Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

expressadverbexpress
expresstågsubstexpress, express train
fjärrtågsubstexpress train
uttryckligadjektivexpress; tydlig explicit
expressbyråsubstremoval firm; amer. express company
expressbrevsubstexpress letter, special delivery letter
expressbefordransubstexpress delivery, special delivery
snabbkassasubstfast check-out; amer. express check-out lane
uttryckaverbexpressjag vet inte hur jag ska uttrycka det I don't know how to put ituttrycka sig express oneselfför att uttrycka sig kort to be brief
uttalaverbord pronounceuttala fel mispronounceuttrycka el. t.ex. önskan expresst.ex. dom pronounce, passuttala sig express oneself <om on>, give one's opinion <om on>uttala sig för declare oneself in favour ofuttala sig mot declare oneself against
© NE Nationalencyklopedin AB