Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

byggatransitivt verb och intransitivt verbbyggde, byggtallm. build äv. bildl.; anlägga el. sammanfoga äv. construct; resa äv. erectdet bygger grundar sig på… it is founded (based, built) on…kraftigt byggd solidly built; om person sturdy, powerfully built
partikelverbbygga för en öppningbuild (wall, block) up…bygga inomge med väggar wall in; jfr inbyggdbygga omrebuild, reconstruct, alterbygga på ngt [med ngt]add [sth] to sthbygga tillutvidga enlargebygga uppuppföra erect, raise; friare build upbygga upp ngt på nytt rebuild (restore) sthbygga utenlarge, extend; förbättra developbygga överbuild over; täcka cover [in], roof over; jfr överbyggd
luftslottsubstantiv i pluralbygga luftslott build castles in the air (in Spain)
muratransitivt verb~de, ~tbygga [av tegel (sten)] build…[of brick (stone)]mura igen (till) wall (med tegel brick) up; en öppning med tegel block up…with bricksmura igen ögonen på ngn bung up sb's eyesmura in fälla in build…into a (resp. the) wallintransitivt verb~de, ~ti sten carry out (do) masons' (i tegel bricklayers') work
anläggatransitivt verb-lade, -lagtuppföra build, erect; bygga construct; grunda found, establishiordningställa el. anordnaanlägga en trädgård lay out a gardenanlägga mordbrand commit arson; jur. arson had been committedplanera el. uppgöra plan, designdet hela var anlagt på… (på att (+ inf.)) the idea of it all was… (was to + inf.)börja bära el. lägga sig till med begin to wear; sorg put onanlägga skägg grow a beard
uppföratransitivt verb-förde, -förtbygga build; t.ex. monument erectframföra:pjäs el. opera perform, present; musik performreflexivt verb-förde, -förtuppföra sig sköta sig behave [oneself] <mot towards, to>; uppträda (framför allt från moralisk synpunkt) conduct oneselfuppföra sig som en gentleman behave (act) like…uppföra sig illa behave (resp. conduct oneself) badly (improperly); svagare misbehave; vara ouppfostrad have bad mannersuppföra sig väl behave [well] resp. conduct oneself well; vara väluppfostrad be well-behaved, have good manners
grävatransitivt verb och intransitivt verbgrävde, grävtallm. dig <efter for>; företa utgrävningel.bygga genom grävning äv. excavate; om djur burrow; rota rummage <efter for; i in>gräva [efter] guld dig for gold
partikelverbgräva framdig out äv. bildl.; bringa i dagen dig up, unearth, excavategräva nedgömma bury <i in>gräva ned sig [i] mil. dig oneself in[to]; bildl. get too absorbed [in]gräva uppdig (bildl. äv. rake) up <ur from>; bringa i dagen äv. unearth, excavate; lik disinter, exhumegräva utbringa i dagen excavate
bointransitivt verb~dde, ~ttlive; tillfälligt stay; som inneboende lodge; amer. äv. room; ha sin hemvist el. i högre stil residebo hos ngn stay (resp. live) at sb's house (with sb)du kan få bo hos mig I can put you upbo ihop live togetherbo på hotell stay el. stop (långvarigt live) at a hotelbo gratis (billigt, dyrt) pay no (a low, a high) rentsubstantiv~et, ~nfågels nest; däggdjurs lair, den, hole; bildl. el. i lekar o.d. homebygga bo build a nest, nestegendom el. kvarlåtenskap [personal] estate (property) (båda endast sg.)sätta bo settle, set up housemedföra i boet bring into the marriagesitta i orubbat bo retain undivided possession [of the estate]
1 grundsubstantiv~en, ~ergrundval el. underlag foundation <till of>; hus~ äv. foundations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasbottenyta el. bakgrund ground; bildl. äv. basispl. baseslägga grunden till lay the foundations (bildl. äv. basis) ofbygga upp ett företag från grunden build up a company (business) from the bottompå vetenskaplig grund on a scientific basis, on scientific linesligga till grund för form the basis of; om princip o.d. underliehuset brann ner till grunden …burnt (was burnt) down to the ground
friare el. i vissa uttr.i grund fullständigt entirely, totally, completely, utterlyi grunden el. i grund och botten i själ och hjärta at heart, basically, essentially; i alla fall after all; faktiskt in reality
mark groundfå gå från gård och grund have to give up one's worldly possessions (all one owns)
skäl reason, ground[s (pl.)] <till for>; orsak cause <till of>; bevekelse~ motiveha sin grund i ngt bero på be due to sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account of, because of, owing to; till följd av as a result (consequence) ofstängt på grund av reparation closed for repairs
2 låtahjälpverblät, låtit a) tillåta let, allow, permit b) se till att ngt blir gjort get, make, have, cause, order c) vid omskr. (i formen låt) av imper. 1 person pl. av huvudvb. let; se äv. t.ex. låta bliunder blilåta ngn göra ngt inte hindra let sb…; tillåta allow (ge lov permit, överlåta åt leave) sb to…låta göra ngt se till att ngt blir gjort have (get) sth done (tillverkat made); vidta åtgärder cause sth to be donelåt oss göra det! let's do it!jag kan inte låta honom göra det äv. I can't have him doing thatde lät honom göra vad han ville he was allowed to do…; han lät bygga ett hus he had…builtlåta ngt bli en vana make sth a habit (a habit of sth)låta ngn [få] veta let sb knowlåta ngn förstå att give sb to understand…låtahanden glida över ngt pass…over sthlåt det gå fort! be quick about it!, make it snappy!låtangt gå vidare pass…onlåta ngt ligga [där det ligger] leave sth where it ishan lät meddela att he sent word (a message [to say])…låtadörren stå öppen leave…openlåt det vara! strunta i det don't bother!låtangn (ngt) vara [i fred] let (leave)…alone (be)jag låter inte (tänker inte låta) någon behandla mig på det sättet I'm not (not going) to be treated like that by anybodyjag låter mig inte kommenderas nobody is going to tell me what to do, I won't be dictated to (bossed about)låt dig inte nedslås av det don't let it get you downlåta sig nöja (nöja sig) med be content withhan låter inte övertala sig he is not to be persuaded, he won't [let himself] be persuaded
© NE Nationalencyklopedin AB