Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

färdigadjektivavslutad finished, completed, done; klar, beredd ready, prepared <till for>färdig att användas ready for usefå (göra) ngt färdigt a) avsluta finish sth b) iordningställa get sth ready <till for>skriva brevet färdigt finish writing the letterär du färdig? have you finished?är du färdig med arbetet? have you finished your work?han är alldeles färdig slut he is done formiddagen är färdig dinner is readyvara färdignära att göra ngt be on the point of doing sth
redoadjektivfärdig ready; beredd prepared
fixadjektivfixedfix idé fixed ideafix och färdig all set, all fixed up
liggandeadjektivlying; vågrät horizontalbli liggande om sak, ligga kvar remain; bli kvarlämnad be left; inte göras färdig remain undone
matsubstfood; måltid mealen bit mat something to eat, a bite to eatmaten är färdig dinner (lunch etc.) is readylaga mat cooktill maten with one's food, with one's mealsefter maten måltiderna after meals
klaradjektivclear; om t.ex. färg, solsken bright; tydlig plain; märkbar distinctklart för sig hur… realize how…ha klart för sig vad… be clear about…, be clear as to what…komma (vara) på det klara med ngt realize sthfärdig readyklara, färdiga, gå! ready, steady, go!det är klartfixat nu it's OK nowär du klar a) att börja are you ready? b) färdig have you finished?
längeadverblong, for a long timesova länge sleep latelänge for a long timeän (ännu) så länge so far…länge som as long asför länge sedan a long time agomiddagen är färdig för länge sedan dinner has been ready for a long timedet var länge sen! we haven't met for a long time!; skämts. long time no see!
slutaverbavslutas end, finish; göra färdig finish, finish off; upphöra med stop, cease; lämna leaveboken slutar sorgligt the book has a sad endingvi slutar kl. 3 we finish at 3, we stop at 3det har slutat regna it has stopped rainingsluta röka give up smokinghan har slutat hos oss he has left usslutaupphöra med ngt stop sthsluta med att göra ngt stop doing sthdet slutade med att han… the end of it was that he…sluta! stop it!sluta till close, shutuppgöra concludesluta fred make peacesluta sig stänga sig: om t.ex. dörr shut; om t.ex. blomma closesluta sig till a) ansluta sig attach oneself to, join b) dra slutsats conclude <av from>
© NE Nationalencyklopedin AB