Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 bryggasubstantiv~n, bryggorallm. bridge äv. tandläk.; landnings~ landing-stage, jetty, pier; kommando~ [captain's] bridge; gymn., kroppsställning bridge
2 bryggatransitivt verbbryggde, bryggtbrew; kaffe:vanl. make; genom filter äv. filter; i bryggapparat äv. percolate
kaffesubstantiv~tcoffeetvå kaffe! two coffees, please!kaffe med mjölk coffee with milk, white coffeekaffe utan mjölk (svart kaffe) black coffeedricka kaffe have [some] coffeekoka (brygga, göra) kaffe make [some] coffeevill du ha [lite] kaffe? would you like some coffee?vill du ha mjölk i kaffet? ung. black or white?
huggatransitivt verb och intransitivt verbhögg, huggitmed vapenel.verktyg cut, hew, strike; fläka upp äv. slash; med kniv o.d. stab <efter ngn at sb>; klyva i små stycken chop; om bildhuggare carvehugga ved chop (cut) woodmed tänderna o.d. grab, clutch; t.ex. om fisk el. hund bite; om orm äv. strikefisken hugger bra the fish are biting (rising) freelyfriareel.bildl.:gripa catch (seize) [hold of] <it.ex. armenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasby>; vard. nab, cop; slå mot brygga o.d. bump <mot into, against>; om smärta se hugga tillunder huggahugga i sten grundligt missta sig go wide of the markdet är hugget som stucket it comes to the same thing <om whether>
reflexivt verbhögg, huggithugga sig i benet cut one's leg
partikelverbhugga avcut off, sever <från from>; i två bitar chop (cut)…in two; t.ex. gren lop offhugga för sigta för sig help oneself [greedily] <av to>ta mycket betalt charge stiff priceshugga ihjälpa till lend a hand; ta i av alla krafter make a real effort, go at ithugga in påvard., t.ex. smörgåsen tuck into…, go for…hugga nedett träd fell (cut down)…hugga tillbita bite <mot at>forma shapeta grovt betalt charge stiff pricesdet högg till i bröstet there was (I etc. felt) a twinge…hugga till med gissa på make a guess at
© NE Nationalencyklopedin AB