Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

bestämmatransitivt verb-stämde, -stämtallm. determine äv. begränsa, utröna; fastställa äv. fix, settle; besluta el. inverka avgörande på äv. decide; [närmare] ange state, indicate; definiera define; gram. modify, qualifydet får du bestämma [själv] that's (it's) for you to decide, that's up to youbestämma en dag för… decide on (fix) a day for…reflexivt verb-stämde, -stämtbestämma sig decide <för [up]on; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>; make up one's mind <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; come to a decision <angående upon (as to)>han har svårt att bestämma sig it is difficult for him to make up his mind; vard., friare he chops and changesvi bestämde oss för den dyrare mattan we decided in favour of the more expensive carpet
positionsubstantiv~en, ~erpositionbestämma sin position sjö. determine one's position, take one's bearings
förordnatransitivt verb~de, ~tutse appoint; bemyndiga commissionbestämma ordain, decree; i t.ex. testamente provide <om for>
avgöratransitivt verb-gjorde, -gjortallm. decide; slutgiltigt ordna äv. settle, conclude; vara avgörande för el. bestämma äv. determine
pejlatransitivt verb~de, ~tbestämma riktningen till take a bearing of; flyg., med radio locateloda soundbildl.,pejla läget see how the land lies
fastslåtransitivt verb-slog, -slagitbildl.hävda lay it down, maintainbevisa prove; fastställa establish <att the fact that>bestämma settle, fix
fastställatransitivt verb-ställde, -ställtbestämma appoint, fix, stipulate, establish, lay downfastställa dag appoint (fix) a dayfastställt pris fixed (set, stipulated) pricestadfästa confirm, ratify, sanctionfastställa balansräkningen adopt the balance sheetkonstatera establish
skåpsubstantiv~et, =cupboard; speciellt amer., särsk. för kläder, mat m.m. closet; med lådor el. hyllor äv. cabinet; väggfast wall-cupboard; låsbart, t.ex. i omklädningsrum lockerbestämma var skåpet ska stå ung. be master in the house; om kvinna äv. wear the trousers (pants)
klubbasubstantiv~n, klubborclub; mindre mallet; auktionsklubba hammer; ordförandeklubba gavel, hammer; slickepinne lolly, lollipop; jfr bandyklubba, golfklubbao. andra sammansättn.föra klubban act as chairmangå under klubban go (come) under the hammertransitivt verb~de, ~tslå ihjäl clubbestämma fixtiden är redan klubbad the time has already been fixedklubba [igenom] driva igenom, t.ex. förslag push throughvid auktionklubbas för 1000 kronor be knocked down for…
disponeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tdisponera [över] ha till sitt förfogande have…at one's disposal (command), have the use of; bestämma helt över have entire disposal of, be in control of; använda utilize, make use of; ha tillgång till have access to; fördela t.ex. bolagsvinst distribute, allotdisponera över tillgodohavandet på ett konto have the right to make withdrawals from…den tid jag disponerar [över] äv. the time I can spareplanera arrange, plan, organize; uppsats e.d. äv. outline
© NE Nationalencyklopedin AB