Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

blankettsubstantiv~en, ~erform; amer. äv. blank
självdeklarationsubstantiv~en, ~erincome tax return; blankett income-tax return form
formulärsubstantiv~et, =formulapl.formulasformulaeblankett form; amer. äv. blank
omståendeadjektivoböjl.omstående sida a) av blankett o.d. on the back b) i bok overleaf
tilltalsnamnsubstantiv~et, =first (given) namestryk under tilltalsnamnet på blankett e.d. please underline the most commonly used first (given) name
bifogatransitivt verb~de, ~tvidfästa attach äv. data., annex; vid slutet tillägga append spec. i skrift, subjoin, add; närsluta enclosehärmed bifogasräkningen we enclose…, we are enclosing…var god ifyll bifogad blankett …the accompanying form
tomrumsubstantiv~met, =inte utfylld plats vacant space (mera avgränsat place); tomhet o.d. void, vacuity; mellanrum el. lucka gap; t.ex. på en blankett blank spacehan har lämnat ett stort tomrum efter sig …a great blank (a void) behind him
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
© NE Nationalencyklopedin AB