Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

förbipreposition och adverbpast, by
defileraverbdefilera el. defilera förbi march past, file past
passeraverbpass; överskrida cross; sport. overtakepassera förbi pass by
rusaverbrush, dashrusa en motor race an engine
verb och partikelverbrusa efterhämta rush forrusa fram tillrush up to, dash up torusa förbirush past, dash pastrusa i vägrush off, dash offrusa uppstart up, spring to one's feetrusa upp ur sängen spring out of bed
susaverbdet susar i träden the wind is sighing in the treesvi körde så fort att det susade om öronen på oss we were driving so fast that the wind whistled about our earsom kula etc. whistlesusa förbi whistle by, whizz pastsusa i väg rush off
1 resasubstspec. till lands journey; till sjöss voyage; överresa crossing; vard., om alla slags resor trip; med bil ride, trip; med flyg flightresor spec. längre travelsenkel resa kostar 90 kr the single fare is 90 kr; amer. the one-way fare is 90 krtrevlig resa! pleasant journey!, bon voyage! franska
verbfärdas travel, journey; till ett visst mål go <till to>; avresa leave, depart <till for>resa över Atlanten cross the Atlantic
verb och partikelverbresa bortgo away <från from>han är bortrest he has gone awayresa förbigo past, go by; passera passresa igenompass through
överprepositioni rumsbetydelse el. friare over; högre än above; tvärsöver across; ned över el. ned på on, uponöver hela kroppen all over the bodyöver hela jorden all over the earthöver gatan walk across the street, cross the streetkasta sig över ngn fall on sbleva över sina tillgångar live beyond one's meansvia via, by way ofi tidsbetydelse overresa bort över julen go away over Christmasklockan är över fem it is past five; amer. it is after fivemer än over, more than, aboveöver hälften av over half of, more than halföver medellängd over average height, above average heighten biografi över Strindberg a biography of Strindbergen karta över Sverige a map of Swedenen essä över an essay onen föreläsning över a lecture on
adverbover; ovanför above; tvärsöver acrossslut over, at an end; förbi pastkvar left, left overdet som blev över what was left, what was left over, the remainder
åkaverbfara go; som passagerare ride; köra drive; vara på resa travelåka bil go by caråka buss go by bus, travel by busåka båt go by boatåka cykel ride a bicycleåka gratis travel free of chargeåka hiss go by liftåka motorcykel ride a motor cycleåka tåg go by trainåka på semester go on holiday; amer. go on a vacationjag fick åka med honom till stationen he gave me a lift to the stationglida el. halka slip, glide
verb och partikelverbåka avhalka av slip offåka bortresa go awayåka ditvard., bli fast be caught, get caughtåka fastbe caught <för for>, get caught <för for>åka förbigo past; köra drive past; passera passåka medåka omovertake, passåka påkollidera med run intovard., råka ut föråka på en förkylning catch a coldåka uppglida upp slip up; öppna sig open upåka ursport.flyttas ner be relegatedur en tävling be knocked out
släppaverbsläppa ngt leave hold of sth, let go of sthsläppa ngn let sb go; släppa lös let sb loose; frige set sb free, release sbsläpp mig! let me go!släpp min hand! let go of my hand!släppa hundarna på ngn set the dogs on sbom t.ex. färg come off; om t.ex. värk pass offsläppa sig fjärta break wind
verb och partikelverbsläppa fram (förbi) ngn (ngt)let sb (sth) passsläppa ifrån sigsläppa ifrån sig ngt let sth go; avhända sig part with sthavstå från give upsläppa igenom ngtlet sth throughsläppa in ngn i ngtlet sb into sth, admit sb into sthsläppa in luft let in airsläppa lös ngnt.ex. fånge set sb free, release sb; koppla lös unleashsläppa lös djur turn animals loosesläppa påvatten el. ström turn onsläppa uppt.ex. ballong send upsläppa upp kopplingen i bil let in the clutchsläppa utsläppa ut ngn (ngt) let sb (sth) out <ur of>olja el. föroreningar discharge; fånge release
