Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

dempronomense den
jämställdhetsubstmellan könen sex equalityparitydet råder jämställdhet mellan dem they are on an equal footing
2 varpronomenvarje särskild each; varenda everyvar femte dag every fifth day, every five daysge dem ett äpple var give them an apple eachvar och en var och en för sig each; alla everyone, everybodyvar och en av dem each of them; alla every one of themvi betalar var och en för sig each of us will pay for himself (resp. herself)hon talade med var och en för sig she spoke to each person individuallyvar sin:vi fick var sitt äpple we got an apple eachde gick åt var sitt håll they went in different directions
lysaverbskina shine; glänsa gleam; om t.ex. stjärnor glitter, twinklelysa igenom om solen shine through; om färg show throughdet har lyst för dem the banns have been published for themdet lyser i hallen the light is on in the hall
den (det, de, dem, vard. dom)bestämda artikelntheden allmänna opinionen public opinionde närvarande those present
(det, de, dem, vard. dom, dens, deras)pronomenden, det it; de they; dem thempengarna? de ligger på bordet the money? it's on the tabledet regnar it's rainingvem är det som knackar? who is knocking?det var mycket folk där there were many people therejag hoppas det I hope sojag tror det I think sodet var det, det! that's that!varför frågar du det? why do you ask? (demonstrativt): den, det thatden där el. det där thatden här el. det här thisde där, dem thosede här theseden dåren! that fool!, the fool!är det här mina handskar? — ja, det är det are these my gloves? — yes, they are (determinativt): den som the person who, the one who; sak the one that; vem som helst som anyone that; i ordspråk he whosaken är den att… the fact is that…han är inte den som klagar he is not one to complainallt det som… everything that…
ingen (intet el. inget, inga)pronomennodet kom inga brev i dag there were no letters today, there weren't any letters todayingen dum idé! not a bad idea!självst. om personingen, inga nobody (sing.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasno one (sing.)neutraltintet el. inget nothingjag sökte men hittade inga I looked, but did not find anyingen av dem har kommit tillbaka none of them have (has) come back; av två neither of them has come backingen annan ingen annan människa nobody else, no one elseingen annan bok no other book
2 hälsaverbvälkomna greethälsa ngn välkommen welcome sbpersonligt mötehälsa på ngn say how do you do to sb; mindre formellt say hallo to sbskicka hälsninghälsa till ngn send sb one's compliments regards; till närmare bekant send sb one's lovehälsa dem så hjärtligt från mig! give them my kindest regards!; till närmare bekant give them my love!hälsa din fru! please remember me to your wife!, please send my love to your wife!han hälsar att… he sends word that…vem får jag hälsa ifrån? a) anmäla what name, please? b) i telefon what name am I to give?hälsa på ngn besöka call round on sbhälsa på ngn come round and see sb
väntaverbwait < for>; invänta awaitvänta sig förvänta sig expect <av of, from>var god och vänta i telefon hold the line, pleaseinte veta vad som väntar en not know what may be in store for onejag väntar dem i morgon I am expecting them tomorrowvänta have to waitdet hade jag inte väntat mig av honom I didn't expect that from (of) himdet är att vänta it is to be expectedvänta med att göra ngt put off sth, postpone sth, put off (postpone) doing sthvänta på att han ska göra det wait for him to do itlåta ngn vänta på sig keep sb waitingsvaret lät inte vänta på sig the answer was not long in coming
verb och partikelverbvänta intåget väntas in kl. 10 the train is due in at ten o'clockvänta ut ngntills ngn kommer wait for sb to come
vilkenpronomen (vilket, vilka) (relativt): om person who ( (objektsform) whom); om djur el. sak which; om person, djur el. sak thatvilken som helst anyonevilken som helst som whoever, whicheveri vilket fall som helst in any casefrågande:obegränsat el. vad för slags, vad för några what; självst. om person who ( (objektsform) who el. whom); urval el. om personer el. andra subst. which, which onepl. onesvilkens el. vilkas whosevilka böcker har du läst? what (av ett begränsat antal which) books have you read?vilken är vad heter Sveriges största stad? what is the largest town in Sweden?vilka är de där pojkarna? who are those boys?jag vet inte vilken av dem som kom först I don't know which of them came firstandra ex.:res vilken dag du vill go any day you likevilka åtgärder han än må vidta whatever steps he may takei utrop:vilken dag! what a day!vilket väder! what weather!vilka höga berg! what high mountains!
© NE Nationalencyklopedin AB