Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bräckligadjektiv~teg. fragile; skör t.ex. om glas äv. brittleskröplig el. svag frail, infirm, feeblebräcklig hälsa frail health
skröpligadjektiv~tbräcklig frail, infirm; orkeslös decrepit; svag, om hälsa weak, delicate, poor
ömtåligadjektiv~t a) om föremål:som lätt tar skada easily damaged; om t.ex. tyg flimsy; skör fragile, brittle; lättförstörd el. om matvara perishable b) friare:klen (om t.ex. mage) el. bräcklig (om hälsa) el. kinkig (om t.ex. fråga) delicateen ömtålig blomma bildl. a delicate flower
klenadjektiv~tsjuklig o.d.: feeble; ömtålig delicate; bräcklig frail <till hälsan in health>; speciellt om barn äv. weakly; svag weakvara klen äv. be sickly, be of weak (delicate) healthunderhaltig el. skral poor; svag feeble; mager meagre, slendermed klent resultat with poor resultsen klen tröst a poor consolation
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
© NE Nationalencyklopedin AB