Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

bestämtadverbabsolut el. definitivt definitely; tydligt distinctly; avgjort decidedly; eftertryckligt firmly, resolutely; uttryckligen positivelyveta bestämt know for certainjag kan inte säga bestämt I can't say (tell) for certain[högst] sannolikt el. säkerligen certainlydet har bestämt hänt något something must have happened
förutbestämdadjektiv-bestämtpredetermined, predestined, predestinate[d]
ödesbestämdadjektiv-bestämtfated, …decreed by Fate
lagsökningsubstantiv~en, ~ardebt-recovery procedure (bestämt fall case)
fabrikantsubstantiv~en, ~ertillverkare manufacturer; av bestämt varuparti maker
betraktelsesättsubstantiv~et, =way of looking at things (i bestämt fall at the matter)
obestämdadjektiv-bestämticke fastställd indefinite, indeterminate, unspecified; oavgjord undecided; obeslutsam indecisive, irresolute; oklar vague, indefiniteuppskjuta ngt på obestämd tid postpone sth indefinitelygram. indefinitematem. indeterminate
vänligtadverbkindly, in a friendly (kindly) manner (way); amicably; amiably; jfr vänligvänligt sinnad kindly disposedde talade till honom vänligt men bestämt …kindly but firmly
uppträdaintransitivt verb-trädde, -trättframträda appear; make one's appearance; om skådespelare äv. act, perform; om teatertrupp give performances (resp. a performance)uppträda offentligt appear in publicuppträda som… i ngns roll take the part of…, play…, act…; ge sig ut för att vara pretend (give oneself out) to be…, pose as…uppträda med fasthet display firmnessuppträda till försvar för ngn stand up (intervene) in defence of sbuppföra sig behave; ibland behave oneself; på visst sätt el. t.ex. energiskt el. bestämt actuppträda bestämt mot… act firmly against…fungera act <som, i egenskap av as>förekomma occur
nekaintransitivt verb~de, ~tdenyhan nekade bestämt till att ha gjort det he flatly denied having done ittransitivt verb~de, ~tvägra refuseneka ngn sin hjälp refuse to help sbneka ngn tillträde refuse sb admittancereflexivt verb~de, ~tjag kan inte neka mig nöjet att (+ inf.) I cannot deny myself (forgo) the pleasure of + ing-form
© NE Nationalencyklopedin AB