Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dettapronomense denne
därvidlagadverbi detta avseende in that respect
härvidlagadverbi detta avseende in this respect
f.d.förk. för före detta; se under före
2 föreprepositionbefore, ahead ofinte före kl. 7 not before sevenföre detta (förk.f.d.): hennes före detta her exföre detta ambassadör i… formerly ambassador in…hennes före detta man her ex-husbandföre detta rektorn vid… the late headmaster at…före detta världsmästare ex-champion of the world
adverbbeforedagen före the day beforevara (ligga) före be aheadmin klocka går före my watch is fast
härigenomadverbpå så sätt in this way; tack vare detta thanks to this; lokalt el. genom denna (detta) through this (it, there)
därunderadverbunder it (that, them, there)och därunder mindre än detta and less, and under, and below
härefteradverbin future; efter detta after this, after that; från den här tiden from now on; efteråt afterwards; sedan then
därigenomadverbpå så sätt in that way; tack vare detta thanks to thatdärigenom kunde han… by doing so he could…
därmedadverbmed detta with that; därigenom therebydärmed var saken avgjord that settled the matteri samband därmed in that connection
© NE Nationalencyklopedin AB