Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

adverballm. then; den gången el. dåförtiden äv. at that time, in those days (times); vid det tillfället äv. on that occasion; i det ögonblicket äv. at that moment; i så fall äv. in that case[just] [just] at the time[senast] by then, by that time och now and then (again), occasionally, on and off, from time to timedet var det! times have changed [since then]!, those were the days!när då? when?som obeton. fyllnadsord vanl. utan [direkt] motsv. i eng.;ja (nå) så! då är det ju bra well, it's all right then!jag (du, han etc.) då? what about me (you, him etc.)?vad nu då? what's up now?och särskilt… and especially…ja, i så fall gör jag det well, in that case I'll do so
konjunktionför att ange tidssammanhang when (äv. rel.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasvid det laget (den tid) då äv. by the time [that]; just som [just] as; samtidigt med att as; medan while; då däremot whereas; så snart som as soon as, directly; närhelst wheneverden dag då… som adv. the day when (that)…nu now that; vard. now; nu medan now while jag var barn when (medan while) I was a child vi (de) anlände bad vi… äv. on (on their) arriving, we asked…
för att ange orsakssammanhang as; i betraktande av att seeing [that] ju since det förhåller sig så that being so
jodåinterjektionse jo dåunder jo
iblandprepositionse blandadverbstundom sometimes; då och då occasionally, now and then, at times
nåvälinterjektion well!; då så all right!
nåjainterjektionnåja,gör som du vill då! [oh] well,…!
eftersomkonjunktiondå ju since; as; i betraktande av att seeing [that]allt eftersom, se allteftersom
ryckvisadverbi ryck by jerks, by fits [and starts], fitfully; då och då intermittentlyarbeta ryckvis …in (by) snatches, …in sudden bursts
åjointerjektionse åjauppmuntrande come on!; jo då oh yes!
ojinterjektionoh!, oh dear!; vid förvåning äv. oh my!, wow!; vid smärta ow!oj [oj] då! good grief!
1 närkonjunktionför att ange tidssammanhang when osv.; se när…än wheneverför att ange orsakssammanhangse adverbinterr. when; hur dags at what time <på dagen of the day>kan du säga närden blir färdig? äv. can you say (tell me) how soon (by when, vilket datum at el. on el. by what date)…?när då? when?så roligt har jag inte haft sen Gud vet när …for God knows how longnär som helst, se under helst
© NE Nationalencyklopedin AB