Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

2 diskatransitivt verb~de, ~tsport., vard. disqualify
1 diskarengöratransitivt verb~de, ~tdiska [av] wash up; ett enda föremål washintransitivt verb~de, ~tdo the washing-up, do (wash) the dishes
vaskatransitivt verb~de, ~ttvätta washvaska av vard., tvätta wash; diska wash upvaska fram bildl. el. locka fram fish out; sålla ut sort out
tänkatransitivt verbtänkte, tänkt (med inf. el. sats som obj.jfr tänka)tänka [att] (+ inf.): ämna el. avse att be going (intend, mean, propose, amer. äv. aim) to + inf.; fundera på att be thinking of + ing-formtänker du stanna hela kvällen? are you going (intending) to stay…?, do you intend (mean) to stay…?jag borde ha gjort som jag först tänkte …have done (handlat acted) as I first intended [to] (meant to)jag hade tänktatt du skulle diska my idea was…boken var tänkt som (att vara) ett debattinlägg the book was meant as (to be)…
reflexivt verbtänkte, tänkt~ sig a) föreställa sig imagine; t.ex. en annan möjlighet conceive[kan man] tänka sig! el. tänk dig [bara]! just think (imagine, fancy)!kan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine…?; i betydelsen 'skulle ni kunna tro' would you believe…?jag kunde just tänka mig det! just as I might have imagined!han är något av det dummaste man kan tänka sig he's as stupid as they come, he's as stupid as they make themkan du tänka dig honom som ordförande? can you imagine (picture) him as…jag tänker mig saken så här I imagine (see) the matter like thisjag har tänkt mig, att vi skulle my idea is that…tänka sig [väl] för think carefully (twice) b)ämna [bege] sigvart har du tänkt dig [att resa]? where have you thought (did you think) of going [to]?
intransitivt verb och transitivt verbtänkte, tänkt (jfr äv. tänka)allm. think < of>; fundera äv. reflect < on>; använda sin tankeförmåga el. resonera reason; vänta sig expect; föreställa sig imagine; tro äv. believetänk att hon är så rik! to think that she is…!tänk först och handla sedan! think before you act!; som ordspr. look before you leaptänk bara! just think (fancy, imagine)!tänk själv! använd hjärnan think for yourself!tänk själv om (vad) just think (imagine)…tänk om vasen skulle gå sönder! what (imagine) if…were to break!tänka för sig själv inom sig think to oneselfhan tänker långsamt (snabbt) he is a slow (quick, rapid) thinkersäga vad man tänker vanl. speak one's mindvar det inte det jag tänkte! el. jag tänkte väl det! just as I thought!, I thought as much!det var inte så det var tänkt that is not how it was meant [to be]det är inte så dumt tänkt that is not such a bad ideatänka påpartikelverbtänka efterthink, reflect, considertänk efter! try to remember!låt mig tänka efter äv. let me seenär man tänker efter äv. when one comes to think of ittänk noga efter…! a) innan du svarar think [the matter (it) over] carefully…! b) hur du ska gå till väga consider carefully…!tänka igenom en sakthink…out; speciellt amer. think…throughtänka sig in iföreställa sig imagine; leva sig in i el. t.ex. ngns känslor enter intotänka omdo a bit of rethinking, reconsider matters (resp. the matter)tänka tillvard.se tänka efterovantänka tillbakatänka tillbaka på let one's thoughts go back to, recalltänka tillbaka på gamla tider think of the old times (days)tänka utfundera ut think (work) out; hitta på think of, hit [up]on; t.ex. en plan äv. conceive, devise; planlägga plantänka ut presenter åt ngn think of (up)…tänka överthink over, consider
av

av delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen av motsvaras vanligen av of i uttryck som några av böckerna = some of the books, kungen av Sverige = the king of Sweden och gjord av ek = made of oak. För att ange satsdelen agent i passiva satser används by, t.ex. boken skrevs av John Adams = the book was written by John Adams.
avanvänds i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket njuta avngtunder uppslagsordetnjuta, uttrycketvara beroendeavunder uppslagsordet beroende osv.
