do you take me for a fool?jag tror [alldeles] säkert att han… I feel certain (I am convinced) that he…jag kunde [just] tro det! I am not surprised!, I dare say!du kan aldrig tro,hur (så) …you can't possibly think (imagine)…det var roligt, må du tro! …, I can tell you!, …you may be sure!, you bet…!vad ska man tro? what is one to believe (to make of it)?
b)med efterföljande prepositiontro ngn om ngt believe…of sbtro alla [människor] om gott think well of everybodydet hade jag inte trott om dig positiv överraskning I didn't think you had it in you; negativ överraskning I had not (I wouldn't have) expected that from you, I didn't expect it of youtro ngn om att kunna göra ngt believe sb capable of doing sthtrongn (ngt) allm. believe in…; förlita sig på trust…, have faith (confidence) in…; sätta tro till believe…, credit…, give credit (credence) to…tro på Gud believe in Godjag tror inte på honom det han säger I don't believe him
reflexivt verb~dde, ~tttro sig vara… think (believe) that one is…, believe (imagine) oneself to be…tro sig ha (veta o.d.) believe osv. that one has (knows o.d.); jfr trotro sig om ngt think (believe) oneself (that one is) capable of…
hahjälpverbhade, hafttempusbildande havevem har sagt [dig] det? ofta who told you [that]?om jag [hade] vetat, [då] hade jag… if I had (I'd) known I would have…det hade jag aldrig trott [om honom]! I would never have thought it [of him]!
transitivt verbhade, haftäga (äv. friare) a) allm. have; ledigare have got; mera formellt possess; inneha el. hålla hold; hålla sig med el. förvara keep; bära el. t.ex. kläder wear; åtnjuta enjoyha aktier hold sharesha ansvar (ansvaret) för be responsible forha en egenskap possess a qualityvilken färg har den? what colour (amer. color) is it?ha hund keep (have) a dogjag har huvudvärk I have (I've got) a headacheha kort kjol wear a short skirtha rätt (fel) be right (wrong)ha tur be luckyen ficklampa kan vara bra att ha …come in handyha ngn att fråga have [got] sb to askjag har ingenting att göra I have [got] nothing to dovem har du i historia? skol. who do you have for history?vad ska man ha det till? what is it for?
b)i vissa förb. med tids- el. rumsadverbialvar har du handskarna? where are (brukar du ha do you keep) your gloves?nu har jag det! now I've got it!
el. erhålla have, getvad vill du ha? what do you want?; om förtäring what will you have?, what would you like [to have]?; på restaurang what are you having?jag skulle vilja haen öl …, please; I would like…vad har han i lön? what is his salary?
i uttr. som betecknar omständigheter o.d.ha det bra gott ställt be well (comfortably) offha det [så] bra! have a good time!, all the best!, take care [of yourself]!han har det jobbigt just nu he's having a tough time just nowha trevligt (roligt) have a nice (good) time, enjoy oneselfhur har du det? how are (vard. how's) things?; hur mår du? how are you?, how are you getting on?hur har du det med kläder? how are you off for…?ha ledigt be off (free), be off duty; en ledig dag have the day offha lätt (svårt) att (+ inf.) find it easy (difficult) to + inf.ha lätt för språk have a gift for…, be good at…
reflexivt verbhade, haftvard.hon skrek och hade sig she screamed and shouted (carried on)
partikelverbha borttappa loseha emotjag har inget emot… I have nothing against…, I have no objection to…om ni inte har något emot det vill jag if you don't mind (object)…har ni något emot att jag röker? do you mind my smoking?ha för sigvad har du för dig gör du? what are you doing?; i fråga om ofog what are you up to?har du något för dig i kväll? are you doing anything (have you got anything on) this evening?tro el. mena think; föreställa sig have an idea, be under the impression; inbilla sig imaginehan har fått för sig satt sig i sinnet att han ska he has got it into his head that…ha kvarha över have…left; ännu ha still have; se vidare kvarha med [sig]föra (ta) med sig have with one; hit bring [along], bring with one; dit take [along]har du med dig allt som du behöver? have you brought (got) everything…?det har det goda med sig att… it has the advantage that…, the good thing about it is that…ha på sin sida have with oneha på sigvara klädd i have…on, wearhan hade ingenting på sig he had nothing onvara försedd medhar du en penna på dig? have you got a pencil [on you]?ha till sitt förfogandevi har bara en dag på oss we have only one day left (to spare)ha söndert.ex. en vas break; t.ex. klänning tear; jfr sönder
skahjälpverbskulle, skolatskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasofta will, shall; i ledigare stil sammandragna till 'll (t.ex. I'll); med 'not' till won't, shan't
utan betonad partikel
uttr. ren framtid = 'kommer att':i första pers. will; i britt. eng. äv. shall; i övriga pers. willjag ska träffa honom i morgon I will (I shall, I'll) meet (be meeting) him…, I am going to meet him…det går nog bra ska ni se …you'll seevad ska det bli av honom? what will (is to) become of him?han undrar när han ska få betalt …when he will (is going to) be paid…som vi strax ska få se …as we will (shall) presently seedet ser ut som om det ska bli regn …as if there will be some rain, as if it is going to rain
om något omedelbart förestående el. avsett = 'ska just', 'ämnar', 'tänker': a) allm.:konstruktion med be going to + inf.jag ska spela tennis i eftermiddag I'm going to play tennis…jag ska just [till att] packa I'm about (just going) to packvad ska du ha det till? what do you want it for?
