Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

följdsubstsuccession, sequenceen följd av olyckor a series of accidentsfem år i följd five years in successionkonsekvens consequenceha (få) till följd result inha till följd att… have the result that…
verkansubstresultat effect; följd consequencekem. actionintryck impressiongöra verkan have an effect, be effectiveha verkan have an effect on
seriesubstseriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasi radio el. tv etc. series; följetong serial; följd el. svit sequencesport. leaguetecknad serie el. serie comic strip, cartoonserierna the comics, the funnies
medföraverbha till följd involve; vålla bring about; leda till lead tomedföra ngt om person carry (take) sth along with one; hitåt bring sth along with oneom tåg, båt:passagerare convey, take; post etc. carry
ordningsubstorder; ordentlighet orderliness; snygghet tidiness; metod methodjag får ingen ordning på det här I can't get this straighthålla ordning på ngt keep sth in orderdet är helt i sin ordning it is quite in orderi vanlig ordning as usualgöra i ordning ngt get sth ready, get sth in ordergöra sig i ordning get readyställa i ordning ngt get sth in order, put sth in orderföljd order, sequence
föraverbbära carry; forsla transportta med sig: hit bring; föra bort till takeföra ngn till sjukhus take sb to hospitalleda leadföra förhandlingar conduct negotiations, carry on negotiationsföra en politik pursue a policyleaddet skulle föra för långt it would carry (take) us too far
verb och partikelverbföra bort ngntake sb away, lead sb awayföra framidé etc. bring upföra införa med sig ngtha med sig carry (take) sth along with onefå som följd result in sth, lead to sthföra uppskriva upp enter < on>för upp det på mitt konto put it down to my accountföra utvaror exportföra vidareskvaller etc. pass on
2 adverbför att uttrycka sätt so; sålunda thus; på så sätt like this, like thathur så? varför why? där like that här like this här går det när man… that is what happens when you…den är placerad att man kan komma åt den it is placed in such a way that one can get at ithan bara säger he only says that är det a) that is how it is b) det är rätt that's it är (var) det med det! el. är (var) det med den saken! well that's that!är det bra så? a) is it all right? b) tillräckligt is that enough? kallad, se s.k. (för att uttrycka grad) so; (framför adj. som står före subst.) such; vid jämförelse as här varmt är det sällan i mars it is seldom as warm as this in Marchjag sjunger inte bra I don't sing very well dum är han inte he is not as stupid as that, he is not that stupidjag har aldrig sett snälla människor I have never seen such kind peoplejag har aldrig sett något vackert I have never seen anything so beautifulhan är inte dum att han flyttar he's not silly enough to movei utrop roligt! how nice! synd! what a pity! du ser ut! what a state you are in! där ja, nu kan vi gå! well, now we can go! det så! so that's that!, so there!sedan el. thengå till höger, ser du… turn to the right and you will see…om du inte vill, slipper du if you don't want to do it, you needn't
konjunktionför att uttrycka avsikt el. att so that, in order that, so as to (inf.)för att uttrycka följd att a) so that b) och därför and sodet är att man kan bli tokig it is enough to make one go mad
pronomeni fall in that case, if so
© NE Nationalencyklopedin AB