Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

förbättratransitivt verb~de, ~tallm. improve; rätta äv. amend; moraliskt reform; standard ameliorate; införa förbättringar på el. fullkomna improve upondet förbättrar inte saken that doesn't improve (mend) matters, that doesn't make things any betterförbättra ngns villkor give somebody better (more favourable) terms
upprustatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tmil. rearm, increase [one's] armamentsreparera repair; förbättra improve; utrusta re-equip
byggatransitivt verb och intransitivt verbbyggde, byggtallm. build äv. bildl.; anlägga el. sammanfoga äv. construct; resa äv. erectdet bygger grundar sig på… it is founded (based, built) on…kraftigt byggd solidly built; om person sturdy, powerfully built
partikelverbbygga för en öppningbuild (wall, block) up…bygga inomge med väggar wall in; jfr inbyggdbygga omrebuild, reconstruct, alterbygga på ngt [med ngt]add [sth] to sthbygga tillutvidga enlargebygga uppuppföra erect, raise; friare build upbygga upp ngt på nytt rebuild (restore) sthbygga utenlarge, extend; förbättra developbygga överbuild over; täcka cover [in], roof over; jfr överbyggd
arbetaintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tallm. work; mödosamt el. tungt äv. labour (amer. labor), toilarbeta degen work the dougharbeta bra (hårt) äv. do good (hard) workarbeta efter en plan work according to a planarbeta fort (långsamt) äv. be a quick (slow) workerarbeta med barn inom barnomsorgen work with childrenarbeta med reklam i reklambranschen work (be) in advertising (the advertising business)arbeta på ett broderi work at a piece of embroideryarbeta med (på) ett problem work at (on) a problemarbeta för (på) att (+ inf.) work (friare strive) to + inf.arbeta hårt på (med) att förbättra äv. try hard to improvearbeta sig trött work till one is tired
partikelverbarbeta avwork offarbeta bortget rid of; stamning o.d. äv. [gradually] get the better of[lyckas] arbeta bort manage to eliminate (work off)arbeta ihjäl sigwork oneself to deatharbeta ihoptr.:arbeta ihop pengar till ngt work to get money for sthitr. work togetherarbeta in (in…i)t.ex. en hudkräm i huden work in (…into)arbeta in en vara på marknaden create (work up) a market for…arbeta in extra ledighet i förväg work overtime in order to get some days (resp. hours) offarbeta ombok o.d. revise; helt och hållet rewrite; för scenen, filmen adaptarbeta uppallm. work (build) up; jord cultivate; utveckla develop; förbättra improvearbeta utse utarbetaarbeta ut sig wear oneself out [with hard work]arbeta överövertid work (put in) overtime, work late
höjatransitivt verbhöjde, höjtraise äv. bildl.; öka äv. increase; framför allt bildl. heighten; förbättra improve; mus. raise […in pitch]höja glaset för raise one's glass tohöja moralen improve [public] morals, raise moral standardshöja rösten raise one's voicehöja till skyarna praise (extol) to the skieshöja [på] ögonbrynen raise one's eyebrowshöja upp raise; jfr vidare upphöjahöja priset på raise the price of; varor äv. mark upvara höjd över för god för be above, be superior to; oberörd av be beyondvara höjd över alla misstankar (allt tvivel) be above suspicion (beyond doubt)reflexivt verbhöjde, höjthöja sig rise; om t.ex. terräng el. äv. ascend; resa sig (i förhållande till omgivningen) el. äv. towerhöja sig över bli bättre än rise above; vara bättre än be superior to; starkare tower above
ändratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. alter <till to>; mera genomgripande change <till into>; byta el. t.ex. ståndpunkt el. ställning shift; rätta correct; förbättra el. t.ex. lagen amend; delvis ändra modify; revidera el. t.ex. prislista revise; förvandla transformdet ändrar ingenting [i det hela] that does not change (alter) matters, that does not make matters any differentdet ändrar ingenting i sak it makes no difference in substanceändra en klänning alter a dressändra [på] ngt alter…; mera genomgripande change…Obs! ändrad tid! Note that the time has been changed (altered)ändra om ngt alter…ändra om ngt [till] change (förvandla convert, transform)…[into]reflexivt verb~de, ~tändra sig förändras alter, change; rätta sig correct oneself; besluta sig annorlunda change one's mind; ändra åsikt äv. change one's opinionjag tänkte gå men ändrade mig …but I changed my minddet ändrar sig väl [med tiden] förhållandena blir annorlunda things will change
utvecklatransitivt verb~de, ~tfriareel.bildl.:allm. develop; framställa el. framlägga set out (forth), unfold; prestera el. visa display, show, manifest; frambringa:t.ex. elektricitet el. värme generate; t.ex. rök emit, give offhon utvecklade hela sin charm she brought all her charm to bearutvecklaförbättra en metod improve (elaborate) a methodutveckla en plan närmare enlarge on a planutveckla saken (det) närmare go into detailtidigt utvecklad brådmogen precocious
reflexivt verb~de, ~tutveckla sig develop; växa äv. grow <till into; från out of, from>; öka äv. increase; bli bättre improve; breda ut sig unfold; kem. be disengagedhan utvecklade sig till en framstående idrottsman (sångare) äv. he blossomed out as…fåglarna har utvecklat sig ur kräldjuren birds have evolved from reptiles
© NE Nationalencyklopedin AB