Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dispositionsubststå till ngns disposition be at sb's disposalställa ngt till ngns disposition place sth at sb's disposalav en uppsats etc. plan, outline; av stoffet disposition, arrangement
sinnelagsubstdisposition, temperament
läggningsubstkaraktär disposition; fallenhet bent
lynnesubstläggning temperament; sinnelag disposition
uppställningsubstanordning arrangement, dispositionmil. formation; sport. line-up
arvsanlagsubstbiol. gene; allmännare hereditary character, hereditary disposition
anlagsubstnatural ability <för for>, aptitude <för for>; begåvning gift <för for>; disposition tendency <för towards>
karaktärsubstcharacter; beskaffenhet nature, quality; läggning disposition; viljestyrka will-powerjag har dålig karaktär skämts. I've got no will-power
väsensubstnågots innersta natur essence; beskaffenhet nature; läggning character, disposition personlighetvarelse beingoväsen noise, rowmycket väsen för ingenting a lot of fuss about nothing, much ado about nothing
sinnesubstfysiol. sensevara från sina sinnen be out of one's mind, be out of one's sensesvid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's sensesförstånd mind; hjärta heart; sinnelag disposition, natureett glatt sinne a cheerful dispositionha sinne för have a feeling for; ha blick för have an eye for; förstå sig på have an instinct forman vet inte vad han har i sinnet one doesn't know what he is up tosätta sig i sinnet att göra ngt set one's mind on doing sthvara glad till sinnes be in a happy mood
© NE Nationalencyklopedin AB