Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

cirkelsubstantiv~n, cirklargeom. circle äv. friarerubba ngns cirklar put sb out, upset sb's calculationsvi rör oss i cirkel we are going round in circles
periferisubstantiv~n, ~ercirkel~ circumferenceutkant el. ytterområde periphery
rundelsubstantiv~n, rundlarrund plan round (circular) space, circus; rabatt round bed; cirkel circle
beskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitdescribe; skildra äv. depictutförligt beskriva äv. go into detail about…låter sig inte beskrivas …cannot be described (is indescribable)röra sig i describe <en båge (cirkel) a curve (circle)>
rundadjektivruntallm. round; cirkel~ äv. circular; fyllig el. knubbig plump, chubby, roundedrund i ansiktet round-facedrunda kinder round (chubby) cheeksrunda ord könsord four-letter wordsi runda tal ungefär in round figures (numbers), roughlyom vinsmak smooth [and full]
ondadjektivont (jfr värre, värst)framför allt i moraliskt hänseende:allm. evil; elak äv. wicked; dålig äv. badond ande evil spiritonda aningar misgivingsond cirkel vicious circlealdrig säga ett ont ord till (om) ngn …a nasty word to (about) sbav två onda ting väljer man det minst onda of two evils choose the less, one must choose the lesser of two evils
arg angry < with (at)>; amer. mad < at; överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout (at)>; annoyed < with; över at>bli ond get angry etc.
som gör ont el. om del av kroppen sore, bad
substantivden (hin) onde the Evil One
det onda a) smärtorna the pain, the ache; sjukdomshärden the trouble, the complaint b) om last, omoral o.d. the evilta det onda med det goda take the rough with the smooth
ont a)allm.roten till allt ont the root of all evilinget ont nothing (no) evilett nödvändigt ont a necessary evilhon fortsatte intet ont anande …unsuspectinglyinget ont som inte har något gott med sig it's an ill wind that blows nobody any goodgöra ont värre make matters worse; starkare add insult to injury b) plåga el. värk pain, achegöra ont hurtgör det ont i knät? does your knee hurt?var gör det ont? äv. where's the pain?ha ont be in pain, sufferha ont i halsen have a sore throatha [mycket] ont i huvudet have a [bad] headacheha ont i magen have a pain in the stomach, have [a] stomach-ache c)ont omknapphet på:det är ont om smör (i allmänhet) …is scarce, there is a shortage of…; (vid en måltid) there is not very much…ha ont om… be short of…ha ont om pengar äv. be hard up for money; vard. be cash-strappedha ont om tid be pressed (pushed) for time
slutatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tavsluta[s] end, finish; ge (få) en avslutning äv. wind up, conclude, terminate, close; göra färdig finish [off]; göra slut på bring…(come) to an end (a close); avbryta leave off; upphöra [med] stop, cease; ge upp give up; amer. äv. quithär slutarvägen …ends herehur ska det sluta? how will it end?, what is the end going to be?det kommer att sluta illa it will end up badly, no good will come of itdet kommer att sluta illa för honom he will come to a bad (sticky) endboken slutar sorgligt …has a sad endingvi slutar [arbetet] klockan tre we stop work (working)…; vard. we knock off work…det har slutat regna it has stopped (left off) rainingjag har slutat röka I have stopped (given up) smokinghan har slutat [hos oss (på firman)] he has left [us (the firm)]slutaupphöra med ngt stop sthslutaupphöra [med] att göra ngt stop doing sthsluta [med] tillverkningen äv. discontinue…sluta med piller stop taking…det slutade med att han blev sjuk the end of it was that…slutavokal end in…notan slutade2000 kronor the bill (amer. check) amounted (came up) to…sluta [upp]! stop it!, pack it up!sluta upp [med] stop, cease
transitivt verbslöt, slutittillsluta closesluta en cirkel close (bilda form) a circlecirkeln är sluten bildl. the wheel has come full circlesluta leden mil. close the ranksslutangn i sina armar (till sitt bröst) clasp (fold)…in one's arms (to one's bosom)
komma överens om conclude; t.ex. fred äv. make; t.ex. förbund enter intosluta fred make peacesluta ett avtal make (come to) an agreement, close a deal
dra slutsatssluta av ngt att conclude (infer, döma judge) from…that
intransitivt verbslöt, slutitsluta till sitta åt fit tight[ly]; stängas shut tightsluta tätt shut tightlysluta upp samlas come together, gather [together]sluta upp kring ngn rally round sb; bildl. rally to the support of sb
reflexivt verbslöt, slutit~ sig a) stänga sig:om t.ex. dörr shut; om t.ex. mussla el. blomma close; bildl. shut upsluta sig inom sig själv (sitt skal) retire into oneself (one's shell) b)ansluta sigsluta sig till ngn attach oneself to…; förena sig med join…; hålla med side with…sluta sig samman join together <till en klubb into…>; unite, combine; om t.ex. bolag äv. amalgamate, coalesce c)dra slutsatssluta sig till ngt conclude (infer)… <av from>
© NE Nationalencyklopedin AB