Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

fördelsubstantiv~en, ~arallm. advantage <framför over; för to; med of>dra (ha) fördel av benefit (profit) by, derive advantage etc. fromdet har sina fördelar it has certain advantages (its good points), there's a lot to be said for itmed fördel with advantagedet kan med fördel användas i stället för it may well be used…vara till fördel för be of advantage todet talar till hans fördel it is in his favourvisa sig (vara) till sin fördel appear to advantage; utseendemässigt look one's besttennis. advantage, vantage; vard. van
gagnsubstantiv~etnytta use; fördel advantage, benefit; vinst profittill gagn för vårt land for the benefit of…
favörsubstantiv~en, ~erallm. favour; amer. favor; fördel advantagetill min favör to my advantage; in my favour, to my credit äv. hand.
givenadjektivgivet, givnagiven; avgjord el. säker clear, evident; om t.ex. fördel el. värde decided, definite, distinctpå ett givet tecken at a given signdet är givet! självklart of course!, to be sure!ta för givet att… take it for granted that…ta ngt för givet take sth for granted
förmånsubstantiv~en, ~erfördel advantage; särskild rättighet benefit; naturaförmån fringe benefit, perquisite; vard. perksociala förmåner social benefitstill förmån för för att hjälpa in aid (for the benefit) of; för att gynna in favour ofha förmånen att (+ inf.) have the privilege of + ing-form
plussubstantiv~et, =tecken,matem. o.d. plus [sign]; fördel advantage, asset; tillskott additionjag står på plus I am in credit (on the plus side, in the black)termometern står på (visar) plus it is above zero (freezing point)adverbplus, andplus 7 [grader] el. 7 grader plus seven degrees above zeroplus minus noll eg. just at freezing point; bildl. [equal to] nil
utfallaintransitivt verb-föll, -fallitom vinst go <nummer to…>; förfalla till betalning fall (become) duelotten utföll med vinst it was a winning ticket, the ticket gave a prizelotten utföll med högsta vinsten …won the first prizefå en viss utgång turn out; jfr äv. avlöpautfalla väl (illa) turn out well (badly)skörden har utfallit bra the harvest is (has been) goodmålet utföll så att han tillerkändes… the case resulted in his being awarded…jämförelsen utföll till hans fördel …was favourable to him
nyttasubstantiv~nuse, good; fördel advantage; varaktig ~ benefit; vinst profitnyttan med det är the usefulness (advantage, value) of…dra nytta av ngt benefit (profit) by…, derive advantage from…nytta av ngt find…of use (useful, of service)förena nytta med nöje combine business with pleasurekan jag göra (vara till) någon nytta? …be of [any] help?nu måste jag göra lite nytta …get something donevara ngn till stor nytta be of great use (service, värde value, om sak äv. be very useful) to sb
vinstsubstantiv~en, ~erallm. gain; hand. profit, profits (pl.)avkastning yield, return, returns (pl.)behållning proceeds (pl.)förtjänst earnings (pl.)utdelning dividend; på spel winnings (pl.)i lotteri o.d. [lottery] prize; fördel advantage, benefithögsta vinsten the first prizeren vinst net profits (proceeds) (pl.)det blir en ren vinst1 000 kronor there will be a net profit of…dela vinsten share the profitsge vinst yield (bring in) a profit; äv. turn out wellgå med vinst om företag äv. be a paying concernsälja…med vinst sell…at a profitvinst och förlust at a venture, on speculation
göratransitivt verb och intransitivt verbgjorde, gjortmed konkr. subst. som obj.:tillverka el. förfärdiga el. allm. makefabriken gör elspisar the factory makes (manufactures)…göra en förteckning äv. draw up a list
med abstr. subst. som obj.: a) do: i allm. vid obj. som betecknar mera obestämd verksamhet el. tjänst el. fördelel.skadael.betecknar resultatet b) make: i allm. i betydelsen 'åstadkomma [något nytt]' el. skapa o.d. el. där 'göra' + obj. ofta kan utbytas mot enkelt vb c) andra vbse ex.göra affärer do businessgöra en god affär make a good bargaingöra en bekännelse make a confessiongöra förbättringar (ett försök) make improvements (an attempt)göra ngn den glädjen att (+ inf.) give (do) sb the pleasure of + ing-formgöra London som turist do Londongöra läxorna do one's homeworkgöra mål score a goalgöra en paus make a pause, pause, have a breakgöra en resa make a journeygöra revolution bring about (start) a revolutiongöra slut med ngn finish (break up) with sbgöra lumpen do one's military servicegöra en översättning do a translation
med neutr. pron. el. adj. som obj. samt i infinitivuttryck:allm. do; jfr äv. göranedanjag gör det inte! I won't do it!det gör mig detsamma it is all the same to medet gör ingenting it doesn't matter, never mind, that's quite all rightgöra sitt bästa do one's besthan vet vad han gör he knows what he's doingvad gör det? what does it matter?, what of it?ha att göra med have to do with, deal withlätt att ha att göra med easy to deal (dra jämnt med get on) withdu har ingenting här att göra! you have no business to be (come) here!vad har du med det att göra? what's it got to do with you?, that is none of your business!
