Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förekommandeadjektivoböjl.occurringofta förekommande frequent, …of frequent occurrencesällan förekommande rare, …of rare occurrencei förekommande fall där så är lämpligt where appropriate; vid behov should the occasion arisetillmötesgående obliging; artig courteous
artigadjektiv~tpolite; förekommande courteous; hövlig civil; uppmärksam attentive <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
hövligadjektiv~tinte direkt ohövlig civil; artig polite; belevad el. förekommande courteous; aktningsfull respectful <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>
oftaadverballm. often; upprepade gånger frequently; poet. oftofta förekommande frequent, commonoftast in most cases, more often than notallt som oftast every now and then
ovanligadjektiv~tunusual; sällsynt äv. uncommon, rare; (pred. äv.) not common; sällan förekommande infrequentdet är ovanligt att han… it is unusual for him to + inf.
2 tätadjektivtättt.ex. om skrivrader close; svårgenomtränglig el. om t.ex. skog el. dimma thick; om t.ex. bladverk el. befolkning el. bebyggelse, fys. dense; icke porös el. ihålig massive, compact; om trafik heavyåskådarna stod i täta led …were closely packed togetherofta förekommande frequent; upprepad repeatedvard., förmögen well-to-do, well-heeledvara tät äv. be in the money, be flush
tillfälligadjektiv~tdå och då förekommande occasional; slumpartad accidental; om t.ex. upptäckt chance…; om t.ex. inkomst el. kostnad incidental; kortvarig el. provisorisk temporary; temporär el. övergående momentarytillfällig adress temporary addresstillfälligt arbete casual work; odd jobs (pl.)tillfällig bekantskap chance acquaintancehon är här tillfälligt besök …on a chance visit
eventuelltadverbmöjligen possibly; om så behövs if necessaryeventuellt förekommande, m.m.se eventuella felm.fl. ex. under eventuelljag kan eventuellt hjälpa dig I may be able to help youhan reser eventuellt i morgon he may be going tomorrow
vanligadjektiv~t a) bruklig usual <hos with; bland among>; 'gammal' el. invand (hos person) äv. accustomed, habitual; sed~ customary <hos with; bland among> b) vanligen förekommande el. vardaglig (mots. märkvärdig, speciell o.d.) ordinary; gemensam för många (mots. sällsynt) common; allmän general; ofta förekommande frequent; förhärskande prevalenten helt vanlig (vanlig enkel) rörmokare, händelse, växt a common [or garden]…mindre vanlig less (not very) commoni ordets vanliga bemärkelse in the common (usual, ordinary) sense of the wordi vanliga fall vanligen in ordinary cases, as a ruleden gamla vanliga historien the [same] old storyvanliga människor ordinary people, the common (general) run of peoplepå sin vanliga plats in its (their etc.) usual placevanligt sätt in the ordinary (usual) manner (way)det blir mer och mer vanligt it is becoming more and more common (frequent)som vanligt as usualsom vanligt [är] bland pojkar as is usual…vara bättre än vanligt …than usual
allmänadjektiv~t, ~navanligt förekommande common; gällande för de flesta el. alla general; för alla utan undantag universal; gängse current; offentlig, tillhörande samhället publicallmänna avdrag general deductionsallmän bekostnad at [the] public expensei allmänt bruk in general useallmän helgdag public holiday; i Storbr. äv. bank holidayallmän idrott athleticsallmänna kommunikationsmedel public services[den] allmänna meningen a) allm. public opinion b) bland de närvarande e.d. the general opinioni allmänna ordalag in general termsallmän rösträtt universal suffrageallmänna val polit. a general electionallmän åklagare public prosecutorsubstantivdet allmänna the community [at large]i det allmännas tjänst in the public service
© NE Nationalencyklopedin AB