Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bristsubstantiv~en, ~eravsaknad lack; avsaknad av något väsentligt want; frånvaro absence; knapphet vanl. scarcity, shortage; starkare dearth <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>brist på lärare scarcity (shortage) of teachersbrist på omdöme (utrymme) want (lack) of judgment (space)lida brist be short ofi brist frånvaro av in the absence of, if one lacksi brist på bättre for want of anything (something) betterbristfällighet deficiency, imperfection; ofullkomlighet shortcoming; skavank defect, flaw; moraliskt fel el. svaghet failing
aptitlöshetsubstantiv~enloss (brist på aptit lack) of appetite
känslolöshetsubstantiv~eninsensitiveness osv., insensibility; indifference; apathy; jfr känslolöshans känslolöshet brist på känsla äv. his lack of emotion (kyla feeling)
splittringsubstantiv~en, ~arshattering etc.; jfr splittra; söndring disruption, disintegration; oenighet division, split, schism; brist på enhet lack of conformity, disunion
skriandeadjektivoböjl.förtvivlad crying, acute; om orättvisa glaring, flagrantett skriande behov av a crying (an acute) need foren skriande brist på an acute shortage of
beklagligadjektiv~tregrettable, unfortunate; sorglig deplorableen beklaglig brist på a deplorable lack ofdet är beklagligt it is to be regretted
ovanasubstantiv~n, ovanorful vana bad (objectionable) habitbrist på vana unaccustomedness <vid to>; lack (want) of practice; bristande förtrogenhet unfamiliarity <vid with>
underskottsubstantiv~et, =deficit; förlust loss <t.ex. 1000 kronor of…>; brist deficiency <t.ex. syre of…>underskott på arbetskraft shortage of labour
fullkomligadjektiv~tutan brist el. om t.ex skönhet perfectfullständig el. absolut complete, entire, absolute, utteren fullkomlig brist på logik an entire want of logichan är en fullkomlig främling för mig …an utter (a total) stranger to meen fullkomlig skandal a downright (perfect) scandal
avhjälpatransitivt verb-hjälpte, -hjälptt.ex. fel el. missbruk el. brist remedy, rectify; en skada repair; oförrätt redress; t.ex. nöd relievefelet kan lätt avhjälpas the error (defect) can easily be put right
© NE Nationalencyklopedin AB