Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

färreadjektivkomparativfewerfärre [till antalet] än… äv. less numerous than…mycket färre fel far fewer mistakes
2 (jfr färre)adjektivpl.few; i vissa uttryck a few; jfr ex.bara några only a few; friare very fewganska rather fewnågra a few, some fewmed några ord in a few words, brieflynågra utvalda a chosen fewytterst [elever] very few [pupils], a very small number [of pupils]
mindreadjektivkomparativ(mots. till 'större' o.d.) allm. smaller; kortare shorter; yngre younger; ringare less; attr. ibland äv. lesser; mindre betydande minor; [ganska] liten small; obetydlig slight, insignificantMindre Asien Asia Minorav mindre betydelse of less (föga little, minor) importanceett mindrelitet fel har smugit sig in a slight error…det kostar en mindreliten förmögenhet …a small fortunei England och i mindre grad i Sverige …to a lesser extent (and less so) in Swedenjag har inget mindreän en hundralapp I have no smaller change…vara mindre till storleken (växten) be smaller in size (shorter el. smaller of stature)
adverb(mots. till 'mera') allm. less; färre fewer; inte särdeles not very; inte så mycket not so much <än as>det kräver mindre arbete …less (a smaller el. lesser amount of) workdär var [mycket] mindrefärre bilar (folk) än vanligt there were [far] fewer cars (people)…göra ngt mindre än en timme …in less than (in under) an houringen mindre än statsministern no less a person than…ingenting mindre än ett underverk nothing less than…; endast nothing short of…inte mindre än tio personer no fewer (less) than…man kan bli arg för mindre it is enough to make you (one)…med mindre [än att] hela systemet avskaffas short of the abolition of…, unless…is abolishedhan kan inte gå, mycket (ännu) mindre springa …let alone runett mindre lyckat försök a not very successful…, a rather unsuccessful…det är mindre troligt …not very likely, …rather unlikely
mycketadjektivneutrumadverbmycken, mycketi omedelbar anslutning till följande subst.: a) allm.: much; framför eng. subst. i pl. many b) en hel del a great (good) deal of, a great amount (quantity) of; framför eng. subst. i pl. a great many; fullt med plenty (vard. a lot) of c) stor greateftermycket diskuterande …a great deal of (a lot of, much) discussiondet var mycket folk på mötet there were [a great] many (a lot of) people…jag har aldrig sett mycket folk …so many (such a lot of) peoplevad mycketfolk! what a lot of…!mycken glädje (omsorg) much pleasure (care)har hanmycket pengar (böcker)? …much money (many books)?
mycketföljt av adj. o. adv. ('mycket [för] hög[t]' o. 'mycket högre') a) i positiv: allm. very; framför vissa perf. part. o. pred. adj. (som 'afraid', 'alike', 'alone') [very] much; ibland, speciellt i samtalsspråket veryden ärmycket användbar …very useful, …of great useden ärmycket efterfrågad …much in demand, …in great demandjag harmycket få vänner …very few friendsdet ärmycket möjligt (riktigt) …quite possible (right)han är mycket sjuk he is very ill
b) i komparativ samt i uttrycket 'mycket för' = 'alltför': vanl. much; en hel del äv. a great (good) deal; vard. a lotmycket bättre all (so much) the bettermycket fler[a] many (far) moremycket färre fel far fewer…mycket mer much moremycket vackrare much more beautiful
i övr. fall: el. allm. much; en hel del, ganska mycket a great (good) deal; vard. a lot; många [saker] many [things]; en massa plenty
mycket som (mycket av det som) skrivs much that (much of what)…det finns mycket (inte mycket) kvar there is plenty (not much) leftdet görs mycketför barnen much is done…hon är inte mycket för desserter she is not very keen on…han är inte mycket till skidåkare he isn't much of a skierdet finns inte mycket [mer] att tillägga there is little [else] to be addeddet är mycket därför som jag går it is very much for that reason that…det är inte mycket med honom (det) he (it) isn't up to muchdet förvånade mig mycketatt it very much (greatly) surprised me…jag går mycket (inte mycket) på bio I go to the cinema quite a lot (I don't go to the cinema very much)jag saknar mina vännermycket I miss…very much (…badly)
i uttrycken 
för (hur, lika, så) mycket: två bilar är för mycket (en för mycket) …are too much (is one too many)en gång för mycket once too oftenhur mycketfick han? how much…?hur mycket jag än försöker however (no matter how) much I…lika mycket as muchhälften så mycket half as muchdet gör inte så mycketom han går it doesn't matter [very] much…utan att så mycket som att svara without even (so much as) answering
myckna: det myckna arbete han lagt ned på… the amount of work he has put into…det myckna regnandet the continual rain
© NE Nationalencyklopedin AB