Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enträgenadjektiventräget, enträgnaurgent; ihärdig insistent; påträngande importunatepå hans enträgna begäran at his urgent requesthan är mycket enträgen he is very insistent (resp. importunate)
uppfordransubstantiv=, encall; befallande summons; enträgen [urgent] request
anhållansubstantiv=, en, ~denbegäran request, application <om for>enträgen anhållan entreaty
pockandeadjektivoböjl.enträgen importunate; fordrande exactingett pockande behov an urgent need
enträgetadverburgently osv.; jfr enträgenenträget avråda ngn från att (+ inf.) urge sb not to + inf.
påträngandeadjektivoböjl.påflugen pushy, self-assertive, forward; enträgen importunate, insistenten påträngande person äv. a pusher
ivrigadjektiv~teager, keen; angelägen äv. anxious; enträgen urgent; energisk energeticbli (vara) ivrig lätt upphetsad get (be) excited
uppmaningsubstantiv~en, ~arexhortation; hövlig invitation; enträgen urgent request; förslag suggestion; jfr uppmanauppmaning av at the request (suggestion) of; inrådan on the recommendation of
bönsubstantiv~en, ~erenträgen appeal, entreaty, plea; ödmjuk supplication <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>rikta en bön till ngn make an appeal to sb, appeal to sbrelig. prayerHerrens bön the Lord's Prayer
© NE Nationalencyklopedin AB