med att-sats som obj.:förorsaka make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car (caused the car to) stop
med [ackusativobj. o.] obj. predf.:allm. makegöra ngn galen drive sb madgöra ngn olycklig make sb unhappygöra saken värre make matters (things) worsevi har gjort det till vår uppgift att… we have made it our task to…
i stället för förut nämnt vb vanl. do; dock ofta utelämnat efter hjälpvb;jfr f.ö. nedanstående typex.han reste sig och det gjorde jag också …and so did Iska jag stänga? – Ja, gör det …Yes, doregnar det? – Ja, det gör det is it raining? – Yes, it isom du inte tar boken, gör han det …he will
utgöra make100 pence gör ett pund …make one pound
handla el. gå till väga el. bära sig åt act, behave; i ledigare stil dohur gör man för att få…? how do you get…?, what do you have to do to get…?jag vet inte hur man bör göra …how to act, …what one ought to dogöra fel (rätt) do wrong (right)det var dumt gjort that was a silly thing to dodet var dumt gjort av honom it was silly of him [to do that]
spec. fall:göraen kvinna med barn make…pregnantdet låter sig inte göra[s] it cannot be done, it is not feasible
reflexivt verbgjorde, gjort~ sig a) allm. make oneself; låtsas vara make oneself out to be, pretend to begöra sig fin i håret make one's hair [look] nicegöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att (+ inf.) take the trouble to + inf.göra sig en förmögenhet make a fortune b)passahan gör sig alltid på kort he always comes out well [in photographs]kudden gör sig bra i soffan the cushion goes well together with the sofa
partikelverbgöra avvar ska jag göra av brevet? where am I to put (what am I to do with)…?göra av med förbruka el. t.ex. pengar spend; göra slut på äv. get (run) throughgöra sig av med get rid of, dispose ofgöra bort sigmake a fool of oneself; misslyckas fail completelygöra fastfasten; surra secure, lash; förtöja make…fast <vid to>göra ifrån sighan har gjort bra ifrån sig he has done a good jobgöra lossdisengage, loose; en båt unmoorgöra nedeg. el. t.ex. fiende destroy, wipe outbildl. el. t.ex. bok slash, slate, pull…to piecesgöra ompå nytt do (resp. make)…over again, redo; ändra alter; upprepa do…again, repeatgör inte om det! don't do it again!göra på sigvard. mess one's pants (i blöjan nappy)göra tilldet gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it ongöra sig till för ngn make up to sbgöra undan ngtget sth done (out of the way, off one's hands)göra uppbetala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even <med with>göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw upgöra upp [i förväg] fix beforehand, prearrangegöra upp eld make (light) a firegöra upp räkningen bildl. settle (square) accountsgöra upp saken settle (arrange) the mattergöra åtdet går inte att göra något åt det (honom) there is nothing to be done about it (him)
© NE Nationalencyklopedin AB