Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bolagsubstantiv~et, =company; amer. äv. corporation, firmingå bolag med ngn enter into partnership with sbvard.se systembutik
tv-bolagsubstantiv~et, =television network
ombildatransitivt verb~de, ~tomskapa transform; omorganisera reorganize; t.ex. företag till bolag convert <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>ombilda regeringen reshuffle the government
medbestämmanderättsubstantiv~envoice, right to be consulted, right of co-determination (joint consultation, participation); i bolag o.d. äv. [right of] control
ombudsmansubstantiv~nen, -mänrepresentant representative; ibland ombudsman; hos organisation o.d. secretary; jur.:hos bank o.d. solicitor; hos bolag äv. company lawyer; se äv. Justitieombudsmannen   o. andra sammans.
styrelseledamot~en, -ledamöter och styrelsemedlemsubstantiv~men, ~mari bolag director, member of the (resp. a) board; i förening o.d. member of the (resp. a) committee, officer
styrelsesubstantiv~n, ~rabstr. government, rule; förvaltning administration; ledning managementkonkr.:i bolag board [of directors], directors (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi förening committee; i fackförening executive committeesitta [med] i styrelsen be on the board (resp. the committee)
direktörsubstantiv~en, ~erdirector; i bolag o.d. äv. [general] manager; amer. vice-president <i (vid) of>; för ämbetsverk superintendent <vid (för) of>verkställande direktör managing director; amer. president <för of>
konkurssubstantiv~en, ~erbankruptcypersonlig konkurs personal bankruptcybegära ngn i konkurs file a bankruptcy petition against sbbegära sig i konkurs file one's petition [in bankruptcy]försätta ngn i konkurs declare (adjudge) sb bankruptgå i (göra) konkurs go (become) bankrupt, go into bankruptcy; om bolag äv. go into liquidation
bildatransitivt verb~de, ~tåstadkomma o.d.:allm. form; grunda äv. found, establish; utgöra äv. make, constitutebilda bolag äv. float (start) a companybilda epok mark an (a new) epochbilda familj start a familybilda gräns mot ett land form a boundary; mera allm. constitute (form) a limitbilda skola found a school; friare set a fashionbildas uppstå form, be formedbibringa bildning educatereflexivt verb~de, ~t~ sig a) skaffa sig bildning educate oneself, improve oneself (one's mind) b)skapa sigbilda sig en uppfattning [om] form an opinion [of]
© NE Nationalencyklopedin AB