Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

egendomsubsttillhörigheter propertyfast egendom real property, real estatelös egendom personal property, personal estate
tillträdaverbegendom etc. take over, take over possession of; arv el. egendom come into, come into possession oftillträda tjänsten enter on one's duties
fastighetsubsthouse property; med jord landed property; fast egendom real estate
intrångsubstencroachment; på annans mark, egendom trespassgöra intrång på (i) encroach on (in), trespass on (in)
arvsubstinheritance; andligt heritage; testamentarisk gåva legacyfå i arv inherit <efter from>gå i arv a) om egendom be handed down b) vara ärftlig be hereditary
tillträdesubstentrance <till to>, admission <till to>; tillåtelse att gå in admittanceTillträde förbjudet! No Admittance!ha tillträde till have admission totillträdande:av egendom entry <av into possession of>, taking over <av of>vid tillträdet av tjänsten blev han… on taking up his duties he became…
1 fastadjektivfirm; fastsatt fixed; ej flyttbar stationary; motsats: flytande solid; stadigvarande fixed, permanentfast anställning permanent appointment, permanent jobfast bostad permanent addressfast egendom real property, real estateta fast form assume a definite shapemed fast hand with a firm handfast lön fixed salaryha fast mark under fötterna be on firm groundfast pris fixed pricefast situation sport. dead-ball situation, set piecebli fast fasttagen get caughtta fast get hold offast catch hold of
adverbfirmlyvara fast anställd be permanently employedfast besluten firmly resolved, determined
© NE Nationalencyklopedin AB