verbta sig fram till fots, promenera walk; med avmätta steg pace; med långa steg stridejag har varit ute och gått I have been out for a walk till fots walk, go on footfara, leda vanligen go; färdas travel; bege sig av leave; om väg, dörr leadbilen har gått 500 mil the car has done 5000 kilometresmin klocka går fel my watch is wrongdet går ett rykte om att… there is a rumour about that…tiden går time passes; just nu time is passing i vägen för ngn get in sb's way ur vägen för ngn get out of sb's way i el. omkring i t.ex. trasor, tofflor go about in… på föreläsningar attend lectures, go to lecturesom bil el. maskin runavlöpa go off, pass off, turn out; låta sig göra be possible; lyckas succeeddet går nog that will be all right, that will be OKklockan går inte att laga it is impossible to repair the watchgår det att laga? can it be repaired?det gick i alla fall! I (you etc.) managed it, anyhow!det gick bra för honom i prov etc. he got on well, he did wellhur det än går whatever happenssäljas: gå åt sell; t.ex. på auktion be soldbära sig paysträcka sig go, extend; reach el. till belöpa sig till amount to, come to; kosta cost ed take an oathjag måste några ärenden I have some jobs to do; för inköp I must go shopping
verb och partikelverbgå anpassa, gå för sig dodet går inte an it won't dovara tillåten be allowedvara möjlig be possiblegå avstiga av get offgå sönder breakom skott go offgå bortpå bjudning go out dieförsvinna om t.ex. fläck disappear bort på middag go out to dinnergå efterom klocka be slowhämta go and fetchgå emot emot ngt stöta emot go against sth, knock against sth, bang against sthrösta emot förslaget vote against the proposalallt går mig emot nothing seems to go right for megå fram tillgo up to, walk up togå förbipassera förbi go past, go bygå om overtakegå föreha företräde framför go before, rank before; i ordningsföljd precedeom klocka be fastgå ifrånlämna leave; avlägsna sig get away ifrån ngt glömma kvar leave sth behindgå igenomgo throughgå ihopsluta sig close upförena sig joinpassa ihop match, agreefå det att ihop ekonomiskt make both ends meetgå in in för go in for in i klubb etc. join, enter in på t.ex. ämne enter upongå isärcome apart; om åsikter etc. divergegå medgöra sällskap go along; komma come along too med i klubb etc. join med på samtycka till agree togå ned (ner)go down, fallgå ompassera pass, go pastgå omkullom firma become bankrupt, go bankruptgå påstiga upp på get onfortsätta go on; gå framåt go ahead; skynda på make hastehon går på vad som helst she will swallow anythinggå sammango together, joingå tillförsiggå come about; hända happenordnas be arranged, be donegå tillbakaavta decrease; försämras, gå utför deteriorategå underom fartyg go downom person be ruinedgå uppgo upur säng get upom himlakropp riseom pris etc. go up, riseöppna sig openom knut come undonedet gick upp för mig, att… it dawned upon me that… upp i rök go up in smoke, come to nothing upp i införlivas med become part of upp i tentamen take an exam, sit for an exam upp mot el. emot kunna mäta sig med come up toingenting går upp mot… there is nothing like… upp till belöpa sig till amount togå urstiga av get out of; lämna leaveom fläck come out; försvinna disappeargå ut ut och gå go out for a walk, take a walkgå till ända come to an end, run outvad det går ut på what it amounts tohans tal gick ut på att… the drift of his speech was that… ut ur rummet leave the roomdu ska inte låta det ut över barnen you mustn't take it out on the childrenlåta sin vrede etc. ut över vent… upongå vidarefortsätta go on <i, med with>gå åtbehövas be neededta slut be used upsäljas sellgå övergo (run, rise, be) above; överstiga surpassupphöra pass, go over, cease över till go over to, pass to; byta till change to
© NE Nationalencyklopedin AB