Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ensligadjektiv~tsolitary, lonelyhuset ligger på en enslig plats …in a lonely (an isolated) spot
2 ödeadjektivoböjl.desert, waste; enslig solitary, lonely; ödslig desolate; obebodd uninhabited; om hus äv. unoccupied; övergiven deserted; tom empty, vacanten öde ö a desert islandligga öde om t.ex. gata be desertedlägga öde, se ödelägga
ensamadjektiv~t, ~maallena alone; jfr ex.; utan sällskap äv. …by oneself; utan hjälp äv. single-handed; enstaka solitary; endast en el. ogift el. ensamstående single; enda sole; enslig el. som känner sig ensam lonely, lonesomejfr äv. ex.;ensam i sitt slag uniquei ensamt majestät in splendid isolationhan är en ensam människa …a lonely mankämpa en ensam strid fight a lone struggleensamma stunder solitary hoursdet blir lite ensamt här ibland it gets a bit lonely here sometimeskänna sig ensam feel lonely (lonesome, deserted)stå ensam i världen be alone in the worldhan är inte ensam om att (+ inf.) he is not alone in + ing-form, he is not the only one to + inf.
platssubstantiv~en, ~erställe allm. place; ort äv. locality; 'ort och ställe' spot; sittplats el. mandat seat; utrymme space; tillräcklig ~ roomplats! till hund [lie] down!allmän (offentlig) plats public placeen enslig (vacker) plats a lonely (beautiful) spotöppen plats open space; i skog clearingplatsen är upptagen this seat is taken (occupied)beställa (boka) plats t.ex. på bilfärja book a passagedet finns inte plats för skåpet el. skåpet får inte plats there is no room for…få bra platser (en bra plats) på bio, teater o.d. get good seats (a good seat)plats med find room forlämna plats för a) bereda utrymme, väg make room (way) for b) bildl. leave room for, admit ofta stor plats take up a great deal of space (room)tag plats! järnv. take your seats, please!veta sin plats know one's placegott om plats plenty of roompå era platser! sport. on your marks!falla på plats bildl. fall (click) into placekomma på första (andra) plats come first (second)spela på plats hästsport make a place betställa tillbaka ngt på sin plats put sth back [back] where it belongs)sätta ngn på plats put sb in his (her etc.) place, take sb down [a peg or two]det vore på sin plats om… it would not be out of place (be amiss) if…salen var fylld till sista plats …filled to capacity
anställning situation, job; befattning post, positionlediga platser, se ledig
© NE Nationalencyklopedin AB