Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

brytransitivt verb~dde, ~ttbry sin hjärna (sitt huvud) med ngt cudgel (rack) one's brains over sth, puzzle one's head over sthreflexivt verb~dde, ~tt~ sig om ngn (ngt) a) ta notis om el. fästa sig vid pay attention to…, take notice of… b) tycka om care for:bry dig inte om det! don't bother (worry) about it!, never mind!vad bryr jag mig om det? what do I care [about that]?det är ingenting att bry sig om that's nothing to worry aboutmänniskor som bryr sig people who carehan bryr sig inte he couldn't care less, he [just] doesn't care
hänsynsubstantiv~en, =consideration äv. hänsynsfullhet, regard; hänseende äv. respect; skäl reasonta hänsyn till a) visa omtanke om show consideration for; t.ex. ngns känslor äv. consider b) beakta take…into consideration (account), consider c) bry sig om pay attention toutan att ta hänsyn till… bry sig om äv. disregarding…, quite regardless of…av politiska hänsyn for political reasonsav hänsyn till av omtanke out of consideration (regard, respect) formed hänsyn till beträffande with (in) regard to, as regards; i betraktande av in view (consideration) of, considering
trotsatransitivt verb~de, ~tdefy, bid defiance to; djärvt möta (t.ex. stormen, döden) brave; inte bry sig om (t.ex. någons råd) flout; sätta sig över (t.ex. lagar) set…at defiance; uthärda stand up to; hålla stånd emot hold one's own againstdet trotsar all beskrivning it defies (it beggars) description
grubblaintransitivt verb~de, ~tfundera ponder, cogitate; brood <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[up]on; över over (about)>; bry sin hjärna puzzle [one's head] < about; över over>gå och grubbla a) för tillfället be in a brown study b) som vana be given to broodinggrubbla på ett problem ponder over (about, on) a problemgrubbla sig fördärvad över ett problem rack one's brains trying to think out…
struntaintransitivt verb~de, ~tstrunta i inte bry sig om not bother about; inte ta någon notis om äv. ignorejag struntar i att gå dit I won't bother about going (bother to go) therejag struntar i läxorna! äv. hang (starkare blow)…!det struntar jag [blankt] i! I don't care a hang (a hoot) [about that]!, I couldn't care less!strunt[a] i det! never mind!, forget (skip) it!
låtsastransitivt verb och intransitivt deponensverblåtsades, låtsatspretend <att (som om) that>; tr. äv. feign, affect; spela simulatelåtsas som om… äv. make [a show] as if…hon låtsas bara she is only pretending (shamming)låtsas vara sjuk pretend to be illlåtsas sova pretend to be asleepinte låtsas se ngn pretend not to see…, turn a blind eye to…; ignorera cut…deadlåtsas som ingenting behave (se ut look) as if nothing had happenedhan låtsades inte om att… he didn't show (nämnde inte let on) that…inte låtsasbry sig om ngn (ngt) take no notice of…, ignore…substantivoböjl., göra ngt låtsas be pretending to…det är bara på låtsas it's only make-believe, I'm (we're etc.) only pretending
hängatransitivt verbhängde, hängthang äv. avrätta; över axeln (axlarna) äv. sling; fritt äv. suspendbli hängd el. hängas avrättas be hangedhänga ngt i taket hang (suspend) sth from…hänga ngt på en krok hang (friare put) sth on…hängangt på tork hang…up (utomhus out) to dryhänga ngt över ngt put sth over…hänga läpp vara nedstämd be downhearted; bli sur pull a long face; vara sur mope [about]hänga ngn sport. hang after sb
intransitivt verbhängde, hängthang <i ett rep by (för att hålla sig fast to)…; en spik on (from)…>hänga i taket hang (be suspended) from…tavlan hänger snett …is slanting (lopsided)hänga och dingla (slänga) hang loose, danglestå och hänga hang about, lounge [around]hänga ngn i kjolarna cling to sb's skirtshänga med huvudet hang one's head, be down in the mouthhängakrogen hang out in (at)…hänga över böckerna pore (be poring) over one's booksdet hänger på beror på it depends on; avgörs av it hinges on
reflexivt verbhängde, hängthänga sig a) om person hang oneself b) data. freeze, jam, get stuck
partikelverbhänga av:hänga av sig [ytterkläderna] hang up one's thingshänga efter ngnbe running after sb, follow sb about [everywhere]hänga fast vidbildl. cling (stick) tohänga sig fast vid hang on (cling) tohänga för ett skynkehang…in fronthänga ihopsitta ihop stick together; ha samband, vara sammanhängande hang together, be coherentförhålla sigså hänger det ihop that is how it is (how matters stand)hänga ihop med bero på be a consequence (result) of; höra ihop med be bound up (connected) withhänga in ngt i garderobenhang sth [up] in…hänga medhänga med [i svängarna] keep up with things; vard. be with ithänga med i diskussionen follow…hänger du med? a) följer du med? are you coming along [with me (resp. us)]? b) fattar du? do you get me (it)?, are you with me?hänga neritr. hang downhänga påhänga sig på ngn force oneself (one's company) upon sbhänga sammanse hänga ihopovanhänga undanput…away[låta] hänga undan ngt el. t.ex. i affär put by, lay asidehänga upphang [up]hänga upp sig fastna catch, get caught (stuck), hitch <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason>; om tal el. sak get stuckhänga upp sig på bry sig om el. oroa sig för get hungup on, worry (make a fuss) abouthänga ut ngthang (friare put) out…t.ex. om skrynklig klänningden hänger ut sig the wrinkles (creases) will go (disappear) if the…is left to hang
skullehjälpverbimperf. av 1 skolaofta would, should; i ledigare stil sammandragna till 'd (t.ex. he'd); 'would', 'should' + 'not' wouldn't, shouldn't
utan beton. part.uttryckande framtid (framtiden räknas från en tidpunkt i förfluten tid):i första pers. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. would; ofta äv. konstruktion med be going to + inf.om ett par dagar skulle jag fylla 50 år …I would (was going to) be fiftydet skulle ta honom en kvart att gå dit beräknade han it would take him…doktorn sa att jag snart skulle bli frisk …that I would soon recoverhan hoppades att det skulle sluta regna he hoped that it would stop raining (that the rain would stop)han var rädd att de skulle väcka henne he was afraid that they would wake herhan undrade om han någonsin skulle få betalt …whether he would ever be paidhan såg fram mot den morgon när han skulle få sova ut …when he would be able to sleep long enough
om något omedelbart förestående el. avsett = 'skulle just', 'ämnade', 'tänkte':han skulle precis svara, när he was just going to answer,…[han var rädd för att] det skulle bli regn […that] it was going to rainhon sa att hon skulle bo hos sin pappa …she was going (avsåg…she meant el. intended) to stay with her fathervet du vad han skulle göra med det? …what he was going to do with it?
