Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

brorsubstantivbrodern, bröder (jfr broder)brotherBröderna Ek firmanamn Ek brothers (Bros.)
brorsasubstantiv~n, brorsorskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse bror
brodersubstantiv~n, bröder (jfr bror)brotheri pl. äv. 'brethren', t.ex. om medlemmar av samfund o.d.munk äv. friar
vare sigkonjunktioneitherjag känner ingen av dem, vare sig honom eller hans bror I don't know either him or his brotherantingen whetherhan måste gå vare sig han vill eller inte …whether he wants to or not
syskonsubstantiv~et, =brother[s (pl.)] and sister[s (pl.)]; formellt sibling[s (pl.)]han har bara ett syskon …a brother (resp. sister)ha fem syskon t.ex. två bröder och tre systrar have five brothers and sistershar du några syskon? do you have any brothers and (or) sisters?de är syskon bror och syster they are brother and sisterdet yngsta av fem syskon äv. the youngest of five children (of a family of five)
liksomkonjunktionframför subst. like; framför adv. samt inledande fullständig el. förkortad sats ashan är lärare liksom jag (min bror) …like me (my brother), …just like I am (my brother is)i Sverige liksom i England in Sweden as in…liksom [även] fallet var med… as was [also] the case with…adverbså att säga as it were, so to speak; på något sätt somehow; vard. sort (kind) ofjag liksom anade det I sort (kind) of thought so
påminnatransitivt verb och intransitivt verb-minde, -mintpåminna [ngn] om ngt (resp. om att + sats) få att minnas remind sb of sth (resp. [of the fact] that…)han påminner om sin bror he resembles his brother, he reminds one (you) of his brotherpåminn mig om att jag ska (+ inf.) remind me to + inf.reflexivt verb-minde, -mintpåminna sig remember; med större ansträngning recollect, recall
2 vänsubstantiv~nen, ~nerfriend; vard. pal, mate; amer. buddyvännen (din vän ) Bo (brevunderskrift) Yours…[min] lilla vän till barn [my] dear (darling); förmanande my little (young) friendgamle vän! vard. old mate (amer. buddy)!en god näravän a close (great) friend <till of>en [god] vän till min bror (till mig) a friend of my brother's (a friend of mine, one of my friends)släkt och vänner friends and relationsbli god vän med… make friends with…bli goda vänner become friendsbli vänner igen be (make) friends again, make upde är mycket goda vänner …great friends (vard. pals, buddies), …very closevara vän med… be friends with…
äldreadjektivkomparativolder <än than>; om familjemedlemmar äv. elder; i tjänst o.d. senior <än to>; tidigare earlier; prior, anterior <än to>; ursprungligare more primitiveSten Sture den äldre …the Elderde äldre gamla, subst. adj. the aged; i t.ex. en förening the older membersäldre dar var han… as an old man (in his old age) he was…av äldre datum of an earlier (rätt gammalt of ancient) dateen äldrerätt gammal herre an elderly gentlemanEnglands äldretidiga historia the early history of Englandäldre människor ~ än andra older (rätt gamla old, elderly) peopleäldre årgång av t.ex. tidskrift old (back) volumedet har gjort honom tio år äldre it has made him [look] ten years oldervara äldre i tjänsten be senior [in office]min bror är två år äldre än jag …two years older than me
dennapronomenmask. denne, neutr. detta, pl. dessaförenatel.självständigt a) den (det osv.) här, nära i tid o. rum samt med syftning framåt this; pl. these b) den (det osv.) där, längre bort samt med syftning bakåt that; pl. those
dennes (förk.ds) i datum instantförk.inst.denna gång kommer han att lyckas this time…denna gång lyckades han that time…detta är mina bröder these (those) are my brothersdetta att han äter så mycket the fact that he eats so muchlångt före detta long before that (this, om närvarande tid now)i och med detta har du… by that you have…
självständigt, syftande på förut nämnd person (nämnda personer) he resp. she; pl. they; som objekt him resp. her; pl. them; den (de) senare the latterdenne el. denna äv. el. spec. av tydlighetsskäl the (+ lämpligt subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthat person ([gentle]man, lady, woman e.d.)dennes his, the latter's osv.; jfr ovandennas her; fristående hers; the latter's osv.jag (min bror) frågade värden, men denna… I asked the landlord, but he (my brother asked the landlord, but the latter)…
© NE Nationalencyklopedin AB