Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

beslutatransitivt verb och intransitivt verb~de el. -slöt, ~t el. -slutitdecide <[om] ngtvanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknas[up]on sth>; stadga decreedet beslöts vid mötet att… it was decided (agreed) at the meeting that…de beslutade åtgärderna the measures decided [up]onreflexivt verb~de el. -slöt, ~t el. -slutitbesluta sig bestämma sig make up one's mind; decide <för ngt [up]on sth; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>; föresätta sig determine, resolve <att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>
föresättareflexivt verb-satte, -sattföresätta sig att göra ngt besluta make up one's mind to do sth; sätta sig i sinnet set one's mind on doing sth
förmåtransitivt verb och intransitivt verb-mådde, -måttkunna el. orkaförmå [att] (+ inf.) be able to + inf., be capable of + ing-formjag (du osv.) förmår (förmådde) inte vanl. I (you osv.) cannot (couldn't); jfr kunna, orkadet här är allt vad huset förmår …all I (resp. we) can offer youförmå ngn [till] att (+ inf.) get (induce, prevail upon, bring) sb to + inf.; övertala persuade sb to + inf.reflexivt verb-mådde, -måttförmå sig till att (+ inf.) bring (induce) oneself to + inf.; besluta sig make up one's mind to + inf.
ändratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. alter <till to>; mera genomgripande change <till into>; byta el. t.ex. ståndpunkt el. ställning shift; rätta correct; förbättra el. t.ex. lagen amend; delvis ändra modify; revidera el. t.ex. prislista revise; förvandla transformdet ändrar ingenting [i det hela] that does not change (alter) matters, that does not make matters any differentdet ändrar ingenting i sak it makes no difference in substanceändra en klänning alter a dressändra [på] ngt alter…; mera genomgripande change…Obs! ändrad tid! Note that the time has been changed (altered)ändra om ngt alter…ändra om ngt [till] change (förvandla convert, transform)…[into]reflexivt verb~de, ~tändra sig förändras alter, change; rätta sig correct oneself; besluta sig annorlunda change one's mind; ändra åsikt äv. change one's opinionjag tänkte gå men ändrade mig …but I changed my minddet ändrar sig väl [med tiden] förhållandena blir annorlunda things will change
bestämmatransitivt verb-stämde, -stämtallm. determine äv. begränsa, utröna; fastställa äv. fix, settle; besluta el. inverka avgörande på äv. decide; [närmare] ange state, indicate; definiera define; gram. modify, qualifydet får du bestämma [själv] that's (it's) for you to decide, that's up to youbestämma en dag för… decide on (fix) a day for…reflexivt verb-stämde, -stämtbestämma sig decide <för [up]on; för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. [up]on + ing-form>; make up one's mind <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; come to a decision <angående upon (as to)>han har svårt att bestämma sig it is difficult for him to make up his mind; vard., friare he chops and changesvi bestämde oss för den dyrare mattan we decided in favour of the more expensive carpet
© NE Nationalencyklopedin AB