Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bredvidprepositionbeside, at (by) the side of; gränsande till next (adjacent) to; om hus o.d. next [door] to; vid sidan om alongside [of]bredvid ngn äv. at sb's sidebredvid mig äv. by mebredvid varandra äv. side by sideprata bredvid brevid mun let the cat out of the bag, spill the beansadverbclose bydär bredvid close to it (the place)här bredvid close by here, close to (at hand)i huset bredvid in the next house, next doorrummet bredvid the adjoining (adjacent) roomhälla bredvid miss the cup (glass osv.)tjäna [mycket] pengar bredvid vard. earn [a lot of] money on the side
varandrapronomeneach other, one anotherde lånade varandras böcker they borrowed each other's (one another's) booksbredvid varandra äv. side by sidede kom efter varandra …one after the other, …after one anothertätt efter varandra close upon each otherbyta adresser med varandra exchange…varandra följande veckor consecutive…, successive…deras förhållande till varandra their mutual relationship
strax och straxtadverbom tid:om en kort stund in a minute (moment)strax efter midnatt äv. close upon…strax innan han for just before…är du klar? – [jag] kommer strax! …[I'm] coming in a minute (moment)!, …I'll come right away!jag kommer strax tillbaka I'll be back in a minute (moment), I'll be right backklockan är strax 2 it is close on two o'clockom rumstrax bortom (utanför, ovanför etc.) just beyond (outside, above etc.)strax bredvid (intill) close bystrax efter (bakom) close behind
prataintransitivt verb och transitivt verb~de, ~t (jfr äv. tala)talk, chat; skvallra gossipdu pratar! nonsense!, rubbish!folk pratar så mycket people will talkprata affärer talk businessprata jobb talk shopprata bredvid mun let the cat out of the bag, give the game awayprata för sig själv talk to oneselfprata med ngn om ngt talk to (with) sb about sth
partikelverbprata av sigom ngt get sth off one's chestprata borttalk…awayprata förbivi pratar förbi varandra we are talking at cross-purposesprata omkull ngntalk sb downprata pågo on (keep) talking, talk awaypratas vidlåt oss pratas vid om saken let's talk it over
munsubstantiv~nen, ~narmouthen munvatten a mouthful of…hålla mun a) tiga keep quiet; vard., tystna äv. shut up b) inte tala om vad man vet keep one's mouth shut <med about>prata bredvid mun let the cat out of the bag, spill the beansful (grov) i mun foul-mouthedjag vill inte ta det ordet i min mun I couldn't possibly utter such a wordlägga orden i munnen på ngn put the words into sb's mouth; påverka, t.ex. vittnes, svar prompt sbtala i mun[nen] på varandra speak at the same time (all at once)med ˈen mun with one voice, unanimouslydra på munnen smile slightlyta brödet ur munnen på ngn …out of sb's mouth
2 ledsubstantiv~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasfog:anat. el. bot. el. tekn. joint; del av finger (tå) phalanxpl.phalanxesphalangesskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasdel av leddjur segmentstel i lederna stiff in the jointsur led äv. bildl. out of jointgå ur led get dislocated
~et, = a) länk el. t.ex. i beviskedja link; stadium stage; beståndsdel partvara ett [viktigt] led i… form [an essential] part of… b) matem. term c) mil. el. gymn.:personer bredvid varandra rank äv. bildl.; bakom varandra file; rad line, rowbakre (främre) ledet the rear (front) ranksluta leden close ranks äv. bildl.
~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassläkt~ generation; släktskaps~ degree [of kindred]; linje linehärstamma i rakt nedstigande led från… be a direct (lineal) descendant of…
2 vid
vid delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen vid motsvaras vanligen av at i uttryck som sittavid ett bord = sit at a table, vidmidnatt = atmidnight.
vid används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vidkusten under uppslagsordet kust, uttrycket vara vanvid under uppslagsordet van osv.

Rumsbetydelse
anger läge alldeles intill något at; bredvid bysitta vid ett bord sit at a table; bredvid sit by a tablebilen stannade vidframför dörren the car stopped at the doorsätta ett kryss vid ett ord put an x by a wordhon satt vid min sida she sat at (by) my sidesida vid sida side by sidetåget stannar vid stationen the train stops at the stationvi bor vid stationen we live near (close to) the station
anger befintlighet intill något långsträckt, t.ex. vattendrag, kust el. gräns on; vid ord som betecknar gata el. torg in (speciellt amer. on); bredvid bystaden ligger vid en flod the town stands on a rivervi bor vid en flod we live by a river; nära we live near a riverhuset ligger vid en gata nära centrum the house is in (amer on) a street near the town centrebo vid gränsen live on the borderhan stoppades vid gränsen här uppfattas gränsen som en plats he was stopped at the borderbo vid ett torg live in a squareen liten gata vid torget a small street off the square, a small street near the squarebo vid en väg live by a road, live near a road
anger att något sitter fast vid någonting tobinda [fast] ngt vid ngt tie sth to sth, tie sth on to sthden är fäst (sitter) viden stång it is fastened (attached) to…
anger organisation el. företag man är verksam inom: in, at; ofvara [anställd] vid en företag be employed in (at) a companyhan är vid marinen he is in the Navy
Tidsbetydelse
anger tidpunkt at; ungefärlig tidpunkt about; senast vid byvid midnatt at midnight; omkring about midnight; inte senare än by midnightvid jul (påsk) at Christmas (Easter)vid tiden för… at the time of…vid tidpunkten för hennes död at her death; jfr vid
anger tid omedelbart efter onvid hennes död on her death
Andra betydelser