om något som avtalats el. bestämts på förhand (el. av ödet): konstruktion med be to + inf.kriget skulle vara mer än fyra år the war was to last…naturligtvis skulle det regna den dag som vi hade valt för utflykten of course it would (it just had to) rain on the day…
uttryckande den talandes egen vilja, avsikt, beslut o.d. wouldlovade jag inte att jag skulle göra det? didn't I promise [that] I would do it?
uttryckande någon annans vilja el. allm. shouldpå den tiden skulleförväntades man avlägga visiter …you were supposed (expected) to pay visitsde kom överens om att vi skulle åka …that we should (were to) gohan lovade att det inte skulle upprepas …that it would not be repeatedhan gav order om att fångarna skulle friges he gave orders for the prisoners to be released, he ordered that the prisoners [should] be releasedhon undrade om hon skulle svara äv. she wondered whether to replyhan visste inte vad han skulle säga he didn't know what to say
att-satser efter vissa viljeverb återges vanl. med infinitivkonstruktion (alltid efter 'wanted', 'liked' o. 'told' i eng.):
hon ville att jag skulle komma she wanted me to comehon sa att jag skulle komma genast she told me to come immediately
i betydelsen 'borde', 'skulle allt' el. uttryckande råd el. lämplighet should; uttryckande plikt el. moralisk skyldighet ought toenligt min mening, skulle hon aldrig ha gift sig med honom in my opinion she should really never have married himhon visste inte om hon skulle skratta eller gråta vanl. …whether to laugh or cry
villkor som anges i villkorsbisats el. är underförstått:i första pers. i allm. would; i britt. eng. äv. should; i övriga pers. wouldjag skulle inte bli förvånad om… I wouldn't be surprised (shouldn't wonder) if…det skulle jag inte tro I shouldn't think soskulle jag tro …I should think, …I dare sayjag skulle gärna stanna I would love to stayskulle du resa dit om du hade tid? would you go there…?utan hennes hjälp skulle du ha varit ruinerad without (but for) her help, you would…det finns ingenstans, det skulle möjligen vara i Kina …except perhaps (…unless it be) in Chinadet skulle kunna tänkas that's quite possible, that's not impossibleen åtgärd som skulle [ha] lönat sig om… a measure which would have paid off, if…
ifrågasättande, med innebörden 'skulle ngt verkligen (enligt uppgift)…'skulle hon vara…? [do] you mean (are you trying) to say that she is…?ingenting tyder (tydde) på att han som det nu uppges el. antasskulle ha gjort en sådan upptäckt …that he has (had) ever made such a discovery
i retoriska frågor el. vanligen inledda med frågeord som 'varför', 'hur' shouldvarför [i all världen] skulle jag (han) åka dit? why [on earth] should I (he)…?Varför är hon här? - Hur skulle jag kunna veta det? …- How should (would, do) I know?skulle jag inte bry mig om mina barn? do you mean (are you trying) to say that I don't care about my children?
i att-satser efter uttryck för känsla o.d. och efter subjektiva omdömen shouldatt det skulle gå så långt! that it should have come to this!
i avsiktsbisatser: med starkare framhållande av avsikten should, would; mer formellt mighthan lade bort kniven så att han inte skulle skära sig …so that he should (would, might) not cut himself, …so as not to cut himself
i vissa villkorsbisatser a) allm.:'händelsevis skulle' should; vid mycket osannolikt fall were to + inf. i alla pers.om du skulle träffa honom, så säg [till honom]… if you should (should you el. in case you should) [happen to] see him, tell him…skulle jag se honom ska jag underrätta dig if I should (should I) see him… b)i fristående villkorsbisats innebärande ett förslagom vi skullepå bio? suppose we (let's) go…!, how (what) about going…?
i vissa andra (t.ex. medgivande, tids- o. jämförande) bisatser för att uttrycka något tänkt, en avsikt o.d.jag gör det, även om jag skulle förlora pengarna I'll do it even if (though) I should lose the money
a)vissa att-satser, vanl. föregångna av preposition, motsvaras av konstruktion med infinitiv el. ing-form av huvudverbetde var angelägna om att jag skulle gå in i föreningen they were anxious for me to join…jag krävde att han skulle visa mig… I insisted on his (him) showing me… b)efter '[allt]för' (eng. 'too') o. 'nog' el. 'tillräcklig[t]' m.m. (eng. 'enough', 'sufficient[ly]')vägen var inte bred nog för att två bilar skulle kunna mötas …wide enough for two cars to meet
speciella falldu skulle bara våga! just you dare (try)!
© NE Nationalencyklopedin AB