Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beskrivatransitivt verb-skrev, -skrivitdescribe; skildra äv. depictutförligt beskriva äv. go into detail about…låter sig inte beskrivas …cannot be described (is indescribable)röra sig i describe <en båge (cirkel) a curve (circle)>
redogöraintransitivt verb-gjorde, -gjortredogöra för ngt avlägga räkenskap account for (avge rapport report on) sth; beskriva describe (give an account of)närmare redogöra för… give [further] details about…redogöra för orsakerna state…
närmareadjektivkomparativnearer; om väg äv.:genare more direct; kortare shorter; bildl.:om t.ex. bekantskap closer; ytterligare furthervid närmare granskning on [a] closer examinationnärmareingående kännedom om an intimate knowledge of, a thorough familiarity withnärmare upplysningar finns hos further (more exact) information may be obtained fromdu får närmare besked i morgon av mig I'll give you more details (let you know more about it) tomorrow
adverb (i betydelseäv. prep.)allm. nearer; starkare closer; bildl. äv. el. t.ex. granska more closely (narrowly, thoroughly); t.ex. beskriva more exactly, in greater detailnärmare bestämt more exactly (precisely), to be precisebli närmare bekant med become more intimately (better) acquainted withnärmare in på saken go into [greater] detail; jfrunder söka en sak närmarenedankomma ngn (varandra) närmare (bli förtroligare) get closer to…ta närmare reda på ngt find out more about sthjag har tänkt närmare på saken …thought the matter over [more carefully]; ändrat mig …thought better of itundersöka en sak närmare examine a matter more closely, look closer (more closely) into a matterinemot close [up]on; nästan nearlyhan är närmare femtio he is getting (going) on for fiftyhan har varit där i närmare fem år …for almost (getting on, going on) five yearsprep. (t.ex. ~ stationen, sanningen) nearer [to], closer todra stolen närmare bordet draw one's chair up (closer) to the table
stor (jfr större, störst)adjektiv~tallm. a) framför allt om konkr. subst. large; i ledigare stil vanl. big; vard., starkt känslobeton. äv. great [big]…; lång tall b) framför allt om abstr. subst.el.i betydelserna 'framstående', 'betydande' o.d. great; storartad grand c) i vissa fall much; vid eng. subst. i pl. many
Peter den store Peter the Great[ett] stort antal a large (great) number[ett] stort avstånd a great distancestor beställning large orderen stor beundrare av… a great admirer of…en stor del av eleverna var sjuka a large (great) number of…en stor del av tiden a good (great) deal of the timetill stor del largely, to a large extenti stora drag in broad outline, broadly[en] stor familj a large (big) familydet stora flertalet the great majoritystora förluster heavy lossestill min stora förvåning much to my (to my great) surprisevara till stor hjälp be a (of) great help, be very helpfulett stort hus a big (large, large-sized) housestort inflytande great influencestora ingången the main entranceen stor karl a big (lång tall) manen stor konstnär a great artisten stor lögnare a great [big] liarvara till stor nytta be of great usestor näsa big nosedet är mig ett stort nöje att (+ inf.) I have much pleasure in + ing-formstora ord big wordsgöra stora pengar make big moneystora planer great (big) plans[en] stor publik a large (big) audiencei stor stil vräkigt in [grand] stylestor summa [pengar] large (great, big) sum [of money]stor vänkrets many friendsstor ökning a great (large, big) increasehur stor är den? how big (resp. large) is it?, what size is it?dubbelt så stor som twice as big (resp. large) as, double the size ofde är lika stora they are just as big (resp. large), they are the same sizehan är stor för sin ålder he is big for his agevara stor i maten be a big eatervara stor i orden talk bigvara stor till växten be tall of stature
i substantivisk användning:
i stort sett (i det stora hela) on the whole, generally (broadly) speaking, by and largebeskriva läget i stort …in broad outlineman måste se det i stort …take a broad view of itslå på stort do the thing in style, make a splash
vuxen (attr.) grown-upstora damen vard. quite a [little] ladybli stor grow upnär jag blir stor when I grow up; vard. when I am big
stor bokstav versal capital, capital letter
av

av delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen av motsvaras vanligen av of i uttryck som några av böckerna = some of the books, kungen av Sverige = the king of Sweden och gjord av ek = made of oak. För att ange satsdelen agent i passiva satser används by, t.ex. boken skrevs av John Adams = the book was written by John Adams.
avanvänds i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket njuta avngtunder uppslagsordetnjuta, uttrycketvara beroendeavunder uppslagsordet beroende osv.
