Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ensamadjektiv~t, ~maallena alone; jfr ex.; utan sällskap äv. …by oneself; utan hjälp äv. single-handed; enstaka solitary; endast en el. ogift el. ensamstående single; enda sole; enslig el. som känner sig ensam lonely, lonesomejfr äv. ex.;ensam i sitt slag uniquei ensamt majestät in splendid isolationhan är en ensam människa …a lonely mankämpa en ensam strid fight a lone struggleensamma stunder solitary hoursdet blir lite ensamt här ibland it gets a bit lonely here sometimeskänna sig ensam feel lonely (lonesome, deserted)stå ensam i världen be alone in the worldhan är inte ensam om att (+ inf.) he is not alone in + ing-form, he is not the only one to + inf.
övergivenadjektiv-givet, -givnaabandoned, deserted; lämnad forsaken[ensam och] övergiven forlorn
soloadjektivoböjl.adverbsolo; helt ensam alone, by oneself; vard. on one's todsubstantiv~t, ~nsolopl. -s, mus. äv. soli
förbehållenadjektiv-behållet, -behållnareserved <för for>det var honom ensam förbehållet att (+ inf.) it was vouchsafed by him alone to + inf.
utlämnatransitivt verb~de, ~tdela ut hand out; överlämna give up, surrender, deliver; till annan stat extraditekänna sig utlämnad ensam feel deserted (blottställd exposed)vara utlämnad åt ngn (ngt) be at sb's mercy (the mercy of sth)
enstakaadjektivoböjl.enskild separate, individual; sporadisk occasional; isolerad el. sällsynt isolated; sällsynt äv. exceptional; ensam solitaryvi såg bara några enstaka bilar …a few [isolated] carsnågon enstaka gång once in a while, very occasionallyi enstaka fall in a few casesbara vid enstaka tillfällen only on very rare occasions
alldelesadverballm. quite, altogether; starkare:absolut absolutely; fullkomligt perfectly; fullständigt completely, all; helt och hållet entirely; totalt totallyalldeles blöt completely (soaking) wetalldeles ensam all (quite) alonealldeles för många far too manydet är alldeles för sent it is much too latedet är alldeles för tidigt it is much too early (soon)alldeles nyss just (amer. right) now, only a moment agoalldeles rätt perfectly rightdet här är något alldeles särskilt …something quite (very) special
olyckasubstantiv~n, olyckorolyckligt öde o.d. misfortune, ill fortune; otur bad (ill) luck; motgång adversity, trouble; bedrövelse unhappiness; elände affliction, miserynär olyckan är framme when an accident occurs; om man har otur if things are against you, if your luck's outmissöde mishap, misfortune; olyckshändelse, t.ex. bilolycka accidenten olycka kommer sällan ensam it never rains but it poursen olycka händer så lätt accidents will happenvard., om person wretch; skämts. rascal, devilhennes olycka till son that good-for-nothing son of hers
hemmaadverbat home äv. bildl. <iett ämneskiljetecken mellan denna SWA och föreg. SCA saknasett områdeskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; jfr hemmastaddhemma [hos oss] brukar vi at home…, in our home…du kan bo hemma hos oss you can stay (långvarigt live) at our place, you can stay (långvarigt live) with ushemma hos Eks at the Eks' [place etc.]hålla sig (stanna) hemma keep (stay) at home, keep indoors, stay in[doors]känn dig som hemma! make yourself at home!vara hemma a) be at home; inne äv. be in b) hemkommen be home, be back [home]vara ensam hemma be alone [in the house]
3 intransitivt verbrådde, råttorkajag rår inte ensam I cannot manage it alonese råda
reflexivt verbrådde, rått sig själv be one's own master (resp. mistress)om hon får sig själv …is left to herself
partikelverbrå förjag rår inte för det I cannot help it; det är inte mitt fel it's not my fault, it's none of my doingrå medse orka medunder orkarå omown, possess, be in possession ofvem rår om hunden? äv. who does the dog belong to?hur länge får vi om dig? …can we have you to ourselves?rå påmera eg. be stronger than; vara övermäktig get the better of; få bukt med cope with; bemästra masterjag rår inte på honom han är för stark (duktig) I can't beat him; jag kan inte hantera honom I can't manage (handle) him
© NE Nationalencyklopedin AB