Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

blipassivbildandehjälpverbblev, blivitbe; vard. get; uttryckande gradvist skeende becomebli avrättad be executedbli överkörd get run overbli civiliserad become civilized
intransitivt verbblev, blivituttryckande förändring become; med adj. äv.:ledigare get; långsamt grow; uttryckande plötslig el. oväntad övergång turn; tillsammans med vissa adj. go; tillsammans med adj. som anger sinnesstämning o.d. oftast benär blir mötet? when will the meeting be (take place)?vad blev resultatet? what was the result?tre och två blir fem three and two make[s] fivehur mycket blir det? how much will that be (does it come to)?det blev märken [på mattan] efter skorna the shoes left (made) marks [on the carpet]det blir nog bra till sist it will probably turn out all right in the enddet ska bli regn it is going to rain, it will raindet blir svårt it will (is going to) be difficultdet börjar bli vinter winter is coming on (setting in)det börjar bli mörkt it is begining to get darkjag vill bli lärare när jag blir stor I want to be (become) a teacher when I grow uphan blev 95 år [gammal] he lived to be ninety-fivebli [till] en vana become a habitdagarna blev till veckor days grew into (became) weeksbli blind go (become) blindbli frisk get well, recoverhan blev förvånad he was astonishedbli kär fall in lovebilden blev lyckad the picture came out wellfesten blev lyckad the party was a successbli sjuk fall (be taken, become) ill
förbli remain, staybli hemma stay (remain) at homebli liggande (sittande) inte resa sig remain lying (seated)
låta blingn (ngt) leave (let)…alone, keep one's hands off…låta bli att (+ inf.) a) avstå från refrain from (avoid) + ing-form b) sluta med leave off (give up, stop) + ing-formjag borde låta bli [att gå] I ought not to [go]jag kan inte låta bli att skratta I can't help laughingdet är svårt att låta bli it is difficult not tolåt bli det där! don't [do that]!; sluta! stop it (that)!; vard. cut it out!
partikelverb (uttryck som inte tas upp här söks under partikeln, t.ex. bli fastunder fast)bli avkomma till stånd take place, come offdet blir aldrig av för mig att (+ inf.) I never get round (around) to + ing-formdet blev ingenting av med resan …came to nothingta vägen osv.var blev han av? where has he got to?vad ska det bli av honom? what is going to become of him?bli av med förlora lose; få sälja dispose of; bli kvitt get rid ofbli bortautebli stay awayjag blir inte borta länge I shan't be [away] longbli ifrån sigbe beside oneself; starkare go frantic <av with>bli kvarstanna remain, stayse bli övernedanbli tillcome into existence (being); födas be bornbli till sig get excited, be [quite] upsetbli utanlottlös [have to] go without, get nothingbli utom sigse bli ifrån sigovanbli överbe over, be left [over]
blivaverbblev, blivitskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse bli
lottlösadjektiv~tbli lottlös come away empty-handed
nedstänktadjektiv=bli nedstänkt get splashed (spattered, sprinkled) all over
bortkollradadjektiv-kollrat, ~ebli bortkollrad have one's head turned
avprickadadjektiv-prickat, ~ebli avprickadd be ticked (checked) off
chockskadadadjektiv-skadat, ~ebli chockskadad get a shock
utröstadadjektiv-röstat, ~ebli utröstad be (get) voted off
tvärargadjektiv~tvard.bli tvärarg fly into a rage
ingiftadjektiv=bli ingift i en familj marry into…
© NE Nationalencyklopedin AB