Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

enaverbunite; göra till enhet unifyena sig agree <om on, about>
3 en (ett)räkneordoneen och en halv timme an (one) hour and a halfen till another, one more; se femför ex.
(ett)obestämda artikelnframför konsonantljud a; framför vokalljud anen sax a pair of scissors
(ett)pronomenonemin ena syster one of my sistersden ena…den andra one…the otherfrån det ena till det andra from one thing to anotherden ena dagen efter den andra one day after the othervi talade om ett och annat we talked about one thing and anotheren eller annan bok some book or otherpå ett eller annat sätt somehow, somehow or othervad är du för en? who are you?; förebrående what sort of person are you?
samlaverbsamla el. samla ihop gather; planmässigt collect; få ihop get together; samla på hög amass, accumulate; förena el. ena unite, unifysamla frimärken collect stampssamla en förmögenhet amass a fortunesamla på ngt collect sthsamla till ngt a) spara save up for sth b) lägga ihop club together for sthsamla sig a) se samlas b) compose oneself; koncentrera sig concentrate
sidasubstsidesida vid sida side by sidedet är hennes starka sida it is her strong pointbyta sida i bollspel change endshan har sina goda sidor he has his good pointsställa sig på ngns sida side with sb, take sides with sbhon tjänar lite vid sidan om she earns a little on the sideå ena sidan…å andra sidan on one hand…on the other, on the one hand…on the othergå åt sidan step asidegå åt sidan för ngn make room for sblägga ngt åt sidan put sth aside, put sth away; om t.ex. problem put sth on one sidei bok pagese sidansid. 5 see page p. 5
ändasubstend; spetsig tip; stump bit, piece; sjö., tågända rope, bit of ropenedre ändan av ngt the bottom of sthövre ändan av ngt the top end of sthi ena ändan at one endgå till ända come to an endvara till ända be at an endvard., persons behind, bottomändan ur vagnen pull one's finger out, get on with it
adverbhan bor ända borta i… he lives as far away as…ända från början from the very beginningända in i minsta detalj down to the very last detailända sedan dess ever since thenända till jul until Christmas; fram till right up to Christmasresa ända till London go as far as London, go all the way to London
3 vadpronomen (frågande)whatvad el. va? hur sa what?; artigare sorry?, pardon?vad för en (ett, ena, några) what; avseende urval which, which onepl. onesvad är det för dag i dag? what day is it today?nej, vad säger du! really!, you don't say!vet du vad! tell you what!jag vet inte vad som hände I don't know what happenedvad värre är what is worsevad som helst whatever
adverbvad du än gör, glöm inte att låsa! whatever you do, don't forget to lock up!vad du är lycklig! how happy you are!vad tiden går fort! how time flies!vad hemskt! how horrible!vad synd! what a pity!
prepositionom rum on; 'inom' el. framför namn på större ö vanligen in; 'vid' at; om riktning to, into, on to Hamngatan in Hamngatan; amer. on Hamngatan Hamngatan 25 at 25 Hamngatan himlen in the skybo hotell stay at a hotel landet in the countryhan hade inga pengar sig he had no money on (about) him sjön till havs at sea torget in the marketgöra ett besök på… pay a visit to… bio go to the cinemaden går bio it's on at the cinemaknacka dörren knock at the doorfara (fara ut) landet go into the countrystiga tåget get on the trainom tidde är födda samma dag they were born on the same day samma gång at the same time fritiden in one's leisure time hösten in the autumn fredag morgon on Friday morningi dag morgonen this morning 1900-talet in the 20th centuryvi har en vecka oss we've got a weekvi har till lördag oss we've got till Saturdayvid ordningsföljd aftergång gång time after time'per' indet går 100 pence ett pund there are 100 pence in a poundi prepositionsattribut of; 'lydande på' foren check 500 kronor a cheque for 500 kronoren flicka femton år a girl of fifteenen gädda fem kilo a pike weighing five kilosen sedel fem pund a five-pound noteandra uttryck engelska in Englishsäga ngt skoj say sth for a jokearbeta ngt work at sthjag märkte hennes ögon att… I could tell by her eyes that…blind ena ögat blind in one eye
adverben burk med lock a pot with a lid on ithan rodde he rowed on, he went on rowing
© NE Nationalencyklopedin AB