Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bostadsubstprivat hus house; hem home; våning flat, apartment; högtidligt residencehan saknar bostad he has not got a place to livesöka bostad look for a place to live; go house-hunting; lägenhet go flat-huntinghan träffas i bostaden som svar i telefon you can get hold of him at home
ombonadadjektivom bostad etc. cosy, snug
drömlägesubstvard., om bostadha drömläge be ideally situated
omodernadjektivout of date, unfashionableen omodern bostad a flat ( an apartment) without modern conveniences
trångboddadjektivvara trångbodd ha liten bostad be cramped for space
hyrasubstför bostad rentför tillfällig lokal, bil, tv etc. hire
verbrent; tillfälligt hireatt hyrarubrik a) rum to let b) lösöre, båt etc. for hirehyra ut a) hus etc. let; för lång tid lease b) lösöre, båt etc. hire out
vräkaverbheave; kasta toss, throwköra ut från en bostad evict, ejectregnet vräker ned it's pouring downsnön vräker ned the snow is coming down heavilysitta och vräka sig lounge about
verb och partikelverbvräka bortkasta throw awayvräka i sig matguzzle down foodvräka omkullthrow…over; person send…sprawlingvräka ur sigblurt outvräka ut pengarspend money like water
1 fastadjektivfirm; fastsatt fixed; ej flyttbar stationary; motsats: flytande solid; stadigvarande fixed, permanentfast anställning permanent appointment, permanent jobfast bostad permanent addressfast egendom real property, real estateta fast form assume a definite shapemed fast hand with a firm handfast lön fixed salaryha fast mark under fötterna be on firm groundfast pris fixed pricefast situation sport. dead-ball situation, set piecebli fast fasttagen get caughtta fast get hold offast catch hold of
adverbfirmlyvara fast anställd be permanently employedfast besluten firmly resolved, determined
flyttaverbflytta moveflytta på ngt move sthflytta sig el. flytta på sig move; maka åt sig make way, make roomförlägga till annan plats transfer; flytta bort removei spel movebyta bostad move; om flyttfågel migrateflytta från (ur) lämna leave
verb och partikelverbflytta bortbära bort carry away, take awayflytta frammove forward, move upflytta fram ngt uppskjuta put off sthflytta fram klockan en timme put the clock forward one hourflytta ihopput together, move together; för att bo ihop go to live togetherflytta ihop med ngn move in with sbde har flyttat ihop they live togetherflytta inmove inflytta isärlive apart, move away from each otherflytta omomplacera move about, shift about, rearrangeflytta utmove out
© NE Nationalencyklopedin AB