Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bjudatransitivt verb och intransitivt verbbjöd, bjuditerbjuda el. räcka fram offer; servera servebjuda motstånd offer resistancevad får jag bjuda på? what can I offer you?
inbjuda ask, invite <ngn på middag sb to dinner>vara (bli) bjuden be invited (asked)är du bjuden? have you been invited (asked)?
betala treatlåt mig bjuda [på det här] let me treat you [to this]jag bjuder [på det här] this is on mebjuda ngn på en drink (på middag) treat sb to a drink (to a dinner)
göra anbud offer; på auktion bid, make a bid <på ngt for sth>; kortsp. bid, call1000 kronor bjudet! …bid!
partikelverbbjuda ditjag bjöd dit honom (honom dit) I invited (asked) him therebjuda emotdet bjuder [mig] emot I hate the idea [of doing it], it goes against the grainbjuda hem ngn [till sig]invite (ask) sb to one's home (house)bjuda hitjag bjöd hit honom (honom hit) I invited (asked) him herebjuda igeninvite…backde bjuder aldrig igen they never invite you backbjuda ininbjuda invitebe stiga in ask…[to come] inbjuda omkringserve, hand roundbjuda tillanstränga sig trybjuda underunderbidbjuda upp ngn [till dans]ask sb for a dancebjuda ut [till salu]offer [for sale]bjuda ut ngn på restaurang o.d. take sb outbjuda ut sig prostitute oneselfbjuda övereg. outbid äv. kortsp.
förfriskningsubstantiv~en, ~arrefreshmentbjuda på förfriskningar offer refreshments
torgföratransitivt verb-förde, -förtbjuda ut till försäljning offer…for sale [in the market]bildl. trot out, bring forward
serveratransitivt verb~de, ~tserve; bjuda omkring hand round; hälla i pour [out]middagen är serverad el. det är serverat dinner is served (ready)intransitivt verb~de, ~tserve (wait) at table; amer. wait [on] tables
hemsubstantiv~met, =home äv. anstalt; bostad äv. house, placehem för gamla old people's homeett andra hem äv. a home from homeeget hem a home of one's owni hemmet hemma at home, in one's homeadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda hemunder bjuda)home; tillbaka äv. backfölja ngn hem see (walk) sb homehem go homehem till ngn go to sb's home (house, place)kom hem till mig! come round to my place!hitta hem find one's way homejag vill [åka (gå)] hem I want to go homehem vara populär be a hit, be populardet gick hem om skämt o.d. it (the point) went hometa hem spelet äv. friare win [the game]
omgångsubstantiv~en, ~arkonkr.:uppsättning el. sats set; hop batchen omgång underkläder a set (change) of underwearbjuda på en omgång öl stand a round of beerabstr.:sport.,kortsp. m.m round; skift el. tur turn, spell, relayi omgångar efter varandra by (in) turns, successivelyhan har vistats på sjukhus i ett par omgångar on two separate occasions…vard., stryk beating, thrashing
middagsubstantiv~en, ~arkl. 12 noon; ungefär mitt på dagen middaygod middag! good afternoon!sova middag have (take) an afternoon nap (a siesta)vila middag have a lie-down in the afternoon
måltid:allm. dinner; bjudning äv. dinner partymiddagen är färdig dinner is readyha (bjuda hem) vänner på middag have friends over (around) for dinneräta middag have [one's] dinner; högtidl. dineäta middag ute på restaurang dine outmiddag med dans dinner-dancedricka öl till middagen drink…at dinner (with one's dinner)äta fisk till middag have…for dinner
släktsubstantiv~en, ~erätt familysläktenVasa the house of…det ligger i släkten it runs in the familysläktingar relations (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasrelatives (pl.)bjuda hem släkt och vänner (hela släkten) …one's friends and relations (all one's relations)ha stor släkt have many relations (a large family)han hör till släkten he is part of the familyadjektivoböjl.related <med to>; bildl. (om t.ex. språk) cognate <med with>; jfr besläktadvi är [nära] släkt we are [closely] related ([near] relations)släkt på långt håll distantly relatedhan och jag är släkt vanl. he is a relative of mine
kämpaintransitivt verb~de, ~t   slåss fight; bildl. äv. contend; brottas strugglekämpa för ngt fight for sthkämpa med ngn (varandra) fight [with]…, struggle with…kämpa med läxorna struggle with (sweat over) o.'s homeworkkämpa mot fattigdomen fight (struggle) against povertykämpa mot vinden battle against the windkämpa mot gråten struggle to fight (hold) back one's tearskämpa om ngt contend for sthkämpa ˈemot bjuda motstånd offer resistancekämpa ˈpå fight (struggle, battle, soldier) onreflexivt verb~de, ~tkämpa sig fram fight (struggle, battle) one's waykämpa sig igenom ngt fight one's way through…; framför allt bildl. struggle through…
försökatransitivt verb och intransitivt verb-sökte, -söktallm. try; bjuda till attempt; bemöda sig endeavour <[att]+ inf.i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>jag ska försöka I'll tryförsök! vanl. have a try (vard. a go, a shot)!han försökte flera gånger innan… he had several tries (vard. goes, shots) before…försökapröva med vatten try waterförsök inte [med mig]! don't try that on (with) me!, don't give me that!försöka duger there is no harm in tryingreflexivt verb-sökte, -söktförsöka sig på ngt try one's hand at sth; våga sig på ngt venture [on] sthförsöka sig på att + inf. try one's hand at + ing-form; våga sig på att venture [on] + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB