Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dragsubstantiv~et, =dragning el. ryck pull, tugmed stråke el. penna o.d. strokei korta drag i korthet briefly, in briefi stora drag i stort broadly, in broad outlinespel. move äv. bildl.ett mycket skickligt drag a very clever move, a masterly strokesvart har draget black to playdet är ditt drag it is your movesärdrag el. kännetecken allm. feature; ansikts~ äv. line; karaktärs~ trait, streak; släkt~ strainett utmärkande drag a characteristic [feature] <för of>nyans, anstrykning touch, strainluft~ el. andetag m.m. allm. draught; amer. draftdet är inget drag i kaminen the stove does not drawnjuta [av] ngt i fulla drag enjoy sth to the fullhan tömde glaset i ett drag he emptied (drained) the glass in a (one) draught (gulp)sitta i drag sit in a draughtfiskeredskap trolling spoon
halsblosssubstantiv~et, =deep dragdra halsbloss inhale; enstaka take a deep drag
draggaintransitivt verb~de, ~tdrag äv. sjö. <efter ngt for sth>dragga i floden drag the river
karaktärsdrag~et, = och karaktärsegenskapsubstantiv~en, ~ercharacteristic, [distinguishing] feature; framträdande drag salient feature
kännetecknandeadjektivoböjl.characteristicett kännetecknande drag äv. a distinctive trait
mästerligadjektiv~tmasterly; lysande brilliantett mästerligt drag a masterstroke
kärrasubstantiv~n, kärrorcart; drag~ el. skott~ barrow; vard., bil car
2 bromssubstantiv~en, ~artekn. brake; på åkdon äv. skid, dragbildl. check < on>
konstighetsubstantiv~en, ~eroddity, strangenesskonstigheter egendomliga drag oddities, strange features
släpatransitivt verb~de, ~tdra drag; med möda el. våld äv. lug, haul; längs marken äv. trail <ngt efter sig sth behind (after) one>släpa fötterna efter sig drag one's feetintransitivt verb~de, ~tsläpa [i marken] om kläder trail [on…]släpa bära på lug…along; dra på drag…alonguttr. långsamhetsläpaorden drawl…knoga toil, drudgereflexivt verb~de, ~tsläpa sig drag oneself; hasa crawlsläpa sig fram drag oneself along; bildl.:genom livet drag on one's existence; om t.ex. tid drag [on]
partikelverbsläpa efterlag [behind]släpa frameg.släpa fram ngt till (ur) källaren drag sth up to (out of)…släpa med sig ngtdrag (lug)…about with onesläpa med sig barnen drag (lug) the kids along
© NE Nationalencyklopedin AB