Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dessutomadverbbesides, …as well; vidare furthermore; ytterligare moreover, in addition
tillikaadverbalso, …too; dessutom besides, moreovertillika med together with
yttermeraadjektivoböjl.till yttermera visso som ytterligare bekräftelse to make doubly sure; dessutom what is more, into the bargain
därtilladverbto that (this, it m.fl.)med hänsyn därtill in view of that (dessa fakta those facts)orsaken därtill the reason for that (till att man gör så for doing so)med därtill hörande… with the…belonging to it (resp. them)en sportstuga med allt vad därtill hör …and everything that goes with iten segelbåt med allt vad därtill hör äv. a fully-equipped sailing-boatdärtill kommer frakt to that [there] must be added…därtill kommer att han… moreover, he…; added to this, he…de därtill nödvändiga pengarna the money necessary for the purposedessutom besides osv.; jfr dessutom
köpsubstantiv~et, =allm. purchase; vard. buy; köpande buying; transaktion, vard. dealgöra ett bra köp make (get) a good bargainta varor på öppet köp take goods on a sale-or-return basis (on approval, with the option of returning them)man får det (det kommer med) på köpet you get that into the bargain (thrown in)[till] på köpet allm. …into the bargain; dessutom …in addition, what's more…; till och med even; till råga på allt to crown (on top of) it all
övrigadjektiv~tåterstående remaining endast attr.; annan otherövriga frågor (ärenden) i t.ex. dagordning any other businessallt övrigt everything elsede (det) övriga, se under övrigde övriga fyra the other (the remaining) four, the four others[det] övriga Europa the rest of Europehans uppförande lämnar mycket övrigt att önska …leaves a great deal to be desiredför övrigt a) dessutom besides, moreover b) i förbigående sagt incidentally, by the way c) annars otherwise; i andra avseenden in other respects; vad det ~a angår as to (for) the resthan var för övrigt här i går he was here yesterday, by the way; incidentally, he was here yesterdaylite trött, men för övrigt vid god hälsa …but otherwise quite welli övrigthar jag inget att tillägga as to (for) the rest…subst. adj.de övriga the others, the rest (remainder) (sg.)det övriga the rest (remainder), what is left
vidareadjektivoböjl.adverbytterligare further; mera more; som adv. äv.:dessutom further[more], moreover, also; igen again; längre:i rum farther, further; i tid longerinnan några vidare försök görs kommer situationen att utvärderas before any further attempts are made…vidare meddelas att… it is further[more] reported that…vidare måste vi betänka att vanl. also, we must…vidare sa han att… he also said (furthermore he said) that…se vidaresid. 5 see also…
och så vidare, se under ochtills vidare så länge for the present, for the time being; tills annat besked ges until further notice; en tid framåt for a timemuseet är stängt tills vidare …until further noticeutan vidare [omständigheter] without further ado, without ceremonyutan vidare resolut straight off; genast at once; utan svårighet quite easily; på stående fot off-hand, out of hand; utan varsel without further noticedu kan inte försvinna så där utan vidare …just like that
ingen (inte någon) vidare+ subst. a) ingen nämnvärd no…to speak of b) ingen särskilt bra not (resp. not a) very good…inte vidaresärskilt not very (too, particularly)…han är ingen vidare lärare …not much of a (not a very good) teacherfilmen är inget vidare [bra] …not up to much, …no great shakesdet är inget vidare att el. det är inte vidare roligt (trevligt) att vara it's not much fun (not very pleasant) to…jag är inte vidare förtjust i… I'm not very (particularly) fond of…, I'm not overfond of…jag är inget vidare på att dansa I'm not much (too) good at dancing
beton. part. vid vb on; vb + 'vidare' i betydelsen 'fortsätta att' + vb återges ofta med go on (continue) + ing-form el. continue to + inf. av verbetflyga vidare fly on <till London to…>läsa vidare read on <till sid. 5 to (till)…>, go on reading, continue reading (to read); fortsätta studera continue one's studies
2 kommaintransitivt verbkom, kommit (jfr kommandejfr äv. ex. med 'komma' under resp. subst., adv. m.m.)
come; råka komma el. hamna get; anlända äv. arrive <till ati vissa fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasin>; infinna sig el. uppträda o.d. äv. appear; vard. turn uphan (tåget) kom klockan 9 …arrived (came [here], dit got there) at 9 o'clocknär kommertåget [hit]? äv. when will…get (be) here?jag kommer! [I'm] coming!jag kommer intepå festenjag tänker inte komma gå på festen I'm not going [to go], I shan't be therehan kom för sent he was (came, arrived) too late; var försenad he was latevart vill du komma? vad syftar du på? what are you driving at?kom och hälsa på mig! come and see me!, look me up!jag har lovat att komma och hälsa på dem …to go and see themkomma springande (cyklande osv.) come running (cycling osv.) along
med obeton. prep.komma av bero på be due tokomma från härstamma från el. om ord be derived fromkomma från en fin familj come of…komma i ordning get organizedkomma i säng get to bedkomma i tid be (hit come, dit get there) in timevar kommer du ifrån? el. varifrån kommer du? where do (plötsligt eller närmast have) you come from?komma med ha med sig bring; en historia el. lögner come out with, tell; anmärkning el. påstående el. skämt el. ursäkter make; undanflykter el. förslag el. plan bring (put) forward; invändningar äv. make, raisevad har du att komma med? säga what have you got to say (erbjuda offer, visa show, föreslå suggest)?komma på besök (visit) callhur kommer man till stationen? how does one (do I) get to the station?komma till uppgörelse come to; t.ex. insikt el. resultat el. slutsats arrive atkomma till nytta be of use, be some good, come in useful
vard., få orgasm come
komma att (+ inf.) a)uttr. framtidkommer att (+ inf.): i första person will (shall) + inf.; i övriga person will + inf.kommer du (ni) att (+ inf.) ? äv. are you going to + inf.?; jfr äv. ska b)hur kom du att tänka på det (lära dig svenska, förälska dig i henne)? how did you come (resp. happen) to…?jag kom att tänka på att jag it occurred to me…, I happened to think of the fact…
reflexivt verbkom, kommitkomma sig hända o.d. come about, happenkomma sig av bero på come from, be due (owing) tohur kommer ˈdet sig? how is that?, how come?, why?hur kom det sig att han…? how is it (did it come about) that…?
