Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brottsligadjektiv~tcriminal; jur. stark. felonious; straffbar punishable
kriminalitetsubstantiv~encrime; criminality äv. brottslig egenskapkriminaliteten ökar crime is on the increase
straffbaradjektiv~tpunishable; starkare penal; brottslig criminal; straffmyndig …of the age of criminal responsibilitydet är straffbart att (+ inf.) it is an offence (a penal el. punishable offence) to + inf.
trafiksubstantiv~entraffic äv. om brottslig verksamhet o.d.; som bedrivs av trafikföretag el. visst fartyg o.d. servicetung trafik tunga fordon heavy vehicles (pl.)tät trafik dense (a great deal of) trafficupprätthålla trafiken keep the traffic (resp. the service[s]) goingmitt i värsta trafiken in the very thick of the trafficdö i trafiken i trafikolyckor die on the roads (in road accidents)fartyget går i [regelbunden] trafik mellan… the vessel runs regularly (plies) between…sätta i trafik put into serviceta ur (i) trafik take out of (put into) serviceEj i trafik på skylt Depot Only
© NE Nationalencyklopedin AB