b) vid rörelseverb: oftast en konstruktion med be + ing-form av huvudverbetjag ska resa i morgon I am going (leaving)…, I am going to go (leave)…han ska [gå] på teatern ([åka] till stan) he is going to the theatre (to town)jag ska på middag hos dem I am going to their place for dinner
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.jag (han) ska fortsätta i tre veckor I am (he is) to continue for…tåget ska (bussen skaegentligen) komma klockan tio the train is due (the bus is supposed to come) at tenom vi ska vara där klockan tre måste vi if we are to be there…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d.: willvi ska fråga honom we will (we'll) ask him; friare let's ask himdet ska jag [göra]! som bekräftande svar I will (I'll) do that!; som svar på begäran all right!jag skabeton. ta reda på saken I will (beton. shall) find out about itvad ska han med så mycket pengar? what does he want with…?han ska nödvändigt ha sin vilja fram he will beton. (must) have his own way
uttryckande annans vilja än den talandes el. allm.: shallska jag öppna fönstret? shall I open the window?om någon frågar, vad ska jag säga? …what shall I (am I to) say?var ska jag börja? where shall I (do I) begin?feletska inte upprepas …will (formellare shall) not be repeatedvad ska det här betyda? what is the meaning of [all] this?det ska bli! right you are!, as you wish!; det ska serveras coming up!vad ska det tjäna till? what is the use (good) of that?det ska vara så det är så det brukar vara that's how it is supposed to beska det här vara (föreställa) konst? is this supposed to be…?hon föreslår att…ska höjas she suggests that…should be raised (speciellt amer. that…be raised)han vet inte vad han ska göra (tro osv.) he doesn't know what to do (believe osv.)
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'want', 'like' o. 'tell' i eng.):
han vill att jag ska komma he wants me to comehon säger att jag ska göra det genast she tells me to do it immediately
i betydelsen 'bör' ('borde', 'skulle allt') el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought tovi (du) ska inte tala illa om honom we (you) should not (något stark. ought not to) speak ill of himjag vet inte vad jag ska göra …what to do
i betydelsen 'måste', 'får':allt det här ska jag göra, innan… I have [got] to do all this before…han ska då jämt kritisera he is always criticizing, he always has to criticize
'lär' o.d. el. i betydelsen 'säges', 'påstås' be said (förmodas be supposed) to + inf.; jfr ex. under lärnu ska väl regnet snart vara över now the rain should be over soonenligt uppgift ska över hundra människor ha omkommit more than a hundred people are said to have been killedden ska visst ska vara värd flera miljoner they say that it is (it is supposed to be) worth several million
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur': shouldvarför [i all världen] ska jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? – Hur ska jag kunna veta det? …– How should (would) I know?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen (ibland underförstådda) shoulddet är konstigt (synd) att han ska bära sig åt så där it is strange (a pity) that he should behave like that
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten shall, willde har ringt så att jag inte ska bli förvånad …so that I won't (shan't) be surprised
i vissa villkorsbisatser el. allm.: be to + inf.om om meningen är att han ska kunna räddas, måste något göras nu if he is to be saved,…
vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde väntar på att vi ska börja they are waiting for us to begin
speciella falloch det ska du säga! iron., du är just den rätte att säga det you are a fine one to talk!du ska veta du förstår att jag… well, you see I…; mer påpekande well, you know [that] I…
partikelverbse skaska avjag ska av här a) tänker stiga av I'm getting (till konduktör I want to get) off here b) måste stiga av I have to (enligt överenskommelse am to) get off hereska bort (hem, upp, ut)jag ska bort (hem, upp, ut) ämnar gå bort (hem osv.) I'm going out (home, up, out)ska injag skatänker fara in till stan i morgon I'm going into town…ska medska du med mig? are you coming [with me]?; honom are you going [with him]?ska tilldet ska mycket till för att hon ska gråta it takes a lot to make her cry
© NE Nationalencyklopedin AB