av översätts vanligen med of i betydelse 1–6
anger en del av ngten del av tiden part of the timenågra av böckerna some of the booksdu har inte ätit något av maten you haven't eaten any of the food
anger materialet ngt är gjort av [out] of; i uttryck som anger ursprung, härkomst vanligen ofett bord av ek a table of oak, an oak tableett hus [byggt] av trä a house [built] of wood, a wooden housegjord av ull made [out] of woolen bild avföreställande Picasso a picture of Picassoett foto av min mamma a photo of my motherav god familj of good familygöra ost av getmjölk make cheese out of goat's milk
i prepositionsfraser som uttrycker bl.a. tillhörighet, ofta utbytbara mot genitivkonstruktion, t.ex. kungen av Sverige=Sveriges kungkungen av Sverige the king of Swedeni slutet av boken at the end of the book
för att uttrycka vad man tycker om någondet var snällt av dig that's (that was) kind of you
i en del uttryck med adjektiv + substantiv för att precisera t.ex. egenskap el. innebörd ofav stor vikt of great importancevara av samma åsikt be of the same opinion
i vissa måttsuttryck och specificerande uttryckett avstånd av tio meter a distance of ten metresav medellängd of medium height
av översätts vanligen med by i betydelse 7 och 8
satsdelen agent i passiva satserhuset är byggt av A. the house was built by A.ett tal hållet av statsministern a speech made by the Prime minister
person som är skapare, upphovsman eller upphovskvinnaen roman av Jane Austen a novel by Jane Austen
avi uttryck för orsak, betydelse 9–11
orsaken till en mer el. mindre frivillig handling out ofhan handlade så inte av hat utan av kärlek he acted like this not out of hatred, but out of lovehan gjorde det av nyfikenhet (tacksamhet) he did it out of curiousity (gratitude)
orsaken till en ofrivillig handling with; ibland forskratta (skrika) av förtjusning laugh (scream) with delightvara utom sig av glädje be beside oneself with joybli röd av ilska turn red with angergråta (ropa) av glädje cry (shout) for joy
orsaken till ett tillstånd withutsliten av arbete worn out with workträdet är vitt (översållat) av blommor the tree is white (covered) with blossoms
Andra fall
med verb som ta och i betydelsen 'från' fromjag fick en bok av mamma I got a book from motherköpa (låna) ngt av ngn buy (borrow) sth from sbjag har hört det av honom I've heard it from him
anger antal gånger av något out ofnio gånger av tio nine times out of teni fyra fall av fem in four cases out of five
tillsammans med verb i betydelsen "bort från, ned från" offgnaga köttet av benen gnaw the meat off the bonesfalla (hoppa) av tåget fall (jump) off the trainstiga av bussen get off the bus
grund för slutsats o.d. fromav hans utseende är det uppenbart att… from his appearance it is evident that…dra slutsatser av ngt draw conclusions from sthav det slöt jag mig till (förstod jag) att… from this I gathered that…
i många uttryck har av ingen motsvarande preposition i engelskan, utan en annan konstruktion användsvara av samma färg be the same colourett hotell av högsta klass a first-rate hotel
av sig själv: han gjorde det av sig själv he did it by himself (självmant of his own accord)såret läktes av sig självt the wound healed itselfdet går av sig själv it runs by (of) itself, it works by (of) itselfdet följer av sig själv it follows as a matter of course
vara…av sigför att beskriva en persons karaktärsdrag; 'av sig' saknar motsvarighet i engelskan, men ibland används en omskrivningvara rädd av sig be timid, be inclined to be timidhon är gladlynt av sig she is cheerful, she is a cheerful person, she is of a cheerful naturevara sur av sig have a sour temper
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. bryta avunder bryta) a) 'bort[a]' el. 'i väg' el. 'ned [från]' el. 'åt sidan' m.m.:vanl. offborsta av smutsen brush off the dirt (jfr d)ge sig av start offlämna av ett paket deliver a parcelramla av [cykeln] fall off [the cycle]runda av round offstiga av tåget get out of (get off) the trainsätta av pengar lay by moneyta av till höger turn off to the rightlocket är av the lid is off (not on) b)svimma av faint [away] c)klä avngn undress…lasta av unload d)borsta av en rock brush [down] a coat, give a coat a brushdamma av i ett rum dust a roomdiska av (slicka av) tallriken wash up (lick) the platerita av copy, make a drawing ofskriva av copy [out], transcribe e) 'itu' in two; '[av]bruten' brokenrepet gick [mitt] av the rope snapped in twohans ben är av his leg is brokenen sena är av a sinew is (has been) severed
av och an [på golvet] to and fro [on the floor], up and down [the floor]av och till då och då off and onav med mössan! off with (take off) your cap!av med mössorna! äv. caps off!rent av, se rentav
© NE Nationalencyklopedin AB