Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beundransubstantiv=, enadmirationhysa stor beundran för feel (cherish) a great admiration forväcka beundran hos arouse admiration in
dyrkansubstantiv=, entillbedjan worship, cult; beundran adoration; hängivenhet devotion
inbördesadjektivoböjl.ömsesidig mutual, reciprocalett sällskap för inbördes beundran a mutual admiration societyinbördes testamente joint (conjoint) willadverbmutually, reciprocally; sinsemellan between (resp. among) themselves osv.; jfr sinsemellan
stumadjektiv~t, ~madumb; mållös äv. mute, speechlessstum av förvåning dumb (mute, speechless) with…stum av beundran lost in admirationbli stum be struck dumbstumt ljud utan resonans dead soundom bokstav:inte uttalad mute, silenthård rigid; oelastisk unresilient, unelastic; dikt el. tät tight, close
uppfyllatransitivt verb-fyllde, -fylltfullgöra el. tillfredsställa:allm. fulfil; plikt äv. perform; löfte äv. carry out; ngns förväntningar äv. come up to; begäran el. bön grant, comply withuppfylla sina förpliktelser fulfil one's obligations, meet one's engagementshan fick inte sin önskan uppfylld he didn't get (have) his wishbildl.:genomsyra el. behärska fillbli (vara) uppfylld av beundran be filled with (full of) admirationuppfylld av en känsla av possessed with…
ägnatransitivt verb~de, ~tdevote; högtidl. dedicate <åt to; åt att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + ing-form>; skänka el. t.ex. beundran el. omsorg bestow <åt on>ägna intresse åt take an interest ininte ägna en tanke åt… not give…a thoughtägna sin tid åt… devote (give) one's time to…ägna ngt sin uppmärksamhet give one's attention to sthreflexivt verb~de, ~tägna sig åt devote oneself to <att göra ngt doing sth>; viga sig åt dedicate oneself to; utöva:ett yrke follow; slå sig på el. t.ex. en hobby el. affärer take up, go in for; syssla med el. t.ex. affärer be engaged inägnalämpa sig för be suited (adapted) for (to); om sak äv. lend itself to
väckatransitivt verbväckte, väcktgöra vaken wake […up]; på beställning vanl. call; mera häftigt samt bildl. (rycka upp) rouseljud som kan väcka de döda …raise (wake, awaken) the deadväcka ngn till besinning call sb to his (resp. her) sensesväcka ngn till liv bring (call) sb back to lifeväcka ngn till medvetande om… make sb conscious (aware) of…ljudet av steg väckte henne ur hennes drömmar …awoke (roused) her from her dreams
framkalla:allm. arouse; uppväcka el. t.ex. känslor el. äv. awaken; vålla cause, create; ge upphov till:t.ex. beundran excite; t.ex. missnöje stir up; tilldra sig el. t.ex. uppmärksamhet attractväcka avund [hos ngn] excite (arouse) [sb's] envyväcka förvåning cause (arouse) astonishmentväcka ngns intresse arouse (awaken) sb's interestväcka minnen [till liv] awaken (bring back) memoriesdet väckte något [till liv] inom honom som it stirred something [with]in him…
framställa el. framlägga el. t.ex. fråga raise, bring up; se vidare ex. under förslag, motion, åtal
© NE Nationalencyklopedin AB