Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

1 bringasubstantiv~n, bringorbreast; kok. brisket; bröstkorg chest
2 bringatransitivt verb~de el. bragte, ~t el. bragt (se äv. ex. under jämvikt, olagm.fl.)allm. bring äv. medföra; föra bort convey, take, conductbringa klarhet i ngt throw (shed) light on sthbringa olycka över bring disaster tobringa ned minska reduce; pris äv. bring down
grävatransitivt verb och intransitivt verbgrävde, grävtallm. dig <efter for>; företa utgrävningel.bygga genom grävning äv. excavate; om djur burrow; rota rummage <efter for; i in>gräva [efter] guld dig for gold
partikelverbgräva framdig out äv. bildl.; bringa i dagen dig up, unearth, excavategräva nedgömma bury <i in>gräva ned sig [i] mil. dig oneself in[to]; bildl. get too absorbed [in]gräva uppdig (bildl. äv. rake) up <ur from>; bringa i dagen äv. unearth, excavate; lik disinter, exhumegräva utbringa i dagen excavate
rubbatransitivt verb~de, ~teg.:flytta på move, dislodge; i nekande sats budge; bildl.:bringa i oordning disturb, upset, disarrange; ngns förtroende o.d. shake; ändra alterrubba ngns planer upset sb's plans
uppdagatransitivt verb~de, ~tavslöja reveal; upptäcka discover; bringa i dagen bring…to light; röja betray, exposedet uppdagades senare att… äv. it was found out later on that…
olagsubstantivoböjl., bringa i olag disorganize, throw…out of gear, upsetkomma (råka) i olag get out of order (gear)hans mage är i olag his stomach is upset
klarhetsubstantiv~en (jfr klar)clearness osv.; framför allt bildl. clarity; transparency; lucidity <i, om on, as to>bringa klarhet i ngt throw (shed) light on sthfå (skaffa sig, komma till) klarhet i ngt get a clear idea (picture) of…gå från klarhet till klarhet go from strength to strength
redasubstantiv~nordning order; klarhet claritybringa reda i ngt bring order into sth, get (put) sth straight (in order)reda få veta find out, get to know, learn; få tag i findha redaveta ngt know sth; vard. be in on sthhålla reda hålla uppsikt över look after, keep a check onleta reda [try to] find, look upta reda skaffa information om find out
adjektivoböjl.reda pengar ready money, [hard] cash
transitivt verbredde, rettordna preparereda upp lösa upp unravel äv. bildl., disentangle; bildl. äv. el. t.ex. affärer clear up, sort out, straighten outreda ut klarlägga elucidate, explain <för ngn to sb>kok.reda [av] thicken
reflexivt verbredde, rettdet reder sig [nog] ordnar sig [nog] that (it) will be all right
ordnatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tställa…i ordning arrange; amer. äv. fix; bringa ordning i äv. put…in order, adjust, put…straight; sina affärer settleordna en fest arrange a partyse till, t.ex. att ngt blir gjort el. klara av arrange; amer.el.vard. fix [up]; reda upp,hand.,ekon. o.d. settle, straighten out, put…right; skaffa get, find; ta hand om see toordna [med] organize; t.ex. biljetter arrange, getordna arbete åt ngn find sb a job, fix sb up with a jobdet ska vi nog ordna we'll see to (we'll take care of) that
reflexivt verb~de, ~tdet ordnar sig nog! it will be all right (sort itself out, straighten itself out) [don't you worry]!
partikelverbordna inse inordnaordna omändra arrange…differently, rearrangeordna tillordna till håret put one's hair straight, tidy (amer. fix) one's hairordna till slipsen (klädseln) adjust one's tie (clothes)ordna uppreda ut settle [up]det ordnar nog upp sig så småningom things will sort themselves out in the end
livsubstantiv~et, =allm. life; livstid lifetime; tillvaro äv. existence; livaktighet äv. vitality; levnadssätt way of life, livingliv och rörelse hustle and bustle, bustling lifelivet efter detta [the] life to comelivet i storstaden (på landet) town (country) lifedå blev det liv i honom then he suddenly came to lifebörja ett nytt liv start a new life; ändra (bättra) sig turn over a new leafliv come to lifefå nytt liv leva upp get (take) a new lease of lifeliv i get some life intoåter få liv i en avsvimmad bring…roundge liv åt t.ex. rummet el. tavlan give life to; ingjuta liv i infuse life intohålla liv i en diskussion keep…goingdetta livets goda creature comforts (pl.)skrämma livet ur ngn frighten sb out of his (resp. her) wits (the life out of sb)[få] sätta livet till lose (sacrifice) one's lifeta livet av ngn el. bringa ngn om livet take sb's life; mer 'uttänkt' put sb to deathta livet av sig el. ta sitt liv take one's [own] life, kill oneselfdet är ingen fara för hans liv his life is not in dangersånt är livet that's (such is) life, that's the way it (life) isspringa för livet run for all one is worth (like mad, for dear life)vän för livet friend for lifealdrig i livet never in all my life; utrop never!; vard. not on your life!, no way!har du (är) dina föräldrar i livet? are your parents living (alive)?med liv och lust with [one's] body (heart) and soul, with gusto (zest)komma ifrån ngt med livet i behåll escape from sth aliveen strid på liv och död a life-and-death struggletrött på livet tired of living (life)hålla ngn (intresset) vid liv keep sb alive (up the interest)vara vid liv be alivefå sig ngt till livs have (get) sth to eat; bildl. be treated to sth
levande varelse living being; om person äv. [living] soulde små liven the little (poor) dears
kropp bodykomma ngn (ngt) inpå livet lära känna get to grips with sb (sth), get to know sb (sth) intimately
midja waist äv. på plaggvara smal om livet have a small (slender) waistveka livet midriff, diaphragm
på plagg bodice
oväsen row, noise, commotion; bråk el. uppståndelse to-do, fussdet kommer att bli ett himla liv there'll be an awful row, there'll be the devil to pay
© NE Nationalencyklopedin AB