Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bruksubstanvändning use; av ord usage; sed practice; kutym customför eget bruk for one's personal usekomma ur bruk come (go) out of use; komma ur modet come (go) out of fashionav jorden cultivationfabrik factory; järnbruk workspl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknaspappersbruk mill
invärtesadjektivom sjukdom, bruk etc. internal
sedsubstbruk custom; praxis practice; sedvana usageseder och bruk manners and customs
fabriksubstfactorybruk, verk workspl. likatextilfabrik mill
utvärtesadjektivexternal, outwardtill utvärtes bruk for external use
dagligadjektivdailyi dagligt bruk in everyday usei dagligt tal in daily speech
3 urprepositionout of; från fromur bruk out of use
användaverbuse <till, för for>; göra bruk av make use of <till, för for>; bära, t.ex. kläder, glasögon wearlägga ned, t.ex. tid, pengar spend < on, in>; ägna devoteförbruka use up <till on>
vanasubstspec. omedveten habit; spec. medveten practice; sedvana custom; vedertaget bruk usage; erfarenhet experience; färdighet practicesin vana trogen true to one's habitdet får inte bli en vana don't make a habit of itdyra vanor expensive habitsav gammal vana by force of habit, from force of habitha för vana att göra ngt have a habit of doing sth, be in the habit of doing sth; medvetet make a practice of doing sth
sinnesubstfysiol. sensevara från sina sinnen be out of one's mind, be out of one's sensesvid sina sinnens fulla bruk in full possession of all one's sensesförstånd mind; hjärta heart; sinnelag disposition, natureett glatt sinne a cheerful dispositionha sinne för have a feeling for; ha blick för have an eye for; förstå sig på have an instinct forman vet inte vad han har i sinnet one doesn't know what he is up tosätta sig i sinnet att göra ngt set one's mind on doing sthvara glad till sinnes be in a happy mood
© NE Nationalencyklopedin AB