anger omständighet: at, in; ofta används omskrivning med sats inledd med when (+ ing-form)vid hög fart måste föraren… at high speed the driver must…, when driving at high speed the driver must…vid dåligt väder in bad weathervara försiktig vid användningen av den be careful when using it, be careful in using itden slits vid användning it becomes worn by being used, it becomes worn when being usedvid förkylning bör man… when one has [got] a cold one should…
i betydelsen 'tillsammans med' withartikel används vid vissa ord the article is used with certain words
adverbden klibbar vid [överallt] it sticks to everything
närmastadjektivsuperlativnearest; omedelbar immediate; om t.ex. vän closest, most intimate; närmast (näst) i ordningen nexttvå mil till närmaste stad …the nearest townunder de närmaste (de två närmaste)dagarna during the next few (two)…inom den närmaste [fram]tiden in the immediate (near) futurenärmaste motsvarigheten till the nearest (closest, most exact) equivalent tomina närmaste planer my plans for the immediate futuremina närmaste subst. adj. those nearest [and dearest] to me, my peoplehans närmaste släktingar his nearest relations (jur. next of kin)den närmaste släkten vanl. the (resp. his el. her osv.)immediate familyköra närmaste vägen drive the nearest (genaste most direct, kortaste shortest) wayi det närmaste almost, nearly osv.; jfr nästan
adverb (i betäv. prep.)allm. nearest; starkare closest; bildl. el. t.ex. ~ berörd most closely (intimately); närmast (näst) i ordningen nextden stationen ligger (är) närmast …is the nearest (resp. closest)var och en är sig själv närmast every man for himselfnärmast följande (föregående) dag the (som adv. on the) very day after (before)närmast högre tal the next higher numbernärmast motsvarande uttryck the…that comes closest (nearest)den närmast sörjande the chief mournerförst [och främst] first of all, in the first place (instance); främst primarily; huvudsakligen principally, chiefly; i det närmaste almostprep. (t.ex. ~ dörren, värdinnan) nearest [to], closest (resp. next) to; jfr närmastovan; bredvid next to
sidasubstantiv~n, sidorallm. side; yta (t.ex. på kub) äv. face; bildl. äv.:egenskap point; aspekt aspectsida vid sida side by side; i jämbredd abreastdenna sida upp! this side up!det är hans starka sida …his strong pointbyta (välja) sida i bollspel change ends (choose one's end)välja sidai konflikten take a stand…han är trevlig när han sätter den sidan till …when he shows that side of himself (of his character)det har sina sidor är ofördelaktigt it has its drawbacks; är besvärligt it is no easy jobse det (saken) från den ljusa sidan look on the bright sidevisa sig från sin bästa sida appear at one's best, show to advantagefrån svensk sida har man… the Swedes have…, Sweden has…ha ont i sidan …in one's sidemed händerna i sidan with arms akimbovi är släkt på min fars sida …on my father's sideställa sig på ngns sida bildl. side (take sides) with sbstå vid ngns sida eg. stand beside sb (at sb's side); bildl. stand by (help) sbvid sidan av, se bredvidhan tjänar lite vid sidan om …on the sideå ena sidan…å andra sidan on [the] one hand…on the other [hand]gå åt sidan step asidelägga ngt åt sidan put…aside (away); bildl. put…on one side, shelve…i bok pagese sida[n]s.sid. 5 see page p. 5sidorna s.sid. 5–6 pages pp. 5–6
hospreposition
Prepositionen hosmotsvaras vanligen avat i uttryck somvi träffas hosAnn= we'll meetatAnn's place.
hos används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vara anställd hosnågonunder uppslagsordet anställd, uttrycketsöka hjälphosnågon under uppslagsordethjälp osv.
anger vistelse i någons hem at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv), withhemma hos oss at our place, in our homejag bor tillfälligthos familjen Andersson I'm staying at the Anderssons', I'm staying with the Anderssonshan bor fortfarande hos sina föräldrar he still lives with his parentsvi träffas hos Ann we'll meet at Ann's, we'll meet at Ann's place (house)hon är inne hos sig i sitt rum she is in her room
anger lokal för affärsverksamhet eller t.ex. läkarmottagning at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv)jag fick vänta längehos tandläkaren …at the dentist'sjag har varit hos tandläkaren I have been to the dentistkartan finns hos alla bokhandlare the map is available at all bookshops
anger arbetsgivare forarbeta hos ngn work for sb, be employed by sb
anger läge bredvid någon, vid verb som sitta, sätta sig, ligga bykom och sitt hos mig i soffan come and sit by me on the sofa, come and sit by my side on the sofajag satt (var) hos honom när… I sat (was) with him when…
anger en persons egenskap, känsla, utseende: med betoning på inre egenskap in; med betoning på yttre egenskap, utseende aboutdet finns något hos henne jag tycker om a) inre egenskap, inom there is something in her that I like b) yttre egenskap there is something about her that I likevad ser hon hos honom? what does she see in him?det är en ovana hos mig att… it's a bad habit of mine to…
i uttryck som betecknar tillhörighet till grupp, på svenska ofta ersättbart med bland inblodomloppet hos fiskar the circulatory system in (of) fishesen sjukdom som är vanlig hos barn an illness frequent in children
i uttryck av typen substantiv + hos + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. egenskapen hos detta material = detta materials egenskap ofegenskapen hos detta material the quality of this materialkunderna hos banken the customers of the bankvärdet hosi boken ligger i att… the value of the book lies in the fact that…
anger författares verk o.d. inordet finns hos Shakespeare the word can be found in Shakespeare
© NE Nationalencyklopedin AB