Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

beröringsubstantiv~en, ~arcontact, touch äv. bildl.; förbindelse connectionvid minsta beröring at the slightest touchkomma i beröring med come into contact with
smittsamadjektiv~t, ~maallm. infectious; bildl. äv.el.genom beröring contagious, catching
touchesubstantiv~n, ~rberöring tap; mus.,konst.,fäktn. touchmus., fanfar flourish
smittasubstantiv~n, smittorinfection; spec. genom beröring contagion båda äv. bildl.transitivt verb~de, ~tinfect äv. bildl.; eg. äv. give (pass on, communicate) [the] infection tohan smittade mig el. jag blev smittad av honom vanl. I caught it from him, he gave it to mebli smittad [av ngn] catch an (resp. the) infection [from…]bli smittad [av en sjukdom] be infected [with…]smitta ned infectintransitivt verb~de, ~tbe infectious äv. bildl.; genom beröringel.om person be contagious äv. bildl.; om sjukdom äv. be catchingsmitta av sig på bildl. rub off on, infect
beröratransitivt verb-rörde, -rörteg.el.friare touch; stryka med handen över äv. pass one's hand [lightly] over; komma i beröring med come into contact with; snudda vid graze, skimytterligheterna berör varandra extremes meetomnämna touch [up]on; påverka affectbli illa berörd [av ngt] be unpleasantly affected [by sth], be upset [by sth]
intillprepositionom rum:fram till up toalldeles (tätt) intill quite close to; med beröring [up] againstom tid until, up (down) tointill slutet to the very endbildl.ordentlig intill pedanteri …to the point of pedantryadverbi rummet intill in the adjoining (adjacent) roomvi bor alldeles intill we live next doorinte det bästa men näst intill …not far from it
kontaktsubstantiv~en, ~erberöring el. förbindelse contact äv. person, exposure; bildl. ofta äv. touchbra kontakter förbindelser useful contactsfå (ta, komma i) kontakt med get into contact (touch) with, contactförlora (tappa) kontakten med lose contact (touch) withhålla kontakten med keep in touch with, maintain contact withkomma i kontakt med folk make contacts [with people]undvik kontakt med huden avoid skin contactvid kontakt med huden on contact with the skinelektr. contact; strömbrytare switch; stickpropp [connecting] plug; vägguttag point; outlet, wall socket
1 nära (jfr närmare, närmast)adjektivoböjl.allm. near; poet. nigh; uttr. fysisk närhet (beröring) el. större förtrolighet close; intim intimate; omedelbar immediatei (inom) en nära framtid in the near (immediate) futureha ngt nära håll …close at hand, …near bymina nära och kära my loved onesadverb (i betydelseibl. prep.)allm. near; helt nära close to (by), near (hard) by samtliga äv. prep.; t.ex. besläktad nearly; t.ex. förbunden äv. closely, intimatelynära skjuter ingen hare ordst. a miss is as good as a milehon var nära döden …near [to] deathnära nog, se nästangå inte för nära! don't go too near!skolan ligger nära till för honom …is handy for himdet är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggandestå ngn nära be near (close) to sbjag var nära att falla el. det var nära att jag föll I nearly (almost) felljag var nära att säga allt I was on the point (verge) of telling…nästan el. närapå almost, nearly, close upon
minstadjektivsuperlativmots. till 'störst': allm. smallest (attr.) t.ex. om antal el. äv. minimum; kortast shortest; yngst youngest; ringast least; obetydligast slightestden minsta (minste) av pojkarna the smallest (yngste youngest) of…jag har inte [den] minsta anledning att… I haven't the least (slightest) reason to…, I have no reason whatever to…vid minsta beröring at the slightest touchminst till storleken smallest in size
mots. till 'mest' least, the least; mots. till 'flest' fewest, the fewesthan fick minst (minst pengar) he got [the] least ([the] least money)han gjorde minst fel av oss he made the fewest mistakes…där det finns minst [med] mat where there is least (the smallest amount el. quantity of)…där det finns minst [med] bilar where there are fewest (is the smallest number of)…
det minsta du kan göra är att… the least you can (could) do is to…om du är det minstarädd if you are the least bit (at all)…jag begrep inte det minsta I did not understand a thinghon är inte det minstablyg she is not a bit (the least bit)…inte det minsta not in the least, not at all
adverbleast; åtminstone at least; inte mindre än not less thannär man [allra] minstväntar det when you least [of all]…den kostar [allra] minst100 kronor it costs…at [the very] leastinte minst not least; i synnerhet äv. especiallyminst sagt to say the least [of it]
2 mot
mot delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen mot motsvaras vanligen av towards i uttryck som han gickmothuset = he walkedtowardsthe house.
En annan vanlig motsvarighet är against, t.ex. luta sigmotväggen = leanagainstthe wall.
mot används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skeptiskmot under uppslagsordet skeptisk, uttrycket motviljamot under uppslagsordet motvilja osv.
Rumsbetydelse
anger i riktning mot, vanligen towards; amer. ofta towardköra mot staden drive towards (amer. ofta toward) the townhan kom springande mot mig he came running towards mevika av mot byn turn off towards (in the direction of) the village
anger beröring av lodrät yta againstluta sig mot väggen lean against the wallställa stolen mot väggen put the chair against the wall; intill put the chair [close] to the wall
anger mål vid kast, slag o.d. atkasta sten mot throw stones atsikta mot aim at
Tidsbetydelse
i betydelsen fram emot towardsmot kvällen towards the eveningmot slutet av året towards the end of the year
Motstånd, kontrast, jämförelse
anger fientlighet, motstånd, motsats, motsättning againstslåss mot fight againstmot lagen against the lawmot hennes vilja against her willjag har ingenting mot honom I have nothing against him
anger motståndare i sport eller motpart i rättegång against, versusförk.v.amer. vs.England spelar mot Sverige i finalen England plays against Sweden in the final
anger bakgrund, kontrast againstblått är vackert mot gult blue is beautiful against yellow
anger det man jämför med to, againstdollarn har fallit 10 % mot pundet the dollar has fallen 10% against the pounddet är ingenting mot vad jag har sett it is nothing to what I have seenpriset är nu 500 euro mot 400 förra året the price is now 500 euros as compared to 400 last year
Andra betydelser
anger odds tohålla tio mot ett bet ten to one
för att ange bemötande, inställning to; mer betonat: gentemot towardsgrym mot cruel tovänlig mot kind to
anger byte el. motsvarighet for, against, ongöra ngt mot betalning do sth. [in return] for money, do sth. in exchange for moneymot kvitto against [a] receiptmot [uppvisande av] legitimation on identificationmot en årlig avgift on payment of an annual feejag gör det mot att du hjälper mig a) I'll do it in exchange for you helping me b) om du hjälper mig I'll do it if (provided) you help me
adverbse emot
© NE Nationalencyklopedin AB