partikelverbkomma ankomma an på, se bero, bkomma avse stiga avunder stigakomma av sig stop [short], get stuck; tappa tråden lose the threadkomma bortavlägsna sig get away; gå förlorad get (be) lostde kom bort från varandra i trängseln they lost each other in the crowdkomma efterbakom come behind (after); go (walk) behind (after); följa [efter] follow; bli efter get (fall) behindkommatio minuter efter [de andra] turn up…after the otherskomma emellanintervenekomma emotmöta come (dit go) towards (to meet)stöta emot go against (into)…komma framstiga fram:hit come (dit go) up; ur gömställe el. led o.d. come out <ur, från of>komma vidare get on (igenom through, förbi past); på telefon get throughhinna (nå) fram:dit get there, get to (reach) the place; hit get here; anlända arrivebildl.vi har kommit fram till följande siffror we have arrived at…vi kom fram till fann att… we came to the conclusion that…framträda el. bli synlig come out, appear, emergebli bekant come outde upplysningar som kommit fram föranleder mig the information that has come to hand…komma förkomma sig för med att (+ inf.) bring oneself to + inf.jag har tänkt skriva, men jag har inte kommit mig för …but I haven't got around to itkomma förbieg. pass; hälsa på drop by (in); ~ fram get pastkomma förekomma före [ngn] eg. get there (hit here) before (ahead of) sb; i tid el. i rang come before (precede) sb; vid tävling get ahead (in front) of sbkomma ifrånget away from; bli kvitt o.d. get rid of; bli ledig get offkomma ifrån varandra get separated; bildl. äv. drift apartkomma igenkomma ihop sigfall out <om about>komma ihågse ihågkomma income in; inträda äv. enter; lyckas ~ in get in; ~ inomhus come (resp. get) indoorskomma in i a) rummet el. butiken come (resp. get, kliva walk, step) into, enter b) tidningen (om artikel o.d.) be inserted (appear) in c) få upp skåp o.d. get…open d) bekanta sig med become acquainted (familiar) withkomma in med a) ett brev el. en bricka o.d. come in with (bringing, carrying) b) anbud el. uppgifter hand in c) ansökan make, present, submitkomma in på a) utbildning o.d. be admitted to b) samtalsämne get (apropå drift) on tokomma i vägget off (away, started)det är på tiden att vi kommer i väg …[that] we were off, …for us to be offkomma lossom person:eg. get away (ut out); bildl. get awaykomma medgöra sällskap el. följa come (dit go) along, come (dit go) with me (him osv.)komma med ngn come (dit go) [along] with sbhinna med tåg (båt) catch…han kom inte med tåget äv. he missed…han kom inte med på fotografiet he didn't get into…komma ned (ner)come down, descend; klättra ned äv. go down; lyckas ~ ned o.d. get down <fråntaketskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfromträdetskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasout of>komma ned från stegen get off…komma ned till (på) undervåningen go (resp. come) downstairskomma ned på jorden [igen] get back to realitykomma omkringnär allt kommer omkring after all; when all is said and done, at the end of the daykomma påerinra sig think of, recall, rememberjag kan inte kommanamnet äv. …escapes mehitta på think of, hit [up]onhan kom på en bra idé …struck himöverraska come upon; se vidare ertappakomma tilltilläggas be addeddessutom kommermoms till in addition there will be…uppstå arise, come about; ~ till stånd el. om t.ex. dikt be written (om tavla made, om musik composed)berättahur barn kommer till …the facts of lifekomma tillbakareturn äv. bildl., come (go resp. get) back; jfr återkommajag kommer tillbaka i morgon I'll call again…jag kommer snart tillbaka! I'll soon be back!komma undanundkomma get off, escapekomma uppallm. come up; dit upp go up; ta sig (stiga) upp o.d. get up; om växt come up, shoot [up]; om fråga el. förslag come (be brought) up <till behandling for discussion>komma sig upp make one's way, get onkomma upp i (till) en hastighet av… reach a speed of…komma ur ngtget out of…komma utcome (dit go; lyckas ~ get) out <ur of>om bok o.d. come out, appear, be publishedhan har kommit ut med en bok he has brought out (published)…om rykte o.d. get about (abroad); om hemlighet äv. be revealedberätta om sin sexuella läggning come out [of the closet]komma åtfå tag i get hold of, secure; jfr komma övernedan; reachjag kan inte komma åt de inlåsta böckerna I can't get at…få fast o.d. get at; skada äv. do a bad turn toråka röra vid el. (stöta emot) touch, come in[to] contact withjag råkade komma åt… I happened to touch (brush against)…få tillfälle get a chance (an opportunity) <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. of + ing-form>komma övereg. come (dit go, lyckas ~ get) over (tvärs över t.ex. flod across)jag kommer över till dig senare! I'll come round later on!få tag i get hold of, come by; hitta find, come across; till billigt pris pick upövervinna el. t.ex. förlust get over, surmount; t.ex. skandal live…downkomma överensse under överens
© NE Nationalencyklopedin AB