Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

evighetsubstantiv~en, ~ereternitydet tog evigheter it took agesför tid och evighet for ever and everi all evighet in all eternity, eternally
dröjaintransitivt verbdröjde, dröjtlåta vänta på sig be late <med att komma in coming>; söla loiter, dawdlesvaret har dröjt länge the answer has been a long time [in] cominglåta anstå o.d.dröja med ngt delay sth, be long about (uppskjuta put off, tveka med hesitate about) sthdröja med att (+ inf.) be long [in] (delay, put off) + ing-formvänta wait; stanna stop, staydröja [kvar] stanna kvar linger; poet. tarrydröja vid… bildl. dwell [up]on…var god och dröj! i telefon hold on (hold the line), please!opers.det dröjer länge innan… it will be a long [long] time (a long time will elapse) before…det dröjde en evighet innan… it was ages before…
tidsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasallm. time; nuvarande, dåvarande ofta times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasday, days (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasperiod period; tidrymd space of time (endast sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknaskort spell; tidsskede o.d. äv. epoch, age; avtalad ~ el. t.ex. hos läkare appointment
i obest. form utan föregående prep.:en tidgick det bra …for a time (short period)stanna en (någon) tid …for a (some) timelokal tid local timedu store (milde) tid,vad jag var sjuk! good Lord,…!, dear me…!medan tid är while there is [still] timeöppen alla tider på dygnet vanl. open all hourslånga tiderkunde han for long periods…en tids vila a period of rest, a rest for a time (short period)tids nog får du veta det …soon (early) enoughalla tiders vard., utomordentlig marvellous, terrific; som utrop äv. great!, super!, goody!beställa tid hos läkare o.d. vanl. make an appointment with…ha (få) tid med (för)… have time for…jag har inte tid I haven't [got] timehar du tidför mig ett slag? can you spare me a moment?, have you [got] a moment to spare?när du har tid when you can find time (can spare a moment)ha (få) god tid [på sig] have plenty of (ample) timeta tidtävlande time…ta tiden sport. take the timeta god tid på sig take one's time <med ngt over sth; med att over + ing-form>hur lång tid kommer det att ta dig? how long (much time) will it take you?det är gott om tid there is plenty of timedet var andra tider times were different thendet var tider det när man kunde those were the days…tid är pengar time is money
i best. form utan föreg. prep.:tiden allm. time; den nuvarande resp. dåvarande the times (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknast.ex. är knapp [the] time; t.ex. för ngns vistelse the time <för of>tidentidpunkten för avresan the time (moment) of departuretid och rum time and spacetiden går it (time) is getting ontiden att gå kill timetiden läker alla sår time heals all woundstiden är ute! time's up!den gamla goda tiden the good old times (days) (pl.)den gustavianska tiden the Gustavian periodtidernavar dåliga times…tidens gång the course (march) of times
med föreg. prep.: a)efter en (någon) tid allm. after some (a) time, after a while; syftande på spec. händelse some time afterwardsvara efter sin tid be behind the times
b)från vår tid belonging to our timefrån tiden före… belonging to the period before…från tid till annan from time to time
c)för en (någon) tid for some (a) timeför en tid sedan some time agonu för tiden, se nuförtiden
d)vara före sin tid be ahead of one's time[s]
e)i tid in time <för, till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor + ing-form>i tid och evighet for all time, for ever and everi gamla tider in olden days (times)i god tid in good time <till for>vara bortrest i en veckas (månads) tid …for a week (month)i vår tid in our times (day[s])i alla tider alltid at all times; för all framtid for all time [to come]vad i alla tidervill detta säga? what in the world…?
f)inom den närmaste tiden in the immediate (near) future
g)med tiden in [course of] time, as time goes (resp. went) ondet blir nog bra med tiden …in timefölja med sin tid move with the times, keep abreast of the times
h)springa tid …against timedet var på tiden! it's about time [too]!på avtalad tid at the appointed (fixed) timepå den tiden förr in those dayspå hans tid in his day[s]på min tid… in my time (day)…den på sin tidkände arkitekten the once (at one time)…på segelfartygens tid in the times (days) of the sailing-shipsgöra ngt på kort tid …in a short timepå lång tid sedan länge for a long time [past]vi har inte sett honom nu på en (någon) tid …for some time past [now]på senare tid el. på senaste (sista) tiden recently, of late, lately
i)under tiden [in the] meantime, meanwhileunder tiden1–15 maj between…under tiden närmast efter jul immediately after…jag är upptagen under den närmaste tiden I shall be occupied during the immediate futureunder min tid livs~ in (during) my [life]time
j)gå ur tiden depart this life
k)vid tiden för sammanbrottet at the time of…vid den här tidenborde du ligga i sängen …by now (this time)vid den här tidenbrukar jag lägga mig at this time…vid den här tiden i går reste han at this time yesterday…vid den här tiden i morgon har han rest by this time tomorrow…vid en tid då… at a time when…vid samma tidi morgon at this time…
© NE Nationalencyklopedin AB