Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ersättatransitivt verb-satte, -sattgottgöra o.d.: a)ersätta ngn compensate sb <för for>ersätta ngn för ngt äv. make up to sb for sthersätta ngn för hans kostnader (utgifter) reimburse (repay, refund) sb [for] his costs (expenses)ersätta ngn för hans arbete remunerate (recompense, pay) sb for his work b)ersätta ngt compensate (make up) for sth, make good sthersätta den skada man har vållat repair the damage…komma i stället för el. byta ut replaceel har ersatt olja äv. electricity has superseded oilersätta kol med olja replace coal by (with) oil, substitute oil for coal
uppvägatransitivt verb-vägde, -vägtbildl. counterbalance; neutralisera neutralize; ersätta compensate (make up) forhans fel uppvägs av… his faults are redeemed by…
gottgöratransitivt verb-gjorde, -gjortmed personobj.:ersättagottgöra ngn för ngt make up to (compensate) sb for sth; för besvär el. arbete recompense (betala remunerate) sb for sthmed sakobj.:ersätta make up for; sona make…good; försummelse remedy, make amends for; skada make good…
avlösatransitivt verb-löste, -löstvakt, i arbete relieve, take over from; ersätta replace, succeed; uttränga supersededet ena problemet avlöste det andra there was one problem after the otheravlösa varandra vid ratten take turns at the wheel (at driving)teol. absolve <från from>
ställesubstantiv~t, ~nallm. place; plats el. fläck äv. spot; egendom äv. estate; hus äv. house; matställe äv. restaurant; passus i skrift o.d. passagegöra på stället marsch mil. mark timepå alla andra ställen everywhere elsepå alla möjliga och omöjliga ställen here, there and everywhere; in all sorts of placespå ett (något) annat ställe in some other place, somewhere elseskratta på rätt ställe …in the right placepå en del (sina) ställen in [some] places, here and there
i uttr. med prep. 'i':i stället instead; i gengäld in return, in exchange[om jag vore] i ditt ställe skulle jag… in your place (if I were you) I would…komma i ngns ställe come instead of sb; ersätta ngn take sb's place, replace sbi stället för instead of <att gå going>; som ersättning in [the] place of; såsom by way of
1 trädaintransitivt verbträdde, trättstiga step; go; trampa treadträda i dagen come to light äv. bildl.träda i förbindelse med ngn enter into communication with sbträda i kraft come into force (effect), take effectträda i ngns ställe ersätta ngn replace sb; mera tillfälligt take sb's place, act as a deputy for sbträda ur kraft be annulled
partikelverbträda emellanstep (go) between; ingripa äv. step inträda frameg. step (go, komma come) forward; plötsligt el. oväntat come forth, emerge <uri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>träda ineg. step (go, komma come) in, enterträda in i ett rum enter…; jfr inträda, inträdaträda tillitr. (överta ansvaret) take charge; jfr tillträdaträda tillbakabildl. withdraw, retire, step down <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin favour of>träda utstep (go, komma come) out <ur of>; plötsligt el. oväntat emerge <ur from>; jfr utträda
© NE Nationalencyklopedin AB