Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 dompronomen och bestämda artikelnse den
2 domsubstjudgementi brottmål sentence; jurys utslag verdictfällande dom verdict of guiltyfriande dom verdict of not guiltydomen löd på… he (she etc.) was sentenced to…
avkunnaverbavkunna dom pronounce sentence, pass sentence
villkorligadjektivconditionalde fick villkorlig dom they were given a conditional (suspended) sentence
verkställandeadjektivexecutiveverkställande direktör managing director; amer. president
substcarrying out, performance; t.ex. av dom execution
1 friaverbfrikänna acquit <från of>friande dom verdict of not guiltyfria sig från misstankar clear oneself of suspicion
uttalaverbord pronounceuttala fel mispronounceuttrycka el. t.ex. önskan expresst.ex. dom pronounce, passuttala sig express oneself <om on>, give one's opinion <om on>uttala sig för declare oneself in favour ofuttala sig mot declare oneself against
den (det, de, dem, vard. dom)bestämda artikelntheden allmänna opinionen public opinionde närvarande those present
(det, de, dem, vard. dom, dens, deras)pronomenden, det it; de they; dem thempengarna? de ligger på bordet the money? it's on the tabledet regnar it's rainingvem är det som knackar? who is knocking?det var mycket folk där there were many people therejag hoppas det I hope sojag tror det I think sodet var det, det! that's that!varför frågar du det? why do you ask? (demonstrativt): den, det thatden där el. det där thatden här el. det här thisde där, dem thosede här theseden dåren! that fool!, the fool!är det här mina handskar? — ja, det är det are these my gloves? — yes, they are (determinativt): den som the person who, the one who; sak the one that; vem som helst som anyone that; i ordspråk he whosaken är den att… the fact is that…han är inte den som klagar he is not one to complainallt det som… everything that…
© NE Nationalencyklopedin AB