Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bristaverbsprängas burst; slitas (brytas) av break; ge vika give waybrista i gråt burst into tearsbrista mitt itu break in two, snap in twobrista ut i skratt burst out laughing
gapskrattsubstroar of laughter, guffawbrista ut i gapskratt burst out laughing
tårsubsttearhan fick tårar i ögonen tears came into his eyesbrista i tårar burst into tearsrörd till tårar moved to tearsskvätt dropen tår kaffe a few drops of coffee
sprickasubstcrack; i hud chapi t.ex. vänskap breach; inom t.ex. parti split
verbcrack; om hud chap; brista break; sprängas sönder burst; rämna splitäta tills man är nära att spricka eat till one is ready to burstförhandlingarna har spruckit negotiations have broken down
sönderadjektiv och adverbbruten broken; i bitar in pieces; sönderriven tornsönder brista etc. break; krossas smash; gå i bitar go to pieces, come to pieces; spricka burstha sönder ngt break sth; i flera delar break sth to pieces; riva sönder tear sth to piecesta sönder ngt, ta isär take sth to pieces, take sth to bitsi olag out of order; slut (om t.ex. glödlampa) gonesönder go (get) out of order; stanna break down
skrattsubstlaughter; enstaka el. sätt att skratta laughfå sig ett gott skratt have a good laughtjuta av skratt roar with laughterjag försökte hålla mig för skratt I tried to keep a straight face, I tried not to laughbrista ut i skratt burst out laughinghon var full i skratt she was ready to burst with laughter, she couldn't keep a straight face
bäraverbcarry; vara klädd i wearbära frukt bear fruitbära ett namn bear a namebära uniform wear a uniforminte brista el. hållaisen bär inte the ice won't take your (my) weightbära sig löna sig payföretaget bär sig the business pays its way
verb och partikelverbbära hemcarry home, bring home, take homebära på sigcarry aboutbära undanremovebära utcarry out, bring out, take outbära ut post deliver the postbära sig åtbete sig behavegå till väga set about ithur bär man sig åt för att göra det? how does one set about doing it?hur jag än bär mig åt whatever I do
2 springaverblöpa runspringa sin väg run awayspringa benen av sig run oneself off one's legsspringa efter ngn vara efterhängsen run after sbspringa i affärer go shoppingbristaspringa i luften explode, be blown up
verb och partikelverbspringa bortrun away, run offspringa efterhämta run for, run and fetchspringa fatt ngncatch sb upspringa framrun forward, run upspringa föreframför run in front <ngn of sb>, run ahead <ngn of sb>springa ingenom t.ex. dörren run inspringa nedrun down; nedför trappan run downstairsspringa om ngn (ngt)overtake sb (sth), run past sb (sth)springa upplöpa run up; uppför trappan run upstairsresa sig jump up, spring up
© NE Nationalencyklopedin AB