av översätts vanligen med of i betydelse 1–6
anger en del av ngten del av tiden part of the timenågra av böckerna some of the booksdu har inte ätit något av maten you haven't eaten any of the food
anger materialet ngt är gjort av [out] of; i uttryck som anger ursprung, härkomst vanligen ofett bord av ek a table of oak, an oak tableett hus [byggt] av trä a house [built] of wood, a wooden housegjord av ull made [out] of woolen bild avföreställande Picasso a picture of Picassoett foto av min mamma a photo of my motherav god familj of good familygöra ost av getmjölk make cheese out of goat's milk
i prepositionsfraser som uttrycker bl.a. tillhörighet, ofta utbytbara mot genitivkonstruktion, t.ex. kungen av Sverige=Sveriges kungkungen av Sverige the king of Swedeni slutet av boken at the end of the book
för att uttrycka vad man tycker om någondet var snällt av dig that's (that was) kind of you
i en del uttryck med adjektiv + substantiv för att precisera t.ex. egenskap el. innebörd ofav stor vikt of great importancevara av samma åsikt be of the same opinion
i vissa måttsuttryck och specificerande uttryckett avstånd av tio meter a distance of ten metresav medellängd of medium height
av översätts vanligen med by i betydelse 7 och 8
satsdelen agent i passiva satserhuset är byggt av A. the house was built by A.ett tal hållet av statsministern a speech made by the Prime minister
person som är skapare, upphovsman eller upphovskvinnaen roman av Jane Austen a novel by Jane Austen
avi uttryck för orsak, betydelse 9–11
orsaken till en mer el. mindre frivillig handling out ofhan handlade så inte av hat utan av kärlek he acted like this not out of hatred, but out of lovehan gjorde det av nyfikenhet (tacksamhet) he did it out of curiousity (gratitude)
orsaken till en ofrivillig handling with; ibland forskratta (skrika) av förtjusning laugh (scream) with delightvara utom sig av glädje be beside oneself with joybli röd av ilska turn red with angergråta (ropa) av glädje cry (shout) for joy
orsaken till ett tillstånd withutsliten av arbete worn out with workträdet är vitt (översållat) av blommor the tree is white (covered) with blossoms
Andra fall
med verb som ta och i betydelsen 'från' fromjag fick en bok av mamma I got a book from motherköpa (låna) ngt av ngn buy (borrow) sth from sbjag har hört det av honom I've heard it from him
anger antal gånger av något out ofnio gånger av tio nine times out of teni fyra fall av fem in four cases out of five
tillsammans med verb i betydelsen "bort från, ned från" offgnaga köttet av benen gnaw the meat off the bonesfalla (hoppa) av tåget fall (jump) off the trainstiga av bussen get off the bus
grund för slutsats o.d. fromav hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…dra slutsatser av ngt draw conclusions from sthav det slöt jag mig till (förstod jag) att… from this I gathered that…
i många uttryck har av ingen motsvarande preposition i engelskan, utan en annan konstruktion användsvara av samma färg be the same colourett hotell av högsta klass a first-rate hotel
av sig själv: han gjorde det av sig själv he did it by himself (självmant of his own accord)såret läktes av sig självt the wound healed itselfdet går av sig själv it runs by (of) itself, it works by (of) itselfdet följer av sig själv it follows as a matter of course
vara…av sigför att beskriva en persons karaktärsdrag; 'av sig' saknar motsvarighet i engelskan, men ibland används en omskrivningvara rädd av sig be timid, be inclined to be timidhon är gladlynt av sig she is cheerful, she is a cheerful person, she is of a cheerful naturevara sur av sig have a sour temper
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bryta avunder bryta) a) 'bort[a]' el. 'i väg' el. 'ned [från]' el. 'åt sidan' m.m.:vanl. offborsta av smutsen brush off the dirt (jfr d)ge sig av start offlämna av ett paket deliver a parcelramla av [cykeln] fall off [the cycle]runda av round offstiga av tåget get out of (get off) the trainsätta av pengar lay by moneyta av till höger turn off to the rightlocket är av the lid is off (not on) b)svimma av faint [away] c)klä avngn undress…lasta av unload d)borsta av en rock brush [down] a coat, give a coat a brushdamma av i ett rum dust a roomdiska av (slicka av) tallriken wash up (lick) the platerita av copy, make a drawing ofskriva av copy [out], transcribe e) 'itu' in two; '[av]bruten' brokenrepet gick [mitt] av the rope snapped in twohans ben är av his leg is brokenen sena är av a sinew is (has been) severed
av och an [på golvet] to and fro [on the floor], up and down [the floor]av och till då och då off and onav med mössan! off with (take off) your cap!av med mössorna! äv. caps off!rent av, se rentav
© NE Nationalencyklopedin AB